Nye regler hindrer museumsforskning

Nye regler hindrer museumsforskning

Av Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund

Publisert 3. mai 2019

Nye regler begrenser museenes mulighet til å delta i forskningsprosjekter. Museumsforbundet oppfordrer statsrådene Iselin Nybø og Trine Skei Grande til å se på saken.

Den 10. april var det frist for å søke om forskningsmidler i Forskningsrådet. Under Det nasjonale museumsmøtet i Haugesund 3. april understreket blant annet kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande betydningen av å styrke forskningen i museene. Det satte vi veldig stor pris på! Museumsforbundet har satset mye på å styrke forskningen i museene de siste årene med etablering av åpen tilgang-tidsskriftet Norsk museumstidsskrift, samarbeid med Universitetet i Bergen om etter- og videreutdanningskurs for å styrke forsknings- og skrivearbeidet samt flere kurs og seminarer gjennom vår fagseksjon for forskning. Vi har også utarbeidet et forslag til et forskningsprogram.

Les også: Fylka kan få større museumsansvar

Forskerkompetansen har økt

Vi ser at dette har en positiv effekt. De siste årene har antallet ansatte med doktorgrad eller autorisasjon som førstekonservator NMF i museene økt. Det betyr at forskerkompetansen i museene øker, og museene og museumsansatte blir mer attraktive samarbeidspartnere for universitets- og høgskolesektoren. Humaniorameldingen kom også med positive signaler til ABM-sektoren (arkiv, bibliotek og museum). Forskningsrådet signaliserer i sine prioriteringer og programmer at de også gjerne vil ha økt implementering av humanistiske perspektiver i annen forskning. Dette har direktøren i Forskningsrådet John Arne Røttingen også gjentatt i sammenhenger der humanister er til stede. Det er flott! Spørsmålet er bare om det er tomme ord uten vilje og handling!

Nye regler rammer museene

Utfordringen er at museenes muligheter til å delta i forskningsprosjekter det siste året kort fortalt er blitt innsnevret på grunn av implementering av et ESA-direktiv, som skal hindre kryss-subsidiering, samt en definisjon av forskningsinstitusjon der forskning må være en hovedvirksomhet. Alle de fem museene som var akkrediterte som forskningsinstitusjoner måtte søke om akkreditering på nytt for å kunne søke om forskningsmidler fra Forskningsrådet. Tre av disse; Norsk Folkemuseum, Teknisk Museum og HL-senteret – Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, har foreløpig fått fornyet akkreditering sammen med Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket.

I tillegg har museene uten akkreditering mistet det halmstrået de har hatt for å kunne samarbeide med UH-sektoren om forskningsprosjekter. Reglene sier nå at man må være akkreditert som forskningsinstitusjon også for å kunne delta eller samarbeide med UH-sektoren i forskningssøknader. Den eneste måten for museene å delta i forskningsprosjekter, med denne tilnærmingen, er at de som søker må løse dette ved at universitetene «kjøper FoU-tjenester» av museene. Dette gir ikke museene mulighet til å delta på like vilkår og universitetene får også råderett over den forskningen de museumsansatte leverer. Dette er ikke noen god løsning for å få til godt samarbeid og utvikling av forskningen i museumssektoren. Det er heller ikke noen god måte for universitetene å få nytte av museenes kunnskaper i belysning av de tema de ønsker å undersøke.

Les også: Ingen avklaring av hvilke museer som er nasjonale

Gode ideer stoppes

Da Museums-Norge møttes i Haugesund tidlig i april satt noen på Universitetet i Tromsø og Varanger museum i nord og klødde seg i hodet for å løse dette dilemmaet før Forskningsrådets frist. Det klarte de ikke, og måtte nøye seg med å nevne museet i søknaden. Det er trist, særlig siden prosjektet var bygget på medvirkning og kunnskapsgrunnlag fra museene. Det er synd at gode ideer om relevante problemstillinger stoppes av en ny og snevrere utlysningspraksis. Heldigvis klarte noen gode museums- og samarbeidsprosjekter å få midler i 2018 slik at de kan bli fyrtårn for å vise at også museer kan klare å drifte og bidra i forskningsfronten.

Norges museumsforbund håper at kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kan se på saken og ta en prat med Forskningsrådet om dette slik at denne type barrierer kan unngås fremover.

Les også: