En av tre lærerstudenter strøk i matematikk
LUKK
Annonse
Annonse

En av tre lærerstudenter strøk i matematikk

Av Julia Loge og Jørgen Svarstad

Publisert 6. januar 2022 kl. 11:00

Blant studentene som vil undervise i barneskolen er det en klar økning i andelen som strøk.

Hver vår og høst får norske lærerstudenter en felles nasjonal deleksamen i matematikk. Hensikten er blant annet å undersøke matematikunnskapene til norske lærerstudenter og blant annet kunne sammenligne institusjoner.

Nå er resultatene fra høstens eksamener klare.

De viser en høy strykprosent, særlig blant de som skal bli lærere for de minste barna.

  • Alt i alt var strykprosenten på 33 prosent.
  • Blant studentene som skal bli lærere i barneskolen (1.-7- trinn) var strykprosenten på 38,4 prosent.
  • Kun én prosent av studentene fikk toppkarakteren A.
  • Studentene som vil bli mattelærer i ungdomsskolen fikk E som snittkarakter, som betyr at de kun tilfredsstiller minimumskravene for å bestå.

Dette er altså fremtidige mattelærere. Lærere som ikke utdanner seg for å kunne undervise i matematikk, er ikke med i undersøkelsen.

Det er det statlige organet Nokut som organiserer eksamenen.

Nokut-direktør Kristin Vinje skulle gjerne ha sett bedre resultater for disse studentene.

– Vi skulle gjerne sett at utviklingen var bedre, men dessverre er det fortsatt mye som tyder på at mange studenter ikke har tilegnet seg den kunnskapen de trenger i dette matematikkfaget. Vi håper utdanningsinstitusjonene vil bruke disse resultatene i det videre utviklingsarbeidet sitt, sier Vinje i en pressemelding.

Økning i strykprosent

For studentene som vil undervise i barneskolen, altså studieprogrammet kjent som GLU 1-7, har andelen som strøk gått opp seks prosentpoeng, fra 32 prosent høsten 2020 til 38 prosent i 2021.

Her ser du hvordan strykprosenten fordelte seg på studiesteder.

På grunn av få antall besvarelser ved noen studiesteder/institusjoner, er noen institusjoner/studiesteder ikke med i oversikten. Ved noen institusjoner ble det kun gitt "konteeksamen" høsten 2021 (se forklaring nedenfor).

Det er Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som har ansvaret for eksamenen og som har sammenstilt resultatene. Det var 495 studenter på GLU 1-7 som tok eksamen, og 199 på GLU 5-10, altså de som vil bli lærere for femte til tiende klasse.

Mange «konter» på høsten

Fakta
Nasjonal deleksamen er obligatorisk for alle som studerer grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og for de som har matte som spesialisering på 5.-10. trinn.

Gis som digital, individuell hjemmeeksamen.

Baserer seg på et emne som gir fem studiepoeng, og avholdes på forskjellige tidspunkt i studieløpet, avhengig av hvilken utdanningsinstitusjon studentene går på.

Nasjonal deleksamen i matematikk gjennomføres to ganger i året, i mai og november.
Det er omlag 1600 studenter, fordelt på 12 institusjoner og 22 studiesteder.

Det er flere studieprogrammer på grunnskolelærertrinn 1-7 som avholder ordinær eksamen på våren enn på høsten.

Resultatene er gjennomgående noe dårligere i høstsemesteret, men noe av dette kan forklares med at det er flere konte-eksamener som avholdes på høsten. Å sammenligne tallene for vår og sommer direkte kan derfor være noe misvisende.
Kilde: Nokut
Lærerstudentene er fordelt på 12 universiteter og høyskoler med 22 studiesteder. Det er opp til hver enkelt institusjon å bestemme når i studieløpet studentene skal ta deleksamen i matematikk, og det er flere studenter som har denne eksamenen om våren enn om høsten.

En god del av de som tar eksamen i høstsemesteret er derfor konteeksamener, som er ny sjanse for dem som ble syk eller strøk på eksamenen om våren. Derfor var det for eksempel bare tre studenter ved UiT – Norges arktiske universitet som tok deleksamen i høst.

Det kan også forklare hvorfor strykprosenten er skyhøy noen steder. Ved Oslomet strøk 18 prosent av barneskolelærer-studentene, eller 36 av 201 studenter da de tok eksamen våren 2021. Høsten 2021 var det 26 studenter som tok eksamen og av disse strøk 65 prosent. Men det er likevel en økning fra høsten 2020, da 45 prosent strøk.

Blant universitetene og høyskolene som hadde den ordinære eksamenen i høst, finner vi barneskole-lærerstudentene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Volda, Høgskulen på Vestlandet og NLA høgskolen. Der varierer strykprosenten fra 12,5 ved NLA i Bergen, til 42 prosent ved Høgskolen i Volda. Høsten 2020 var det ingen som strøk i Volda, men over halvparten fikk karakteren E, som er laveste ståkarakter.

  • Les også: