Nord-stipendiater krever svar om nedleggingstruet doktorgradsprogram
LUKK

Nord-stipendiater krever svar om nedleggingstruet doktorgradsprogram

Av Lina Christensen

Publisert 12. desember 2019 kl. 14:00

Stipendiater ved nedleggingstruet doktorgradsprogram er bekymret.

26. november skrev åtte stipendiater ved Nord universitet et brev til ledelsen om at de ønsker å bli tatt alvorlig i en sak som «i høyeste grad angår oss». Stipendiatene etterlyser informasjon og er usikre på om de får fullført doktorgradsprogrammet. Det skriver Avisa Nordland.

– Det mes­te har vi måt­te lese i me­dia, sier en sti­pen­diat til avisen.

Bakgrunnen er at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (Nokut) i november kom med en tilsynsrapport der de konkluderte med at doktorgradsprogrammet Studier i profesjonspraksis ikke oppfyller kravene for akkreditering. Problemet er at området for doktorgraden ikke er tilstrekkelig definert og avgrenset, og kravet til vitenskapelig helhet og sammenheng ikke er oppfylt. Dermed kan ikke Nokut vurdere om universitetet har et fagmiljø som dekker de sentrale delene i doktorgradsprogrammet. Nokut har videre konkludert med at det ikke er dokumentert tilfredsstillende forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå. Rapporten er nå oversendt Nord universitet for uttalelse. Hvis Nord universitetet mister doktorgradsprogrammet, mister de også status som universitet. Det er første gang at et norsk universitet står i fare for å miste denne statusen.

Har to år til å ordne opp

På sty­re­mø­tet ons­dag 12. desember kom det frem at Nord universitet vil bruke to år for å ordne opp i akkrediteringen. To år er maks­ti­den Nokut kan god­ta. Ifølge rektor Hanne Solheim Hansen har de frist til 6. januar 2020 med å gi Nokut et tilsvar på revisjonsrapporten. Nokut skal ha styremøte 13. februar 2020 der tilsvaret skal behandles. Da skal Nokut også avgjøre om universitetet faktisk får to år på seg.

Ifølge Avisa Nordland orienterte rektor Hanne Solheim Hansen om saken under onsdagens styremøte.

– Det er god veiledning i rapporten fra Nokut, og vi har dyktige forskere innenfor fagmiljøet. I tilsvaret vi nå jobber med vil vi be om å få bruke to år på dette, sa Solheim Hansen.

Doktorgradsprogrammet går som normalt med opptak av kandidater, og det holdes disputaser.

Nord universitet er ansvarlige

Nord uni­ver­si­te­t er selv an­svar­lig der­som de mis­ter ak­kre­di­te­rin­gen. De må da iverk­set­te til­tak som gjør at sti­pen­dia­te­ne kan full­fø­re dok­tor­gra­den, en­ten ved Nord uni­ver­si­tet, el­ler ved and­re in­sti­tu­sjoner som til­byr re­le­vant dok­tor­grads­pro­gram.

– Trek­ker vi til­ba­ke ak­kre­di­te­rin­gen har uni­ver­si­te­tet plikt til å iverksette tiltak som gjør det mulig for studentene å fullføre utdanningsløpet. Tiltakene skal godkjennes av Nokut, sier Hege Bro­dahl, seksjonsleder for seksjon for institusjoner i tilsynsavdelingen ved Nokut, til Avisa Nordland.

Programmet må ikke være helt likt for at de skal kunne gjøre seg ferdige ved et annet universitet. Men Nord universitet er selv pliktet til å ordne opp slik at stipendiatene kan fullføre ved andre universiteter, forteller Hege Brodahl til avisen.