– Flere har ønsker om å skrive en artikkel, men de får aldri tid
LUKK

– Flere har ønsker om å skrive en artikkel, men de får aldri tid

Av Lina Christensen

Publisert 27. september 2021 kl. 10:55

Selv om politikerne sier at forskningen i museene skal styrkes, opplever mange ansatte at de har fått mindre tid til å forske.

Bare 17 prosent av utvalget opplever at tiden til FoU-arbeid (forsknings- og utviklingsarbeid) har forbedret seg de siste fem årene, mens 29 prosent opplever at forholdene har forverret seg.

Det kommer fram i en undersøkelse Forskerforbundet har utført blant medlemmer ved museer, arkiver og biblioteker. Ifølge undersøkelsen er det primært museumsansatte som har forskning og utvikling som del av arbeidsoppgavene.

I undersøkelsen sa 43 prosent at de mener forholdene har vært stabile, altså verken særlig forbedring eller forverring.

De siste årene har det vært mye oppmerksomhet på at museer skal forske.

I museumsmeldingen fra 2010 var forskning ett av fire satsingsområder. Ambisjonen ble fulgt opp av Brenna-utvalget i fjor, som la vekt på å styrke samarbeidet mellom museer og universitets- og høyskolesektoren. I museumsmeldingen, som kom i mars, kan vi lese at «Forsking er ein del av musea si kjerneverksemd».

Les også: Museumsmeldingen: – Veldig positivt at den utvetydig slår fast at museene skal drive med forskning

– 20 prosent er ikke nok

Likevel tyder undersøkelsen fra Forskerforbundet på at det har gått motsatt vei. Andelen som har FoU som arbeidsoppgave, er lavere enn i 2012, da forrige undersøkelse ble gjennomført. Av disse er andelen som har såkalt forskningsplikt eller forskning nedfelt i stillingsinstruksen, enda lavere. Mange oppgir at det er vanskelig å balansere forskning med andre oppgaver, og at forskningen må utføres utenom arbeidstid.

Fakta
Fakta om undersøkelsen:

•Forskerforbundet gjennomførte våren 2021 undersøkelsen «Arbeidsvilkår, karrieremuligheter og tid til FoU i ABM-sektoren» blant medlemmer ved museer, arkiv og biblioteker.

•Forrige undersøkelse ble utført i 2012.

•52 prosent oppgir at de har FoU som arbeidsoppgave. Blant disse har 55 prosent en forskningsandel på 20 prosent eller mindre, og 52 prosent utfører ofte FoU-arbeid utenom arbeidstiden. 25 prosent sier de har FoU nedfelt i stillingsinstruksen, mot 45 prosent i 2012.

•Universitetsmuseene er ikke med i undersøkelsen.

•Av 1441 medlemmer har 430 svart på undersøkelsen, og svarene er fordelt på 75 virksomheter.

Kilde: Forskerforbundet

Blant dem som har forskning som del av arbeidsoppgavene, hadde litt over halvparten en forskningsandel i stillingen på 20 prosent eller mindre.

– Det er helt vanlig, sier Hanna Mellemsether.

Hun har i mange år jobbet som seniorrådgiver for forskning ved Museene i Trøndelag. I september startet hun som fagsjef ved Stiklestad nasjonale kultursenter.

– Hvis vi først skal ha forskning i museene, så er ikke 20 prosent nok. Forskningen må organiseres i prosjekter, der man setter av to til tre måneder til å forske. Hvis ikke sklir det bort blant alle de andre arbeidsoppgavene.

– Museer kan sette av midler til at ansatte kan søke om å bli frikjøpt, slik at de kan konsentrere seg om forskningen. Det er vanskelig å forske 20 prosent når ingen andre oppgaver blir tatt fra deg, fortsetter hun.

Får aldri tid

Ved Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum har en del konservatorer forskningstid nedfelt i kontrakten. Men det blir ikke mer tid til forskning av den grunn.

– Noen har det som del av kontrakten, men ikke alle. Flere har ønske om å skrive en artikkel, men de får aldri tid. Det hører jeg stadig vekk, sier konservator Merete Ødegaard, som også er tillitsvalgt for Forskerforbundet.

Gunhild H. Aaby er konservator og formidlingsleder ved Vest-Agder-museet og for tiden ansvarlig for forskningsaktiviteten ved museet. Hun forteller at museet har en egen fagseksjon som jobber med å styrke arbeidet med forskning.

– Likevel er det slik at forskning må kjempe om oppmerksomheten. Jeg opplever at det ofte er fokus på opplevelser og det som er gøy. Den roen som kreves for at noe skal være forskningsbasert, finnes det nok mindre av enn tidligere, sier Aaby.

Egeninntjening

Hun viser til museumsreformen, der mange mindre museer ble slått sammen rundt 2008–2009. Målet var å skape færre, men faglig sterkere museer.

– Det skulle bli mer tid til forskning, men større enheter fører også med seg andre krav, og da får man kanskje ikke den effekten man hadde håpet på. Undersøkelsen tyder på at det ikke har slått helt til, sier hun og legger til:

– Det har også kommet krav om egeninntjening. Men det som gir egeninntjening, er det som selger og gir publikum, ikke forskning.

– Trist

– Jeg synes det er trist å høre at det har gått den veien, særlig siden det har vært så mye fokus på det, sier generalsekretær i Museumsforbundet, Liv Ramskjær.

Hun er også litt overrasket.

– Det hadde vært interessant å se om tendensen er like utbredt blant de større og sentrale institusjonene som blant de mindre og mer grisgrendte.

Hun oppfordrer museumsdirektører til å lese undersøkelsen:

– Forskning er et satsingsområde som er tungt vektlagt i den siste museumsmeldingen, som ble vedtatt i Stortinget før sommeren. Så i tråd med den bør museene styrke forskningen.

– Hva kan gjøres?

– Flere bør tenke på forskning som en integrert del av museumsarbeidet. Man kan for eksempel legge inn i planene at man skal publisere en fagfellevurdert artikkel som del av arbeidet med utstillinger eller samlinger, der man gjerne genererer ny kunnskap.

Les også: