Nord kan miste universitetsstatusen om to år
LUKK
Annonse
Annonse

Nord kan miste universitetsstatusen om to år

Av Julia Loge

Publisert 18. november 2019 kl. 13:00

Et av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet oppfyller ikke kravene for akkreditering, konkluderer Nokut.

Den sakkyndige komiteen fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningens (Nokut) som har vurdert doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, har konkludert med at utdanningen ikke oppfyller gjeldende krav for akkreditering, skriver Nokut i en pressemelding.

Nord universitet får dermed trolig to år på seg til å rette opp manglene, og hvis ikke de får det, vil de miste doktorgradsprogrammet, og dermed også grunnlaget for universitetsakkreditering.

– Det er første gang et norsk universitet står i en situasjon hvor de risikerer å miste universitetsstatusen sin. Det er alvorlig, og viser at Nord universitet står i en krevende situasjon. Det er helt nødvendig for universitetet å ta grep, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en kommentar til Forskerforum.

Mangler på elleve kravpunkt

Problemet er at området for doktorgraden ikke er tilstrekkelig definert og avgrenset, og kravet til vitenskapelig helhet og sammenheng ikke er oppfylt, ifølge komiteen. Dermed kan ikke komiteen vurdere om universitetet har et fagmiljø som dekker de sentrale delene i doktorgradsprogrammet. Komiteen har videre konkludert med at det ikke er dokumentert tilfredsstillende forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå. Rapporten er nå oversendt Nord universitet for uttalelse.

Prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole, beskriver rapporten fra sakkyndig komité som grundig og konstruktiv.

–  Sakkyndig komites rapport gir et godt utgangspunkt for videreutvikling av doktorgraden. Samtidig er dette en alvorlig rapport, fordi den peker flere kritiske punkter i doktorgraden som ikke er godkjent, sier Reid Hole i en pressemelding

Får to år på seg

I februar 2020 skal så Nokuts styre fatte vedtak i saken. Dersom styrets vedtak følger komiteens anbefaling, vil universitetet få en frist på inntil to år til å rette opp. Hvis vilkårene fortsatt ikke er oppfylt, vil Nokut trekke tilbake akkrediteringen av doktorgradsprogrammet.

Fakta
Dette er saken:
NOKUT varslet i 2018 en revidering av doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis. Dette er en av fire doktorgrader ved Nord universitet.
Nå har den sakkyndige komiteen levert sin evaluering og anbedaling

Før Nokuts styre fatter endelig vedtak, får Nord universitet anledning til å komme med kommentarer innen 6. januar.

NOKUT styrebehandler saken 13. februar 2020.

Da må Nord universitet umiddelbart trekke studietilbudet tilbake og legge til rette for at stipendiatene kan fullføre doktorgradsprogrammet ved en annen institusjon.

Dette scenarioet vil dessuten innebære at Nord universitet sitter igjen med bare tre doktorgradsprogrammer. For å være akkreditert som universitet er det blant annet krav om minimum fire doktorgradsprogrammer.

– Det verken er eller kan være et alternativ å miste universitetsstatusen og gå tilbake til å være en høyskole. Det vil være dramatisk for rekruttering både av dyktige fagfolk og studenter, sier Nybø.

Har satt i gang tiltak

– Mitt inntrykk er at Nord universitet tar saken på høyeste alvor og jobber hardt og målrettet for å løfte kvaliteten generelt og har spesiell oppmerksomhet rettet mot dette doktorgradsprogrammet. I rapporten til de sakkyndige peker de på at det er satt i gang flere tiltak som kan bidra til å styrke den vitenskapelige kvaliteten. Også i departementets indikatorer ser vi en positiv utvikling, kommenterer Nybø.

Ifølge Nord universitet må de for eksempel justere beskrivelsen av læringsutbytte og studieplan etter at fagområdet er tydeligere definert.

– Rapporten vi nå har fått er tydelig på at fagområdet for doktorgraden må defineres tydeligere, noe som krever en omforent forståelse av forskningsområdet for doktorgraden. Vi styrker fagområdet med seks nye professorstillinger, noe som også vil styrke den internasjonale orienteringen av fagmiljøet, sier prorektor Hole.

– Denne saken og denne situasjonen var også bakgrunnen for at jeg ønsket å møte styret for Nord universitet da de hadde styremøte i januar 2019, utdyper Nybø.