Veterinærhøgskolen «står i en svært vanskelig situasjon»
LUKK
Annonse
Annonse

Veterinærhøgskolen «står i en svært vanskelig situasjon»

Av Lina Christensen og Julia Loge

Publisert 13. juni 2022 kl. 16:55

Veterinærhøgskolen ligger an til å gå kraftig i minus. Nå har NMBU-styret bedt om en plan for hvordan situasjonen skal løses.

I fjor vår flyttet Veterinærhøgskolen, med 500 studenter og 430 ansatte, fra Oslo til nye bygninger ved NMBU på Ås

Da året startet hadde Veterinærhøgskolen nesten 47 millioner i underskudd. Innen nyttår vil underskuddet øke til 89,5 millioner kroner, ifølge en rapport styret ved NMBU behandlet forrige onsdag.

De «står i en svært vanskelig situasjon med å ta i bruk det nye bygget og samtidig få kontroll på kostnadsutviklingen», står det videre i rapporten, og «Rektor erkjenner at fakultetet vil ha vanskelig for å redusere allerede akkumulert merforbruk».

Krevde mer informasjon

Kjøbli, Lena Marie NMBU Forskerforbundet
– Når ansatte må forholde seg til et budsjett i minus over lengre tid, så gir det ringvirkninger for arbeidsmiljøet, sier Lena Marie Kjøbli. Foto: NMBU

Da saken kom opp i styret, kom styret fram til at de ikke kunne vedta rapporten uten ytterligere informasjon om hvordan underskuddet skal håndteres.

For eksempel er fagforeningene og hovedverneombudet bekymret for de ansatte. «Bemanningssituasjonen enkelte steder på VET oppleves som svært presset og at det har vært varslet bekymringer knyttet til arbeidsmiljø, overarbeid og stress på dette lokalt», står det i referatet fra ledelsens møte med fagforeningene 1. juni.

I stedet tok styret saken til orientering og ba om ytterligere opplysninger. Mandag ble det derfor innkalt til et ekstraordinært styremøte, for anledningen kalt «Digitalt oppfølgingsmøte for Universitetsstyret».

Budsjettet skal først vedtas i oktober, men en overordnet ramme er presentert for styret nå.

Balanse ble minus

For et års tid siden var ikke de økonomiske utsiktene like dystre:

– I møtet i juni i fjor ble det presentert en tertialrapport som indikerte at prognosen var at man skulle komme i balanse i 2023, påpekte Birger Svihus på møtet mandag. Han er represenant for de faste, vitenskapelige ansatte i styret.

Curt Rice sa seg enig i innspillet til Svihus og de resterende styremedlemmene. Han fortalte at han har bestilt en plan fra Veterinærhøgskolen på hvordan de skal komme i balanse. Planen skal han presentere for styret i forkant av budsjettbehandlingen i oktober.

– Hvis planen får styret til å ønske endringer i budsjettet for 2023, så diskuterer vi og finner ut av hva som er kloke endringer, sa Rice.

Enstemmig vedtak

Vincent Eijsink, som også er representant for de faste vitenskapelige ansatte, kom med et forslag som ble enstemmig vedtatt:

De økonomiske rammene redegjort for i saksframlegget legges til grunn for utarbeidingen av årsplan 2023. Styret legger følgende til grunn for det videre budsjettarbeidet:

  • Fakultetenes budsjetter bør skjermes og ligge på det nivået skissert i saksframlegget, eller over, forutsatt at Statens bevilgning blir som forventet.
  • Styret ber om at rektor redegjør om den krevende økonomiske situasjonen ved Senterne og VET-fakultetet, inklusive tanker om både kortsiktige og langsiktige tiltak for å oppnå budsjettbalanse, før endelig behandling av budsjettet for 2023.
  • Styret ber rektor om å vurdere i hvilken grad de 16,2 millioner som så langt ikke er disponert bør brukes til å utbedre den økonomiske situasjonen ved VET-fakultetet og/eller en usikkerhets-avsetning.

– Kan gi ringvirkninger for arbeidsmiljøet

Lena Marie Kjøbli, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet, mener vedtaket i møtet ble godt. Hun viser til at Veterinærhøgskolen har vært gjennom en krevende flytteprosess og innflytting i et helt nytt bygg, som fortsatt ikke er helt ferdigstilt. I forkant av flytteprosessen fikk de også et salmonellautbrudd som gjorde at inntekter fra hesteklinikken ved Veterinærhøgskolen falt ut over en lengre periode.

– Jeg hadde vært mer bekymret hvis tillegget ikke hadde kommet inn. Når ansatte må forholde seg til et budsjett i minus over lengre tid, så gir det ringvirkninger for arbeidsmiljøet. Det er derfor fint at universitetsstyret synliggjør at de ser disse utfordringene, sier Kjøbli.

Fornøyd med informasjonen

Svihus er fornøyd med at styret fikk den informasjonen de ba om.

– Nå fikk vi anledning til å diskutere og kommentere forslaget til budsjett, og påpeke at vi har økonomiske usikkerheter som det nå blir tatt tak i.

Svihus er også fornøyd med møtet, og at administrasjonen nå har fått signaler om hva som er viktig når budsjettet skal diskuteres.

– Dagens møte var godt og konstruktivt, og jeg synes at vi i dag fikk til et vedtak som jeg skulle ønske vi hadde fått til på onsdag, sier Svihus til Forskerforum.