Rektor om Nesna: – Vi skal bygge noe som varer. Det skal ikke være et mageplask.
LUKK

Rektor om Nesna: – Vi skal bygge noe som varer. Det skal ikke være et mageplask.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 9. desember 2021 kl. 12:27

Nord universitet har startet arbeidet med å gjenopprette Nesna. Slik er planene så langt.

Torsdag la styret ved Nord universitet planer for Nesna. Det forrige styret vedtok som kjent i 2019 å legge ned studiestedet. Men så kom den nye statsråden Ola Borten Moe (Sp) på banen. Han ga beskjed om at det får de ikke lov til.

For styret la rektor Hanne Solheim Hansen frem forslag til noen punkter som skal peke på veien videre.

Mot tre stemmer vedtok styret rektors innstilling. De gjorde imidlertid noen endringer.

Her er noe av det det de vedtok:

  • Nord universitet skal, i henhold til statsrådens anmodning, tilby nett- og samlingsbasert grunnskole- og barnehagelærerutdanning fra høsten 2022.
  • Som følge av oppbyggingen på Nesna, legger Nord universitet ned de lærer- og barnehagelærerutdanningene de har i Mo i Rana i dag.
  • Det skal være en egen stedlig leder på Nesna.

(Nederst i saken er vedtaket gjengitt i sin helhet).

Skjermdump fra det digitale møtet. Foto: Nord universitet

Styreleder: Departementet har lovet penger

Det er ikke noen hemmelighet at det vil koste en god del å bygge opp Nesna igjen. Og det har ikke kommet noen øremerkede midler så langt.

Styret vedtok at styreleder og rektor får fullmakt til å gå i dialog med departementet om økonomisk kompensasjon for ekstrautgiftene.

Samtidig uttrykte styreleder Øyvind Fylling-Jensen at de kunne regne med å få dekket utgiftene. Det har nemlig departementet sagt, ifølge han.

Styremedlem Ellen Sæthre McGuirk spurte om det var et alternativ å sette som betingelse at universitetet skulle få full økonomisk kompensasjon.

– Jeg tror ikke vi har noe valg der, ved å gjøre det vedtaket betinget. Den dialogen har departementet sagt at de ønsker å ha med oss, sa styrelederen.

– Så det er ingen forsikring om at vi vil få nødvendig eller tilstrekkelig økonomisk dekning, spurte Sæthre-McGuirk.

– De har, i den grad departementet forsikrer om noe som helst, sagt at vi vil få full økonomisk kompensasjon for å gjenopprette Nesna som studiested. Vi må stole på det, sa styreleder Fylling-Jensen.

Men han fortsatte:

– Og så er det alltid sånn i denne verdenen at budsjetter lages fra år til år. Og den granittblokken som skal bli til en fin skulptur, kommer ut som grus etter å ha vært i Finansdepartementet. Og det er en viktig oppfølgingsoppgave for dette styret og rektor fremover.

Ville ikke vedta Nesna som «varig» arbeidssted

En av endringene styret gjorde i vedtaket, var å stryke ordet «varig» fra denne setningen i rektors forslag: «Styret ber rektor legge til rette for at ansatte på Nesna som ønsker det, kan få Nesna som varig arbeidssted.»

Det står altså nå «Nesna som arbeidsted», og ikke «Nesna som varig arbeidssted».

Sissel Marit Jensen, som representerer de teknisk og administrative ansatte, begrunnet:

– Jeg ønsker selvfølgelig at våre kolleger på Nesna skal få ro rundt arbeidssituasjonen sin, og at denne løsningen blir varig for dem. Men tatt i betraktning at vi hele tiden måles på antall søkere, studenter og kandidatproduksjon, er jeg litt skeptisk til det som står der. Søkningen til lærerutdanningen nasjonalt er altfor lav. Så med tanke på hva som kan skje hvis vi får så lav søking og så lav kandidatproduksjon, at det igjen blir svært økonomisk for oss å ha dette som et studiested, så synes jeg det er litt problematisk.

Rektor Hanne Solheim Hansen kommenterte:

– Vi skal bygge noe som skal vare. Dette skal ikke være et mageplask. Vi skal lykkes med dette på Nesna, det er bestillingen vår. Men de fleste som er på Nesna nå fra Nord universitet har fast ansettelse. Så om det står varig eller ikke varig, tror jeg egentlig det har litt samme effekt for de ansatte som er igjen.

Styrets vedtak:

  1. I henhold til anmodning fra regjeringen vedtar styret å utlyse de nett- og samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning (MAGLU) 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning (BLU) på Nesna fra 2022.
  2. De samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning lyses ikke ut på Mo i Rana fra 2022.
  3. Styret ber rektor legge til rette for at ansatte på Nesna som ønsker det, kan få Nesna som arbeidssted.
  4. Styret gir styreleder og rektor fullmakt til å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om økonomisk kompensasjon for ekstra utgifter knyttet til oppfølging av denne saken.
  5. Styret ber rektor om å presentere en full gjennomgang av konsekvenser (økonomi, personal, studenter og infrastrukturkostnader) i neste møte.
  6. Styret ber rektor om å etablere et forpliktende samarbeid med Kunnskapsdepartementet og lokale og regionale aktører for å sikre en god og varig løsning for høyere utdanning på Nesna.
  7. Styret vedtar å opprette en stedlig lederfunksjon på Nesna som rapporterer til toppledelsen ved institusjonen og inngår i relevante lederfora. Styret ber rektor utarbeide et mandat for stillingen og utlyse den så snart som mulig.

Les også: