Viken og Vestland tapar på ny fordeling av regionale forskingsmidlar
LUKK
Annonse
Annonse

Viken og Vestland tapar på ny fordeling av regionale forskingsmidlar

Av Johanne Landsverk

Publisert 20. november 2019

Regjeringa foreslår å endre fordelingsnøkkelen til regionale forskingsfond. Viken, Vestland og Oslo får mindre enn før.

I dag er det sju regionale forskingsfond (RFF) i Noreg, og i kvart av fonda har minst to fylkeskommunar samarbeidd om bruken av midlane. Men frå nyttår vil kvart fylke få sitt eige regionale forskingsfond, og midlane vil bli fordelte på elleve fylkeskommunar.

Jenny Følling (Sp), som er fylkesordførar i Sogn og Fjordane og avtroppande styreleiar for RFF Vestlandet, er blant dei som har reagert på det nye forslaget til fordeling av midlane.

Annonse

– Dei fylka som Stortinget har vedteke å slå saman, blir straffa i den nye fordelingsnøkkelen. Når potten skal fordelast på fylka, vil dei som slår seg saman med andre, få mindre enn før, har Følling uttalt til Forskerforum.

Sp har etterlyst tabell

I eit skriftleg spørsmål til Stortinget har stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) bede kommunal- og moderniseringsministeren om ein tabell som blant anna samanliknar kva den gamle fordelingsnøkkelen ville ha gjeve alle fylka med ny fylkesstruktur, og korleis fordelinga blir med ny fylkesstruktur og ny fordelingsnøkkel.

Heidi Greni (Sp) har etterlyst ei samanlikning av gamal og ny fordelingsnøkkel for regionale forskingsfond. Foto: Ragne B. Lysaker/Senterpartiet

Slik det er i dag, blir 5 prosent av midlane sett av til fondsregion Nord-Noreg, medan 95 prosent blir fordelte til fondsregionene. 50 prosent av midlane blir fordelte etter talet på fylke i fondsregionen, og 50 prosent etter folketalet i desse fylka. Men i det nye forslaget til fordeling skal 60 prosent av midlane bli fordelte likt mellom kvart nytt fylke, og 40 prosent skal fordelast etter folketalet. Dette medfører ei omfordeling mellom fylka, der samanslåtte fylke kan få mindre enn dei fekk tidlegare.

Viken tapar mest

I svaret, som kjem frå forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø, blir det blant anna vist til ein tabell som samanliknar den gamle fordelingsnøkkelen som gjeld ut året 2019 og den nye fordelingsnøkkelen som er foreslått frå 1. januar 2020.

Det fylket som vil tape mest, er Viken. Den nye fylkeskommunen vil få 2,5 millionar mindre med den nye fordelinga. Oslo vil få 663 000 mindre, medan Vestland tapar 505 000 kroner.

Til grunn for tabellen ligg Statistisk sentralbyrå sin statistikk for folketalet i 2019 og ei samla løyving til regionale forskingsfond for 2020 på 189,1 millionar kroner.

Tabell over gamal (50-50) og ny (60-40) fordelingsnøkkel:

FylkeFordeling
50-50
Fordeling
60-40
Differanse
ny og gamal
fordeling
Agder13 31313 917604
Innlandet14 69015 019329
Møre og
Romsdal
12 64113 379738
Nordland 16 99817 810813
Oslo19 64918 986– 663
Rogaland16 18616 21529
Troms og
Finnmark
16 99217 806814
Trøndelag15 99016 05969
Vestfold og
Telemark
15 32215 524202
Vestland18 86018 355-505
Viken28 47826 049-2 429

Det såkalla nordtillegget, det vil seie 5 prosent av den totale løyvinga som går til Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke, er rekna inn i fordelinga. Dette utgjer i overkant av 4,7 millionar til kvar av dei to nord-norske fylkeskommunane.  

Andre midlar slår annleis ut

Statsråd Nybø gjer i svaret sitt merksam på at andre fordelingar av forskingsmidlar slår annleis ut for fylka, og at desse midlane må sjåast i samanheng med fordelinga til regionale forskingsfond.

Blant anna kjem midlar frå Noregs forskingsråd i stor grad forskingsmiljøa i Oslo, Viken og Vestland til gode, skriv Nybø.