– Autonomi er bare store ord og et fikenblad for regjeringen

– Autonomi er bare store ord og et fikenblad for regjeringen

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 12. november 2019

Regjeringen bidrar til å utarme Helgeland, sa Senterpartiet da Stortinget stemte ned forslagene om å redde lærerutdanningen på Nesna.

– Autonomi er bare store ord og et fikenblad som ikke dekker over det faktum at regjeringen ikke orker å løfte en finger for å redde høyskolen på Nesna, tordnet Marit Arnstad under dagens debatt i Stortinget om studiestedet Nesna ved Nord universitet.

– Lemfeldig omgang med styrets ansvar

I over to timer diskuterte opposisjonspartiene med statsråd Iselin Nybø og representanter fra regjeringspartiene om nedleggingsforslaget, med bunadskledde kvinner på publikumsgalleriet. Kvinnene fra Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland var kommet til hovedstaden for å høre opposisjonspartiene fremme en rekke forslag med formål å stanse nedleggelsen av Nesna og Sandnessjøen. (Se listen over de ti forslagene nederst i artikkelen.) Særlig Nesna ble gjenstand for opphetet diskusjon.

Annonse

– De føler seg lurt, ranet og forlatt. Det er sterke ord, men jeg kan forstå det. Denne regjeringen bidrar gjennom et sånt vedtak til å utarme Helgeland, sa Marit Arnstad.

– Det er bekymringsfullt å se at opposisjonen har en sånn lemfeldig omgang med styrets ansvar, svarte Høyres representant Mariann Synnes Emblemsvåg.

– Innen utdanning og forskning er det særlig viktig å slå ring rundt den institusjonelle friheten. Vi syns ikke det var en god idé, men at det er av avgjørende betydning at vi står fast ved det lovverket vi selv har vedtatt, sa Emblemsvåg.

Forstår at helgelendingene føler seg lurt

Dermed satte representantene tonen for debatten, som ble preget av argumenter for og mot universitetenes autonomi og rett til å bestemme sin egen organisering.

Mens opposisjonspartiene med Senterpartiet, SV og Rødt i spissen la vekt på at utdanningstilbud i regionene er et nasjonalt anliggende, la regjeringspartiene vekt på at utdanningsinstitusjonene selv må bestemme hvor de skal tilby utdanning. Arbeiderpartiet la mest vekt på at regjeringen burde bruke de styringsverktøyene man allerede har til å trygge utdanningstilbudet på Helgeland, gjennom bedret finansiering av Nord universitet. Dermed omgikk partiet store deler av autonomi-diskusjonen.

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland knyttet never i en stille markering på publikumsgalleriet under debatten i Stortinget tirsdag. Foto: Aksel Kjær Vidnes

Fremskrittspartiets Roy Steffensen var blant dem som uttrykte sympati med Nesna-innbyggerne i saken, men ville likevel ikke støtte opposisjonens forslag.

– Jeg har forståelse for at de som bor i regionen at de føler seg lurt. Det var ingen som så for seg at det skulle være et scenario å legge ned. Jeg skjønner godt bekymringen mange har for boligprisene i framtiden. Det er bekymringer som bør tas på det største alvor, sa han og la til at Frp ikke vil overkjøre prinsippet om universitetenes autonomi.

– Vi ønsker ikke å åpne døra for hvor universiteter og høyskoler skal være lokalisert og ha sine studietilbud. Det er styret som vurderer det. Det er styrene som kjenner egne behov, muligheter og begrensninger best. Vi må leve med at rektorene og styrene gjør ting som mange av oss ikke liker, sa han.

– Formidable samfunnsøkonomiske tap

Forslagsstiller Mona Fagerås la i sitt åpningsinnlegg vekt på at saken er spesiell fordi det lå en fusjonsavtale til grunn som skulle sikre at lærestedet på Nesna ble opprettholdt, da den gamle Høyskolen i Nesna ble fusjonert med Universitetet i Nordland i opprettelsen av Nord universitet. Hun la også vekt på at vedtaket får store konsekvenser for regionen.

– Det vil forvitre og de samfunnsøkonomiske tapene vil bli formidable. Og konsekvensene for Nesna blir umulige å bære, sa hun og la til:

– Statsråden har gjemt seg bak rorhusveggen på en liten sjødyktig skute som heter «Autonomi».

Statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø hadde mange punkter å svare på i sine innlegg. Hun understreket igjen at hun ikke ønsket å overstyre universitetsstyrets beslutninger, men hun la også vekt på at det også er universitetenes oppgave å tilby utdanning til befolkningen i hele landet.

– Nord universitet har selv vært tydelige på at de fortsatt skal utdanne lærere og andre viktige utdanningsgrupper på Helgeland.

Nybø: – Vanskeligste saken for et universitet i moderne tid

I replikkordskiftet, der stortingsrepresentantene kan gå i mer direkte diskusjon med statsråden, kritiserte Marit Arnstad statsråden og regjeringspartiene for å bruke høytflyvende ord om autonomi.

– Men statsråden har selv styrt. I tildelingsbrevet ber regjeringen Nord universitet om å se på studiestedstrukturen, og Nord universitet var det eneste universitetet som fikk et slikt brev, sa hun og trakk også frem sakene Forskerforum har omtalt der Kunnskapsdepartementet presset Universitetet i Tromsøs rektor til å holde seg unna Helgeland, og den seneste saken der rektoren ved Nord universitet følte seg presset av statsråden i en telefonsamtale forut for styrebehandlingen i juni.

– Dette har vært en veldig vanskelig sak for Nord universitet. I moderne tid er dette den vanskeligste saken et universitet har stått i. Det er en prosess som har gått over lang tid. Det er helt riktig at jeg har sendt et brev til rektor. Jeg ba dem justere kursen. Da rektor la frem sitt forslag hadde hun også gjort det, sa Nybø, men la til at hun mente det var feil å overstyre styrets beslutning.

KrF: Flytting fra Nesna innebærer risiko

Kristelig Folkepartis Hans Fredrik Grøvan sa at hans parti ikke legger skjul at det er kritisk til nedleggelsen og bekymret for konsekvensene. Han ga uttrykk for at flytting av studietilbudene på Nesna er forbundet med en viss risiko.

– Når KrF ikke støtter forslaget om endring av universitetets vedtak, så handler det først og fremst om institusjonenes autonomi, sa Grøvan.

Han la til at studieplassene i Nesna skal bli overført til Mo i Rana i sin helhet.

– Det betyr at kapasiteten videreføres. Selv om det kan være krevende å flytte, er jeg overbevist om at ledelsen og styret er innstilt på å få til dette på best mulig måte.

Hoderysting på galleriet

Da Grøvan sa at kapasiteten ble videreført i Mo i Rana, kom det en reaksjon fra publikumsgalleriet. De bunadskledde kvinnene ristet på hodet. Senere i vandrehallen fortalte leder av Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland Jenny Myklebust til Forskerforum at dette punktet var det som de mente ble dårligst belyst i stortingsdebatten. Hun understreker at selv om studieplassene flyttes til Mo, en time kjøretur unna Nesna, skal fagmiljøet, de ansatte, flyttes til Bodø som ligger fire timer unna Nesna. De ansatte må så pendle til Mo for å undervise der, tre timer fra Bodø.

Representanter for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland møtte noen av representantene for opposisjonen i Stortingets vandrehall etter debatten. Her med Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Aksel Kjær Vidnes

Folkeaksjonen reagerer også på at universitetet vil legge ned studietilbudet i Nesna om tre år, mens de mener at de som er tatt opp på studier der i høst har rett til å gå der til de er ferdige om fem år. Det tok også Bjørnar Moxnes i Rødt opp i Stortinget. Han la frem et eget forslag om at studentene skulle få fullføre utdanningen sin. I tillegg foreslo han for Stortinget at Nord universitet skulle fratas ansvaret for utdanningstilbudet på Helgeland.   

– Stortinget har ikke gitt disse universitetsstyrene et generelt mandat til fritt å rasere utdanningssteder rundt omkring i landet. Her må Stortinget ta ansvar, sa Moxnes.

– Vi må spørre oss om det er klokt å binde framtida til folk på Helgeland til Nord universitet. Derfor mener vi at Nord bør fratas ansvaret for utdanningstilbudet på Helgeland. Det bør gis til et annet universitet, sa Moxnes.

– Vi håper at noen tar til vettet i siste sekund, la han til, med referanse til at regjeringspartiene som har flertall hadde sagt at de vil stemme ned alle opposisjonens forslag i saken.

Da det kom til avstemningen klokken 15, ble det stemt over 10 forslag fra opposisjonen. Samtlige ble nedstemt, som forventet.

Marit Arnstad advarte tidligere på dagen om hvilket signal hun mente Stortinget ga denne dagen.

– Dette gir signal til andre studiesteder om at det er lov å prøve seg. Senterpartiet mener alle styrevedtak om endring av studiesteder bør fremlegges Stortinget, sa Arnstad.

Dette er forslagene som ble nedstemt:

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen om å følge opp strukturmeldingen for høyere utdanning med en plan for hvordan man styrker studiestedenes regionale rolle, og der det beskrives hvordan de brede profesjonsutdanningene og den praksisnære forskningen skal styrkes for å sikre tilgang til desentralisert utdanning over hele landet. Fremtidig høyere utdanning på Nesna skal være en del av planen.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:
Forslag 2

Stortinget ber regjeringen sikre lærerutdanning på Nesna, blant annet ved å sikre økonomisk handlingsrom for utdanningen gjennom studieplasser, rekrutteringsstillinger og styrket budsjett.

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av styringsprinsipper for høyere utdanning om å sørge for at målene om regionalt ansvar og lik tilgang til høyere utdanning i hele landet styrkes, og følges opp av utdanningsinstitusjonene.

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 4
Stortinget ber regjeringen om å stoppe den vedtatte endringen av studiestedsstruktur, campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, ved Nord universitet.

Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 5
Stortinget ber om at styrevedtak om avvikling av studiesteder ved de enkelte institusjonene i UH-sektoren skal fremlegges for Stortinget for endelig behandling.

Forslag 6
Stortinget ber regjeringen jevnlig, og minst én gang i hver stortingsperiode, legge fram for Stortinget en analyse av finansieringssystemets innvirkning på strukturen i sektoren når det gjelder både studiesteder og fagtilbud.

Forslag 7
Stortinget ber regjeringen endre finansieringssystemet og innføre incentiver for desentraliserte studietilbud som er etterspurt av regionalt arbeids- og næringsliv.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 8
Stortinget ber regjeringen om å legge fram en helhetlig plan for framtidig struktur for høyere utdanning i Norge.

Forslag fra Rødt:
Forslag 9
Stortinget ber regjeringen stanse nedbyggingsprosessen ved campus Nesna, og sørge for at studenter som er tatt opp på Nesna får fortsette sin utdanning på Nesna uten avbrudd.

Forslag 10
Stortinget ber regjeringen om at Nord universitet fratas ansvaret for høyere utdanning på Helgeland, og gjenopprette utdanningstilbudene på Helgeland gjennom å gi ansvaret til et annet universitet.


LES OGSÅ: