Advokat: Marianne Klausens fuskevedtak må oppheves!
LUKK

Advokat: Marianne Klausens fuskevedtak må oppheves!

Av Advokat Magnus Stray Vyrje

Publisert 20. september 2023 kl. 12:44

Det er nærliggende å tro at den ulovlige oppnevningen av lederen i Felles klagenemnd skjedde forsettlig, skriver advokat Magnus Stray Vyrje.

VG har siste dager avdekket at Kunnskapsdepartementet brøt forskriften for få gjenoppnevnt Marianne Klausen som leder av Felles klagenemnd. Det følger klart av forskriften at «Ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder.» Forbudet må også ha vært kjent for Klausen, som måtte gå.

Spørsmålet som oppstår, er hvorfor lovbruddet skjedde samt hvilke konsekvenser det skal få for de fellende vedtak som klagenemnda avsa etter at Klausen ble gjenoppnevnt. Spørsmålene henger sammen.

Departementet var kjent med forskriften, som er skrevet av departementet. Etter som departementet beviselig fjernet oppnevningsbrevets faste setning om at «Ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder», fremstår det som nærliggende at den ulovlige oppnevningen skjedde forsettlig. Når VG spør statsråd Sandra Borch om hvordan feilen kunne skje, gir hun ingen forklaring. Hennes svar er at departementet vil gå gjennom regelverk og forskrifter for å vurdere «om det er nødvendig å tydeliggjøre noe.»

I en situasjon hvor det både fremgikk av departementets egen forskrift og departementets faste oppnevningsbrev at «Ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder», er det en avsporing å skylde på behovet for tydeliggjøring. Årsaken til at departementet valgte å forlenge Klausens oppnevning må ha vært en annen, for eksempel at departementet ønsket at klagenemnda skulle videreføre sin rigide praksis i fuskesaker, med de besparelser som dette igjen ville medføre for det offentlige, i alle ledd.

Men det kan også være at årsaken var en annen. Det finnes forklaringsalternativer som man helst ikke ønsker å tenke på. Departementets ugyldige oppnevning må uansett medføre at nemndas fellende vedtak under Klausens ledelse anses ugyldige. Nemndas utestengelsesvedtak har rammet berørte studenter hardt. Det må ikke herske noen tvil om vedtakenes gyldighet.

Det som er avdekket, er alvorlig. Når staten utestenger studenter for fusk, må studentene kunne stole på at klagenemda opptrer objektivt og uhildet. Man må ikke glemme at nemnda er et domstolsligenende forvaltningsorgan som kan stadfeste en straffelignende reaksjon; utestengelse i inntil to semestre. Dersom Klausen hadde vært ugyldig konstituert som dommer, følger det klart av tvisteloven at samtlige dommer hvor hun hadde deltatt, måtte oppheves. Det samme må gjelde for vedtakene i Felles klagenemnd.

Les også: