Skal utrede ny postdoktor-ordning
LUKK
Annonse
Annonse

Underdalutvalget:

Skal utrede ny postdoktor-ordning

Av Julia Loge

Publisert 3. juni 2019 kl. 12:15

Forslaget om å innsnevre postdoktor-stillingen fikk bred støtte og skal utredes. Flere andre tiltak i Underdal-rapporten avvises av regjeringen.

I høst kom det 57 høringssvar til Underdalutvalgets forslag til ny stillingsstruktur i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet fant ingen samlet støtte til en ny struktur, og flertallet ba om mer utredning.

– Det er en tilbakemelding som jeg merker meg og som legger føringer for hvordan vi tar arbeidet med stillingsstrukturen i høyere utdanning videre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

To utredninger

Det forslaget som fikk bredest støtte, ifølge departementet, var å stramme inn postdoktorstillingen slik at det blir en reell kvalifiseringsstilling.

– Her kan det bli aktuelt med forskriftsendringer. Men først skal vi utrede hvilke behov det er for å endre føringene for bruken av postdoktorstillinger. Det vil inkludere spørsmålet om postdoktorenes kvalifisering for undervisningsoppgaver og grensedragningen mellom postdoktor-, fagstøtte- og forskerstillinger, sier Nybø.

Kunnskapsdepartementet lover også en utredning av fagstøttestillingene. For å adressere hva som bør gjøres, trengs det mer kunnskap om skillelinjer mellom fagstøttefunksjoner, forskerstillinger og teknisk-administrative stillinger samt forskjeller mellom fag, skriver de.

Går ikke videre med forsker-lektor-stigen

Underdalutvalget foreslo også en ny forsker-lektor-stige, utenfor og parallelt med professorstigen. Flertallet av høringsinstansene trakk fram uklarheter og vanskeligheter som gjør at det ikke er aktuelt å gå videre med forslaget slik det foreligger.

– I stedet vil denne problematikken tas inn i en mer helhetlig gjennomgang av sentrale utfordringer knyttet til stillingene mellom doktorgrad og professor-nivået, sier Nybø.

Må jobbe mer med praksisnære stillinger

Høringsprosessen ga heller ikke grunnlag for å gå videre med det konkrete forslaget om «praksisprofessor».

– Derfor vil dette være et viktig tema i stortingsmeldingen om arbeidsrelevans. Det arbeidet er i full gang, og vi vil se på hvilke stillingstyper og virkemidler som kan bidra til å involvere kompetanse fra arbeidslivet tettere i UH-sektoren. Her er det også naturlig å se på hvordan dagens Ph.D.-ordning bedre kan adressere problemstillinger som har utgangspunkt i et praksisfelt, sier Nybø.

  • Les mer: