Støtter EU på én ting: Forskning
LUKK

Støtter EU på én ting: Forskning

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 3. juni 2013

Rødt vil innføre bankskatt for å finansiere forskning og styrke den demokratiske styringen av universitetene.

Fakta
  • etablert i 2002
  • skal stimulere til meir forsking og utvikling (FoU) i næringslivet
  • gjev rett til skattefrådrag til bedrifter som har FoU-prosjekt gåande, eller som planlegg å starte slike prosjekt
  • små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefrådrag
  • store bedrifter kan få 18 prosent frådrag

Stortingsvalget 2013: Har partiene en forskningspolitikk som er verdt å støtte? Vi stiller spørsmålene, du avgjør 9. september. Bjørnar Moxnes svarer for Rødt. Hane er partileder og medlem av Oslo bystyre.

Les også svarene til HøyreArbeiderpartietKristelig FolkepartiSosialistisk VenstrepartiSenterpartietFremskrittspartietVenstre og Miljøpartiet De Grønne.
 

Annonse

– Norge ligger på bunn i Norden i andel av BNP som brukes på forskning og utvikling. Hvilke nivå bør vi ligge på?

– Rødt tar vanligvis ikke EU som mønster for hva vi bør gjøre, men EUs mål om minst tre prosent av BNP til forskning og utvikling bør være et minimum også for Norge. Den norske staten har en finansiell styrke som er i en særstilling internasjonalt. Den norske staten bør og kan påta seg hovedansvaret for å fylle det gapet som ennå gjenstår for å nå dette målet.

– Norske universiteter og høyskoler rapporterer om milliarder i vedlikeholdsetterslep og enorme behov for forskningsinfrastruktur. Hva er løsningen?

– Vi vil sette bremsene på for de ekstremt høye investeringene rettet mot olje og gass, og dermed frigjøre kapasitet til satsing på å få bygninger og annen infrastruktur innenfor forskning og utdanning opp på det nivået satsingen bør være på. Deretter vil vi holde den på det nivået gjennom å gi statsbudsjettet økte inntekter gjennom endringer i skattesystemet. Blant annet ønsker Rødt en bankskatt som vil sikre fellesskapet omkring 13 milliarder kroner årlig.

– Hva vil dere gjøre for å sikre trygge karriereveier for norske forskere?

– Det er en skam at universiteter og høyskoler er verstinger med henhold til midlertidighet. Rødt vil sørge for flere faste stillinger som kan stimulere rekruttering og kvalifisering og gi realistiske karriereutsikter. Den individuelle forskningsretten er blitt alvorlig svekket og må igjen tariffestes gjennom avtaler med tjenestemannsorganisasjonene. Rødt ønsker fortsatt demokratisk styring av universiteter og høyskoler gjennom valgte kollegiale organer, og valgte ledere på alle nivå, som også sikrer studentene innflytelse. Vi er imot at styringen av universiteter og høyskoler overlates til eksterne representanter.

– Hvordan bør forskningsfeltet ivaretas i regjeringen – blir det godt nok prioritert uten egen forskningsminister?

– Det er rimelig å skille U&H-sektoren og FoU-området organisasjonsmessig fra barnehage, grunnskole og videregående skole.

Vi vet at høyskolene vil det, men trenger vi flere universiteter i Norge?

– At hvert fylke skal ha sitt universitet, er en helt uholdbar utvikling. Sammenslåingsbølgen går på bekostning av å utvikle særpreg, og det fører til oppblåste sentraladministrasjoner som ofte vektlegger administrative rutiner og styrking av sentral kontroll, og som kan ha liten forståelse for hva som kreves ut fra en faglig vurdering.

– Forskningen er fri, men det er ikke pengene. Hvor bør balansen gå mellom programforskning og frie midler?

– Dette er et tema som Rødt ikke har drøftet, og vi kan ikke gi noe forpliktende svar her.