Lover ny strategi for forskerrekruttering
LUKK

Lover ny strategi for forskerrekruttering

Av Julia Loge

Publisert 29. april 2020 kl. 13:08

Kunnskapsdepartementet skal lage en strategi for forskerrekruttering og karriereveier i forskning og høyere utdanning.

– For å svare på de store utfordringene fremover er vi helt avhengig av kloke hoder og forskning i verdenstoppen som kan utvikle nye løsninger. Derfor skal vi lage en strategi for hvordan vi skal lykkes enda bedre med å tiltrekke oss, utvikle og holde på talentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding onsdag.

Som en del av arbeidet skal det skaffes et bedre kunnskapsgrunnlag om dagens forskerrekruttering og karriereløp. Forskningsinstituttet NIFU er alt i gang med å utvikle nytt kunnskapsgrunnlag om doktorenes arbeidsmarkedstilpassing og bruken av postdoktorstillingen. Arbeidet med strategien skal bygge på kunnskapsinnhenting og skje i nær dialog med viktige aktører i sektoren.

Både Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet har lenge bedt Kunnskapsdepartementet om å se på karriereveier og rekruttering, og de tok godt i mot nyheten om postdoktor-utredningen.

Mål for fremtidens karrierepolitikk

Det er institusjonene som er arbeidsgivere og har hovedansvaret for rekruttering og de vitenskapelig ansattes karriereløp, men Kunnskapsdepartementet regulerer rammene gjennom lov og forskrifter, tildelinger og politiske føringer.

– Koronakrisen har virkelig vist hvor sårbare vi som samfunn er i møte med store omveltninger. Som samfunn trenger vi omstillingsevne og fremragende forskningsmiljøer. Strategien skal derfor se nærmere på hvilke utfordringer særlig yngre forskere opplever. Med utgangspunkt i dette skal vi sette mål for framtidens karrierepolitikk i forskning og høyere utdanning. Vi skal foreslå tiltak og virkemidler for å nå målene og se på behovet for videre gjennomgang av dagens stillingsstruktur, sier Asheim.

Uforutsigbar karriereutvikling

Basert på tidligere funn, blant annet fra Underdal-utvalget som la frem sin rapport våren 2018, vet vi at dagens karriereutvikling i sektoren preges av en rekke utfordringer.

Disse er blant annet:

  • fortsatt for stor bruk av midlertidige stillinger,
  • uklare og uforutsigbare karriereveier som gir lav attraktivitet, særlig for yngre forskere,
  • manglende overordnet policy for målsetninger og dimensjoneringen av forskerutdanning og -rekruttering i og utenfor akademia,
  • lav andel nordmenn i teknologifag.

– For å løse hovedutfordringene er vi avhengig av et åpent, tydelig og inkluderende arbeid med dette som sektoren og andre kan delta i. Vi må starte der problemene er størst, og der det er mest sannsynlig å finne omforente og gjennomførbare løsninger. Med strategien vil vi få et helhetlig blikk på rekruttering innen forskning og utdanning, sier Asheim.

Dagens stillingsstruktur, som er regulert gjennom hovedtariffavtalen, vil være rammen for arbeidet. Strategien skal etter planen legges frem våren 2021.

  • Les mer: