Petter Aaslestad gjenvalgt som leder av Forskerforbundet
Annonse
Annonse

Petter Aaslestad gjenvalgt som leder av Forskerforbundet

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 21. oktober 2015

Se de nye medlemmene av Forskerforbundets hovedstyre her.

Fakta
  • Vedtatt 21. oktober 2015 av Forskerforbundets representantskap.

Flyktningkrisen i Europa har utviklet seg til en humanitær katastrofe. Akkurat nå er tusenvis av desperate mennesker på flukt over Middelhavet og gjennom Europa. Mange har kommet til Norge.

Den brutale borgerkrigen i Syria har vart i tre år. Til nå har om lag 2,7 millioner syrere krysset grensene inn til nabolandene. Mer enn 6,5 millioner mennesker er på flukt inne i landet, og mange hundre tusen sulter i beleirede byer, ifølge Flyktninghjelpen. Alt tyder på at krisen vil vare i lang tid framover.

Regjeringer i Europa må gjøre alt i deres makt for å hjelpe flyktningene. Når basisbehov som mat, vann og trygghet er dekket, begynner det langsiktige arbeidet med å få mennesker på fote igjen. I en konfliktsituasjon blir utdanning sett på som luksus, men utdanning er en fundamental menneskerettighet. Utdanning hjelper flyktningene, enten de er barn, unge eller voksne til å komme seg på beina igjen. De kan løfte seg selv ut av fattigdom, delta fullt ut i samfunnet og leve et verdig liv.

I september vedtok FNs generalforsamling de nye bærekraftige utviklingsmålene. Verdens statsledere har blant annet slått fast at det er mulig å utrydde fattigdom og utjevne ulikheter innen 2030. Norge har de politiske forpliktelsene, ressursene og menneskene som behøves.

Forskerforbundet oppfordrer den norske regjeringen til å vise solidaritet med flyktningene og tilby utdanning til de som får opphold i Norge. Vi oppfordrer også alle andre fagforeningen i Europa til å sende en tilsvarende oppfordring til sin regjering.

– Tusen takk, dette er veldig overveldende. Jeg er veldig glad for at vi har kommet dit at representantskapet vil at jeg skal drive Forskerforbundet videre, sa Petter Aaslestad da han onsdag ettermiddag ble gjenvalgt som leder av Forskerforbundet.

(Se hele listen over Forskerforbundets nye hovedstyre nederst i artikkelen.)
 
Petter Aaslestad (62) var valgkomiteens eneste kandidat til ledervervet og det var ingen som foreslo motkandidater. Aaslestad ble dermed gjenvalgt ved akklamasjon. 

Petter Aaslestad er professor i litteraturvitenskap ved NTNU og har ledet Forskerforbundet de siste tre årene. Han gjenvelges for en ny og siste treårsperiode. 

Annonse

Det var tilløp til spenning da Forskerforbundets representantskapsmøte skulle velge nytt hovedstyre for de neste tre årene. Representantskapet er Forskerforbundets øverste organ, som møtes hvert tredje år for å velge ledelse og vedta arbeidsprogram. Dagen før valget onsdag ble det foreslått hele åtte nye lister over alternative sammensetninger av hovedstyret. Listene som ble foreslått som alternativ til valgkomiteens innstilling, var i hovedsak mindre justeringer for å fremme andre institusjoner eller sektorer. Valgkomiteens liste hadde plassert representanter fra høyskoler på varaplass og universiteter på de ordinære styreplassene. Flere av forslagsstillerne ønsket å få opp høyskolerepresentanter på ordinær styreplass. Det var også forslag for å få inn representanter fra organisasjoner som ikke var representert på valgkomiteens liste.  

Da det kom til avstemming som representantskapsmøtets siste post onsdag ettermiddag, var det fem lister som gjensto etter at fire av de nye listeforslagene hadde blitt trukket.

Valget ble imidlertid enkelt avgjort ved at et stort flertall på 8316 stemmer stemte for valgkomiteens liste.

Forskerforbundets hovedstyre vil de neste tre årene bestå av:

Leder:

Petter Aaslestad (62), professor, NTNU

Valgkomiteens begrunnelse: Forskerforbundet står også i neste periode overfor store utfordringer, som strukturreform og ny finansieringsmodell i UoH-sektoren, endringer i tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven, modernisering av hovedtariffavtalen, endringer i pensjonssystemet, tid til FoU og faglig utvikling innenfor akademia, instituttsektoren, ABM-sektoren, helseforetakene og offentlig forvaltning. Dette vil stille Forskerforbundets leder og styre overfor krevende arbeids­oppgaver. Valgkomiteen er av den oppfatning at Petter Aaslestad sammen med det foreslåtte styret vil kunne løse disse oppgavene på en best mulig måte for forbundets medlemmer.

 

Styremedlemmer:

Ellen Karoline Dahl (54), universitetslektor og hovedtillitsvalgt, UiT

Valgkomiteens begrunnelse: Dahl har fra 2010 vært hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Foruten ordinært fagforenings-arbeid gjennom mange år som tillitsvalgt og i lokalt styrearbeid, har hun mye erfaring fra store omstillingsprosesser gjennom strukturendringer og fusjoner, blant annet fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø, og Universitetet i Tromsø i 2009 og etableringen av UiT – Norges arktiske universitet. Dahl har vært med og ledet en stor streik i staten og har ledet lokalt konfliktberedskapsarbeid i Unio. Hun har også vært medlem i regionalt nettverk for Unio, YS, LO, Akademikerne og KMD. Valgkomiteen mener at Dahl gjennom sin brede fagforeningserfaring lokalt og sentralt har mye å tilføre styret i en periode hvor fusjoner og strukturendringer preger hverdagen til våre medlemmer i flere sektorer.

Tom Roar Eikebrokk (52), professor og nestleder i lokallaget, UiA

Valgkomiteens begrunnelse: Eikebrokk har vært tillitsvalgt på fakultetsnivå ved Høgskolen i Agder/Universitetet i Agder i 15 år. I de siste årene har han vært medlem av lokallagsstyret og arbeidsutvalget, og er nå nestleder i lokallaget. Eikebrokk har vært vararepresentant i Forskerforbundets hovedstyre i de siste to periodene (2010–2015). Valgkomiteen mener at Eikebrokk gjennom sin faglige bakgrunn og erfaring fra to perioder i hovedstyret vil være et viktig styremedlem som også representerer kontinuitet.

May-Britt Ellingsen (59), seniorforsker og tillitsvalgt, Norut

Valgkomiteens begrunnelse: Siden 2011 har Ellingsen vært tillitsvalgt ved Norut i Tromsø. Hun har hatt mange ulike styre- og tillitsverv i en rekke organisasjoner og virksomheter i tillegg til sine mer enn tjue års erfaring som oppdragsforsker i privat instituttsektor. Valgkomiteen mener derfor at Ellingsens kompetanse på blant annet innovasjon og erfaringer med tverrsektorielt samarbeid vil være en styrke for hovedstyret.

Brita Haugum (45), klinisk ernæringsfysiolog og tillitsvalg, Akershus universitetssykehus

Valgkomiteens begrunnelse: Haugum har lang fagforeningserfaring fra sykehussektoren i en periode med store omorganiseringer og utfordrende prosesser. Hun har hatt ulike roller og blant annet vært lokalt verneombud og foretaks-/hovedtillitsvalgt samt leder av Forskerforbundets lokallag. Hun har også vært vararepresentant i foretaksstyret ved Ahus. Haugum har vært en sentral tillitsvalgt i Forskerforbundet gjennom sitt organisasjonsarbeid i KEFF (Kliniske ernærings¬fysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet), både som styremedlem og leder. I dag er hun medlem av fagpolitisk utvalg i KEFF. Gjennom arbeidet i KEFF har hun også fått mye erfaring i å drive politisk påvirkningsarbeid overfor helsemyndigheter, politikere og andre fagforeninger. Hun er opptatt av de fagpolitiske foreningenes autonomi, potensiale og muligheter som ressurser for å ivareta medlemmenes profesjons- og profesjonsfaglige interesser.  Valgkomiteen mener at Haugum vil bidra til å gjøre Forskerforbundet til en mer tydelig samfunnsaktør ved å fremme kunnskapens og kunnskapsarbeidernes legitimitet og tillit i samfunnet, noe som er avgjørende for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Kristian Mollestad (49), forskningskonsulent og hovedtillitsvalgt, UiO

Valgkomiteens begrunnelse: Mollestad har vært medlem og varamedlem i universitetsstyret ved Universitetet i Oslo (UiO) og nestleder og styremedlem i Forskerforbundet ved UiO. Han har også erfaring fra styret i FAP – Forskerforbundets forening for administrativt personale (nå: FFTA). Ved siden av å være hovedtillitsvalgt, har Mollestad hatt viktige tillitsverv i organisasjonen. Han har vært medlem av forhandlingsutvalget i Unio stat fra 2010. Han har hatt nestleder-funksjonen i sentralt konfliktberedskapsutvalg i Unio stat, og han har vært leder og nestleder i lokalt konfliktberedskapsutvalg, Unio stat – Oslo i en lengre periode. I 2012 deltok han på kurset til Den nordiske folkehøgskolen Runö Folkhögskola i Genève. Valgkomiteen mener at Mollestads lange tillitsvalgterfaring og sterke engasjement, særlig for lønns- og arbeidsvilkår, vil bety en god forsterkning av styret.

Steinar Vagstad (52), professor og lokallagsleder, UiB

Valgkomiteens bgrunnelse: I 2007 ledet Vagstad en utredning for Kunnskapsdepartementet (den såkalte Vagstad-rapporten). Han satt også i Duckert-utvalget, og sitter i Forskerforbundets eget ekspertutvalg for UH-finansiering (oppnevnt da Duckert-utvalget ble nedlagt).Av profesjonelle verv har Vagstad vært instituttleder (Institutt for økonomi, UiB), han har vært leder av Nasjonalt fagråd i samfunnsøkonomi, og han har vært redaktør av tidsskriftene Samfunnsøkonomen og Norsk Økonomisk Tidsskrift. Vagstad kom inn som tillitsvalgt i lokallaget ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2012, og har siden 2013 vært lokal-lagsleder og hovedtillitsvalgt. Valgkomiteen mener at Vagstad vil tilføre styret viktig kompetanse og erfaring på områdene samfunnsøkonomi og utdanningsfinansiering, ved siden av at han har et sterkt engasjement for Forskerforbundets virksomhet. 

 

Varamedlemmer:

1. varamedlem: Kristin Ran Choi Hinna (54), førstelektor og hovedtillitsvalgt, HiB

Valgkomiteens begrunnelse: Hinna har allsidig erfaring fra fagforeningsarbeid og har hatt lokale tillitsverv før hun ble lokallagsleder og hovedtillitsvalgt ved Høgskolen i Bergen fra 2011. Hun er medlem av sentralstyret i Forskerforbundets forening for lærerutdanning. Valgkomiteen mener Hinna vil være en god representant for den store gruppen av lærerutdannere i Forskerforbundets medlemsmasse og for høgskolene.

2. varamedlem: Rolf Borgos (66), høgskolelektor og hovedtillitsvalgt, HiL

Valgkomiteens begrunnelse: Borgos har vært hovedtillitsvalgt ved Høgskolen i Lillehammer siden 2012 og aktiv i Forskerforbundet lokalt og sentralt. De siste årene har han vært med og ledet arbeidsutvalget for sektorseminar i høgskolesektoren. Han har også sittet i arbeidsutvalget for planlegging av innholdet i landsrådene de to siste årene. Borgos har og har hatt en rekke styreverv i ulike organisasjoner, og var styreleder i Norsk Fredssenter 2008-2010. Valgkomiteen mener at Borgos med sin varierte og internasjonale yrkesbakgrunn kombinert med bred ledelseserfaring og fagforeningserfaring, vil tilføre styret viktig og relevant erfaring.

3. varamedlem: Inger Auestad (46), førsteamanuensis og lokallagsleder HiSF

Valgkomiteens begrunnelse: Auestad har vært leder av lokallaget ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) siden 2012. Som tillitsvalgt er Auestad opptatt av at vitenskapelig ansatte skal ha gode vilkår for å drive forskning. Auestad har bred organisasjonserfaring og har en rekke lokale verv. Hun er ansattrepresentant i styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane, en høgskole som er under sterkt fusjonspress. Hun er også valgt inn i planleggingsgruppen for sektorseminaret for høgskolene i 2016. Strukturendringene i UH-sektoren er en av de store utfordringene Forskerforbundet står overfor i neste periode. Valgkomiteen mener Auestad gjennom sin kompetanse og erfaring som tillitsvalgt og høyskolestyrerepresentant vil være en viktig ressursperson for Forskerforbundets hovedstyre.