USN: Flere beslutninger enn før tas uten at de ansatte eller tillitsvalgte har medvirket
LUKK

USN: Flere beslutninger enn før tas uten at de ansatte eller tillitsvalgte har medvirket

Av Inger-Lise Eriksrud Bergan, leder av Forskerforbundets lokallag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Publisert 4. mars 2019 kl. 12:57

Flere beslutninger enn før tas uten at de ansatte eller tillitsvalgte har medvirket, mener Forskerforbundets lokallag ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Forskerforbundet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har lenge vært opptatt av medbestemmelse og medvirkning blant ansatte. Erfaringer vi har, som er blitt forsterket ved hver av de to fusjonene vi har vært gjennom siden 2014, er at flere beslutninger som tas på institusjons- og på fakultetsnivå, er uten medvirkning eller med manglende medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte.

Lite eller ingen informasjon

Lokallaget har sammen med tre andre fagforeninger ved USN gjort en undersøkelse blant medlemmene på ett av fakultetene. Resultatene viser at det er stor misnøye med medvirkning og medbestemmelse på generelt grunnlag. Vi ser også at instituttene generelt kommer dårlig ut, og at store institutter spredt over mange campuser kommer dårligere ut enn små som er mer samlet geografisk. Videre kan vi se at det slår positivt ut der det er stedlig ledelse på campus på instituttet.

Svakheter i muligheten til medbestemmelse og medvirkning skyldes ifølge undersøkelsen i stor grad at det er mangel på gode strukturer og saksbehandlingsrutiner. Det klages også på at det er lite eller ingen informasjon og korte tidsfrister som gjør medvirkning vanskelig. Flere ønsker å få på plass nye formelle organer på institutt- og fakultetsnivå. Andre kommenterer at lite dialog og lukkede prosesser medfører at de ansatte opplever mistrivsel og mistillit.

Forskerforbundet vil ha endringer

Forskerforbundets lokallag ved USN har ved flere anledninger foreslått overfor ledelsen endringer i organisasjonen som kan skape bedre muligheter for medvirkning og medbestemmelse. I forbindelse med drøfting av tilpasningsavtalen for USN (da HSN) i 2017 foreslo vi blant annet forsøk med opprettelse av ID-møter på instituttnivå. Dette ble ikke imøtekommet. Vi har også nylig foreslått at det skal etableres fakultetsstyrer, men dette er ikke støttet av ledelsen ved USN.

Hovedavtalen må praktiseres

Det er nylig vedtatt et dokument om medvirkning i videre studieporteføljearbeid, noe Forskerforbundets lokallag ved USN anser som positivt. På Forskerforbundets initiativ fikk ledelsen og de tillitsvalgte høsten 2017 opplæring i lov- og avtaleverk, samt rekruttering, utlysninger og tilsettinger. Dette fikk en god evaluering, og bør følges opp! Forskerforbundet mener det er viktig å styrke kompetansen til ledere i lov- og avtaleverk, slik at medbestemmelse utøves etter de prinsippene som er nedfelt i hovedavtalen.

Ved USN blir det nå gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse (ARK-undersøkelsen) blant alle ansatte som Forskerforbundet vil følge nøye med på.

Innlegget er skrevet på vegne av arbeidsutvalget i Forskerforbundet ved Universitet i Sørøst-Norge.

  • Les også: