Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Næringslivet forsker mer

Av Forskerforum

Publisert 26. oktober 2018

Foreløpige tall viser at næringslivet utførte forskning og utvikling for om lag 32,6 milliarder kroner i fjor.

Dette er en prisjustert vekst på 8,9 prosent fra året før. Hvis man ikke tar prisendringene i betraktning, var veksten fra 2016 på 10 prosent, viser nye tall i Forskning og utvikling (FoU) i næringslivet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det ble utført om lag 21 300 FoU-årsverk i næringslivet, i bedrifter med minst ti ansatte. Dette var 9 prosent flere enn i 2016.

Sett under ett har næringslivet økt sin samlede FoU-innsats sammenhengende siden 2011, og det var også en solid vekst i 2017. FoU-innsatsen var 44 prosent høyere enn i 2010, som var bunnåret etter finanskrisen. Etter å ha vært forholdsvis stabil over lang tid har næringslivets FoU-kostnader som andel av BNP også økt de siste årene, fra 0,71 prosent i 2010 til 0,99 prosent i 2017.

Også forskning i små foretak

I tillegg til de totale FoU-kostnadene på 32,6 milliarder kroner utførte foretak med fem til ni sysselsatte FoU for rundt 2,8 milliarder kroner i 2017. Det ble utført om lag 2 000 FoU-årsverk i disse foretakene.

Disse små foretakene ble sist dekket av undersøkelsen for 2015. For å sikre sammenliknbarhet over tid gjelder de øvrige tallene i denne meldingen foretak med minst ti sysselsatte.

De høyere FoU-kostnadene i næringslivet skyldes en oppgang i driftskostnadene til FoU, altså lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell og andre driftskostnader.

Næringslivet har derimot redusert sine investeringer i bygninger, maskiner og utstyr til FoU med 10 prosent. Denne type investeringer kan variere sterkt fra år til år.

Tjenestenæringene vokste mest

Veksten i næringslivets FoU-innsats er hovedsakelig drevet av tjenestenæringene, men det var også en økning i industrien og i andre næringer (inkludert utvinning av råolje og naturgass). Tjenestenæringene hadde en økning i FoU-kostnader på 2,2 milliarder kroner i 2017, tilsvarende 14 prosent vekst sammenliknet med 2016.

I industrien var økningen på 600 millioner kroner, som tilsvarer 6 prosent oppgang. Tjenestenæringene er den av de tre hovednæringene som utfører mest FoU, med 56 prosent av næringslivets FoU-kostnader i 2017, mens industrien sto for 32 prosent. Den resterende FoU-innsatsen utføres i andre næringer, hvor det var en oppgang på 9 prosent.

Hovednæringene har tilsvarende utvikling i FoU-årsverk som i FoU-kostnader. Tjenestenæringene utførte 11 prosent flere FoU-årsverk enn i 2016, mens industriens FoU-årsverk økte med 5 prosent.

SSBs endelig FoU-tall for 2017 kommer i februar 2019.

  • Les også: