Sykepleierstudent ble utestengt på grunn av tidligere rusproblemer. Nå har hun vunnet i retten.
LUKK
Annonse

Sykepleierstudent ble utestengt på grunn av tidligere rusproblemer. Nå har hun vunnet i retten.

Av Julia Loge og Jørgen Svarstad

Publisert 13. august 2021

Institusjonen mente at det ikke var forsvarlig at kvinnen gikk ut i praksis tre og et halvt år etter at hun ble rusfri. Oslo tingrett er av en annen oppfatning.

Da studenten begynte på sykepleiestudiet i fjor høst, viste politiattesten to dommer fra 2013 og 2014 for narkotika og annen kriminalitet begått i forbindelse med misbruket. Det førte til at hun ble utestengt fra praksis og kunne ikke fortsette på studiene.

Nå har Oslo tingrett besluttet at studenten likevel får fortsette. Retten viser til at dommene er relativt gamle, gitt studentens alder, og svært gode attester fra blant annet avrusning, opplæring og arbeidsgivere.

I tillegg mener retten at siden sykepleiepraksis i liten grad innebærer kontakt med utsatte unge og at legemiddelhåndtering skjer i kontrollerte former, er det lite som tilsier at det er uforsvarlig å la studenten gjennomføre praksis.

Dette er dommene som gjorde at studenten ikke fikk fortsette:

  • I 2013, da kvinnen var 23 år gammel, ble hun dømt til 236 timer med samfunnsstraff, subsidiært åtte måneders fengsel, for blant annet flere tilfeller av oppbevaring, bruk og salg av narkotika, tyveri/naskeri og bruk av et forfalsket dokument.
  • Året etter fikk hun en dom på ett år og tre måneder, hvorav tre ble gjort betinget, for blant annet flere tilfeller av oppbevaring og bruk av narkotika, vold, to tilfeller av trusler, heleri og flere tilfeller av tyveri/naskeri.

– Langvarig rusproblem med tilbakefall

Institusjonen mente først at kvinnen skulle få fortsette som sykepleierstudent. Men klagenemden ved institusjonen var av en annen oppfatning, og vedtok at hun skulle utestenges fra praksisopplæringen. Dette vedtaket ble stadfestet av det nasjonale organet Felles klagenemd.

I sin vurdering la Felles klagenemd vekt på at kvinnen har hatt et langvarig rusproblem med tilbakefall, og at hun for relativt få år siden var en del av et belastet miljø med rus og kriminalitet. De fremhevet at det vil kunne oppstå krevende situasjoner i praksisperioden, og minnet om at kvinnen tidligere har hatt tilbakefall når hun har møtt motgang.

De mente også at hun ikke er ferdig rehabilitert. Da hun ble utestengt hadde hun vært rusfri i 3,5 år. Ifølge Felles klagenemd er ikke dette lang nok tid. Nemnda mente hun måtte vise stabilitet over lenger tid før det var forsvarlig at hun gikk ut i praksis.

– Har vist stor styrke og gjennomføringsevne

Men retten er ikke enig. De konkluderer med at det er lite sannsynlig at hun ville få tilbakefall. Hun hadde ikke hatt noen tilbakefall siden hun begynte med rehabilitering høsten 2017. En miljøterapaut ved rusinstitusjonen mente at kvinnen var rehabilitert, og så ingen spesielel triggere for tilbakefall hos henne. En psykolog som har fulgt henne opp, har uttalt at det ikke foreligger informasjon som tilsier at det er risiko for tilbakefall.

Retten legger også vekt på at hun etter at hun ble rusfri har møtt motgang og utfordninger, men at hun har vist «stor styrke og gjennomføringsevne». Hun fikk også gode skussmål fra arbeidsgivere og andre. I retten vitnet også en studieleder ved institusjonen, som sa at hun ikke kunne se at det ville utgjøre noen risiko for påsienter eller studenten selv at hun deltok i praksisopplæringen. Hun mestret de teoretiske fagene på sykepleierstudet godt.

Retten vektlegger videre «sterke motivasjon for sykepleierstudiet, hennes store
innsats for å endre livssituasjonen sin, de gode resultater hun har hatt på skole og i arbeid de siste årene og den styrken hun har utvist gjennom å stå stabilt i krevende situasjoner over tid siden hun ble rusfri.»

Den konkluderer med at det er sannsynliggjørt at «saksøkerens individuelle
forhold klart taler for at det ikke er uforsvarlig å la henne delta i praksisopplæringen.»

Dermed blir vedtaket fra Felles klagenemd opphevet.

Advokat stiller spørsmål ved studenters rettssikkerhet

Studentens advokat skriver til Forskerforum at de er fornøyde med resultatet, men stiller spørsmål ved studenters rettssikkerhet i klagenemdene, fordi de mener nemdene ikke snakket med studenten selv. Studenten fikk kun snakke med skolens ledelse, og de mente hun burde få fortsette.

«For egen del må jeg si at klagenemndenes vedtak bærer mer preg av generelle og standariserte betraktninger enn individuelle og konkrete drøftelser», skriver studentens advokat til Forskerforum.

Kunnskapsdepartementet, som var den saksøkte, har mottatt dommen, men ikke avgjort om de vil anke den.

Studiestedet sier at hvis dommen blir stående vil studenten få tilbake studieretten sin, og siden hun allerede har avlagt tre eksamener får hun en oppdatert utdanningsplan.

«Når dommen fra Oslo tingrett blir kunngjort vil [vi] gjennomgå denne nøye med tanke på endring av praksis for saker som skal legges fram for høgskolens klagenemnd. Høgskolen er allerede i ferd med å revidere interne rutiner og retningslinjer knyttet il sakene som skal opp i klagenemnda, og de prinsipielle spørsmålene som dommen fra Oslo tingrett reiser vil være nyttige i dette arbeidet», svarer høyskolens prorektor for utdanning til Forskerforum.

Les også: