For første gang på mange år anker Forskerforbundet en sak inn for Høyesterett.

siste-utvei-for-oppsagt-forsker

– Dommen fra lagmannsretten er ikke klar nok til at den bør bli stående, sier Forskerforbundets advokat Mariann Helen Olsen.

Hun representerer en oppsagt forsker ved Universitetet i Tromsø som gjennom sin fagforening har anket oppsigelsessaken til høyesterett. Det er første gang på mange år Forskerforbundet har ønsket å prøve en sak for landets høyeste domstol.

– Trenger høyesterettsuttalelse

Saken startet med at Universitetet i Tromsø sa opp mannen som gjennom en tiårsperiode jobbet på midlertidige kontrakter som forsker innen farmasi. Årsaken var at universitetet mente mannens forskningsprofil ikke lenger passet inn i universitetets forskningsstrategi. Det medførte til bortfall av arbeidet, mente arbeidsgiver. Forskerforbundet vant saken i tingretten, men tapte så i lagmannsretten. Nå ønsker fagforeningen å få en rettslig prinsipiell avklaring, og leverte i mai inn en anke til høyesterett.

– Dette dreier seg om oppsigelse av en person med sterkt stillingsvern. Vi stiller oss tvilende til om arbeidet hans er bortfalt. Det vi vil få prøvd i Høyesterett er hva som vektlegges i en slik sak. Vi mener at dommen fra lagmannsretten ikke er klar nok. Vårt medlems fagfelt videreføres og undervisningen består, men universitetet ønsker en annen innretning på fagprofilen. Vi mener det er såpass uklart at det vil være interessant med en høyesterettsuttalelse i saken.

Universitetets rettigheter

Personaldirektør ved Universitetet i Tromsø, Odd Arne Paulsen, mener på sin side at saken handler om at universitetet må ha rom til å gjøre egne prioriteringer i virksomheten.

– Vi mener universitetet i dette tilfellet har hatt saklig grunn for å endre på den virksomheten vi driver og hvilke aktiviteter vi skal prioritere. Det er grunnlaget for at arbeidet er falt bort. Konkret foreligger det ganske grundige vurderinger av behovet vi har for å endre forskningsinnsatsen på dette fagområdet og konsolidere det. Vi har også tydelige nasjonale evalueringer fra Norges forskningsråd og NOKUT, som peker i retningen av at vi bør konsolidere forskningen UiT driver på dette fagområdet, og gjøre endringer i forskningsinnsatsen vår innenfor farmasi. Det er det vi bygger vår saklighetsvurdering på, sier Paulsen.

Frykter svekking av stillingsvernet

Advokat Olsen mener imidlertid at dommen fra lagmannsretten ikke er grundig nok i sin belysning av hva som skal til for lovlig å kunne si opp en ansatt med sterkt stillingsvern, der begrunnelsen fra arbeidsgiver er endret fagprofil. Sterkt stillingsvern i staten oppnås ved fast tilsettelse eller etter å ha jobbet som midlertidig ansatt over fire år.

– Lagmannsretten belyser i liten grad hva som er lagt til grunn ved vurderingen av at arbeidet er bortfalt, som er grunnvilkåret for oppsigelse i denne saken. Saken er vanskelig. Det er dissens i lagmannsrettens dom, i tillegg til at lagmannsretten under spørsmålet om dekning av saksomkostninger uttaler at også flertallet har uttrykt en viss tvil om oppsigelsen er saklig. Tingrettens dom er klarere i sin vurdering, og vi oppfatter at vi ikke har fått svar på hva som ligger i bortfall av arbeid slik lagmannsrettens dom er utformet. Det gjør det vanskelig for partene i saken, for vi får ikke svar på det spørsmålet vi har stilt. I tillegg er dette en oppsigelsessak som er viktig for vårt medlem, forteller Olsen.

– Hva er følgene dersom lagmannsrettens dom blir stående?

– Vi frykter at arbeidsgiverne vil bruke dommen for å gi et inntrykk av at forskeres stillingsvern er svakere enn tidligere antatt, noe dommen etter vår mening prinsipielt ikke kan tas til inntekt for. Etter vårt syn er dommen ikke klar nok til at den bør bli stående. Når folk mister jobben bør det være klart hvilke vurderinger som er lagt til grunn. Der er tingrettens dom mye klarere.

– Komplisert sak

Odd Arne Paulsen ved Universitetet i Tromsø mener derimot at dommen fra lagmannsretten er korrekt.

– Vi mener det er en god dom, vi syns ikke den er uklar, men vi har lest det Forskerforbundet skriver i anken til Høyesterett og syns det er greie synspunkter. Vår holdning er at vi ser frem til å få en rettslig avklaring på dette spørsmålet. Vi syns heller ikke dette er en enkel sak. Det er en komplisert sak med mange ulike hensyn, sier Paulsen.

– Hvordan er det for Universitetet i Tromsø at saken blir anket til Høyesterett?

– Vi syns det er helt greit. Anken som er fremmet er saklig og den setter fokus på kjernen i saken – om vilkårene er til stede for om arbeidet er falt bort i denne saken. Dette har også rektor Jarle Aarbakke gitt uttrykk for i Dagens Næringsliv og Forskerforum.

Ifølge Mariann Helen Olsen venter Forskerforbundet svar i løpet av sommeren på om Høyesterett vil vurdere saken.