– Vi opplever at vår akademiske frihet er ivaretatt, skriver fem ansatte ved NLA Høgskolen
LUKK

– Vi opplever at vår akademiske frihet er ivaretatt, skriver fem ansatte ved NLA Høgskolen

Av Liv Iren Hognestad (førstelektor), Solveig M. Reindal (professor), Ingfrid Mattingsdal Thorjussen (førsteamanuensis),Tomas Bokedal (førsteamanuensis) og Øyvind Andre Fosse (forskningsstipendiat) ved NLA Høgskolen

Publisert 20. mai 2021 kl. 14:35

Vi går gjerne inn i debatten om akademisk frihet, og vi ønsker å gjøre det med respekt og med en lyttende tilnærming der flere stemmer i saken kan komme fram.

Flere sentrale institusjoner har i den senere tid stilt spørsmål ved om vitenskapelige ansatte ved NLA Høgskolen har full akademisk frihet. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har stilt spørsmål ved om NLA som institusjon med bakgrunn i blant annet NLAs verdidokument kan ivareta individuell akademisk frihet, og Forskerforbundet har med bakgrunn i NESH sin uttalelse sendt brev til Kunnskapsdepartementet angående dette. Det er de i sin fulle rett til, og det tar vi på stort alvor. Vi skal, må og vil tåle et kritisk søkelys på NLA Høgskolens virksomhet og den jobben vi gjør. Samtidig ønsker vi å supplere det bildet som vi opplever er i ferd med å bli dominerende i det offentlige rom knyttet til hvorvidt NLA Høgskolen fremmer og verner om den akademiske friheten.

NESH og Forskerforbundet sentralt mener at NLA Høgskolen ikke oppfyller bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven på dette området, og har bedt Kunnskapsdepartementet sikre full akademisk frihet. De får støtte fra ulikt hold. Vi anerkjenner NESHs som rådgivende organ innen forskningsetikk, og er bekymret for at noen opplever begrensninger i sin akademiske frihet. Det er svært alvorlig. Samtidig er det etter vårt syn også behov for å diskutere noen av konklusjonene til NESH. 

Her møtes etikk og juss, universitets- og høyskoleloven, universalismenorm, arbeidsmiljøloven, lojalitetsbegrep, likestillings- og diskrimineringsloven og en høyskole som drives ut fra et kristent verdigrunnlag som et supplement og alternativ til statlige universiteter og høyskoler. Vi legger ikke skjul på at det er et krevende landskap. I dette skjæringspunktet er det rom for spennende, viktige, nødvendige og prinsipielle diskusjoner som vi håper kan bli belyst på en faglig konstruktiv måte i framtiden.

Vi går gjerne inn i debatten, og vi ønsker å gjøre det med respekt og med en lyttende tilnærming der flere stemmer i saken kan komme fram. Om lojalitetsbegrepet, verdidokument og universalismenormen. Vitenskapelig ansatte på NLA Høgskolen har ulike tolkninger og meninger også i disse sakene, og bidrar til et meningsmangfold og at viktige spørsmål knyttet til både forskningsfrihet og akademisk frihet blir reist.

Ser vi på NLA Høgskolens vedtekter, slås det fast i §3 at man skal drive akkreditert høgskole i samsvar med universitets- og høyskoleloven. Loven på sin side slår fast at universiteter og høgskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Vi opplever at vår akademiske frihet er ivaretatt. Vi som enkeltforskere representerer ikke annet enn oss selv og vår egen forskning. Verken NLA Høgskolen eller andre høyere utdanningsinstitusjoner kan leve med at det hersker tvil om man verner og fremmer akademisk frihet, eller at vitenskapelig ansatte mistenkes for å forske med påholdent tastatur. 

Vi ønsker samtalen om akademisk frihet velkommen i dialog med vitenskapelig ansatte på NLA Høgskolen, øvrig kollegium, ledelsen vår, eiere, eksterne samarbeidspartnere og øvrige aktører, og ser frem til en avklaring på spørsmålene som er reist.

Les også: