– Et nederlag
LUKK

Legger ned tverrfaglig laboratorium:

- Et nederlag

Av Siri Lindstad

Publisert 2. april 2014 kl. 09:14

Alle snakker om tverrfaglighet, men i praksis blir det stadig vanskeligere å få til, sier tekstilforsker ved Sifo. Nå legges laboratoriet ned.

--et-nederlag


– Det er ikke økonomisk forsvarlig for Sifio å fortsette laboratorievirksomheten, sier Ronny Røste, politisk rådgiver i BLD.

Fakta
<

– Vi opplever dette som et nederlag. Vi har forsøkt å finne andre løsninger for laboratoriet i form av eksterne samarbeidspartnere, men må bare innse at vi ikke har lykkes, sier Arne Dulsrud. Han direktør ved Statens institutt for forbruksforskning (Sifo).

Lange tradisjoner

Helt siden starten tidlig i 1970-årene har samfunnsvitere jobbet sammen med naturvitere og teknologer om produkttesting ved Sifos laboratorium. I instituttets mandat heter det at utgangspunktet for virksomheten skal være å fremskaffe kunnskap som er til nytte for forbrukerne.

I laboratoriet som nå legges ned, har det funnes en rekke ulike innretninger som blant annet har vært brukt i testing av tekstiler: rad på rad med vaskemaskiner, apparater som tester slitestyrke, fargeholdbarhet og lignende.

– Det er paradoksalt at tverrfaglighet i teorien settes på dagsordenen, men i praksis gjøres stadig vanskeligere, sier Ingun Grimstad Klepp. Hun er etnolog, men har brukt laboratoriet flittig i sin forskning på tekstiler (se egen sak side 28-31 i papirutgaven). Det er da også hennes avdeling, Teknologi og miljø, som først og fremst kommer til å merke at det blir endringer.

– Det snakkes så mye om at man ønsker samarbeid på tvers av disiplinene. Vi hører stadig om at vi trenger naturvitenskap og ingeniører. Men det snakkes ikke om hva ingeniørene skal kunne noe om. Klær angår alle mennesker, og likevel er den manglende tilgangen på kunnskap stor både i industrien, hos forbrukerne, myndighetene og i næringslivet, sier Klepp. Hun mener at den tekstiltekniske kompetansen og tekstilingeniørenes arbeid ikke blir betraktet som kritisk kunnskap.

– Nå når laboratoriet her forsvinner, blir vi ute av stand til å møte utfordringene som stadig nye produkter, stadig ny markedsføring og et allment ønske om å legge om til et mer bærekraftig og etisk forsvarlig tekstilforbruk, skaper.

– Stadig høyere krav

Klepp tenker at hun nå må jobbe på en annen måte framover.

– Enten må jeg finne et annet sted å være, med andre samarbeidspartnere, eller jeg må rett og slett slutte med denne formen for forskning. Uansett innebærer dette en endring i potensialet til de prosjektene vi kan ha her ved Sifo.

Det medfører også at tre stillinger ved laboratoriet forsvinner, noe direktør Dulsrud sier de jobber med å finne løsninger på.

Dulsrud forteller om utviklingen som har funnet sted de siste årene, med stadig flere standardiserte tester som skal oppfylle de stadig strengere kravene i Norsk standard.

– Laboratoriet må fortløpende akkrediteres for at vi skal kunne oppfylle kundenes krav om å følge disse standardene. Skal vi få til det, vil det gå med nesten et årsverk her bare til å kontrollere oss selv. Det krever i sin tur økt volum på testvirksomheten vår for å øke inntektene, og det har vi ikke fått til. Samtidig må vi forholde oss til en ny regjering som har som mål å kutte utgifter. Det merket vi allerede i år med et kutt på tre millioner i basisbevilgningen. Det er klart det svir.

– Ikke økonomisk forsvarlig

Sifo er et statlig forvaltningsorgan underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Det finansieres gjennom en grunnbevilgning og prosjektinntekter. I 2005 ba departementet Forskningsrådet om å evaluere virksomheten ved Sifo. I rapporten ble det pekt på at laboratoriet konkurrerer med store internasjonale laboratorier, og at det er vanskelig å konkurrere med dem både når det gjelder pris og hvilke tjenester som tilbys.

Det ble også vist til at Sifo har hatt en uttalt målsetting om å trekke laboratoriet nærmere inn i instituttets øvrige virksomhet, men at man bare hadde fått til dette i et fåtall tilfeller.

– Vi har sett at det ikke har vært økonomisk forsvarlig å ha et eget laboratorium stående ved Sifo for å kunne drive vareteknisk testing ettersom omfanget av slik testing har vært veldig lite de siste årene.

Det sier politisk rådgiver Ronny Røste i BLD.

– Spørsmålet om å avvikle laboratoriet var en sak vi arvet fra den forrige regjeringen. I 2011 konkluderte en rapport om at videre drift frarådes da testvirksomheten ikke har stor nok nytte for Sifos øvrige forskning. Vi har valgt å følge disse anbefalingene og har utover det ikke gjort noen egne vurderinger av Sifos laboratorium. Det som har vært gjort av forskning her, er ting som kan gjøres andre steder, sier han.