Forskningsrådet gir en milliard til laboratorier og utstyr. Disse prosjektene får støtte.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 8. september 2019

Det var hard konkurranse om pengene. 16 prosjekter får nå støtte til nye forskningsanlegg, laboratorier og utstyr.

Forskningsmiljøer over hele landet får én milliard kroner til laboratorier og utstyr. 16 prosjekter innen blant annet helseforskning, datahåndtering og bærekraftig matproduksjon får nå støtte til ny forsknings-infrastruktur. Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Det er Forskningsrådet som deler ut pengene. De fikk tilsammen 114 søknader om økonomisk støtte. Pengene skal bidra til å gi næringslivet et konkurransefortrinn og gjør det mulig for norske forskningsmiljøer å hevde seg helt i toppen internasjonalt.

16 prosjekter nådde fram. Disse skal nå forhandle med Forskningsrådet om hvor stor del potten på en milliard kroner de skal få.

Her er de 16 prosjektene som får penger:

1) NMBU, NOFIMA (vertsnasjon uthevet)
Fagområde: Bioressurser
Prosjekt: FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

«Pilot Plant er en etablert forskningsinfrastruktur for matforskning. Nå styrkes arbeidet med bærekraftig matproduksjon og økt produktkvalitet. Infrastrukturen har høy relevans for næringsliv og samfunn, og holder høy internasjonal kvalitet.»

Søkt beløp: 58 063 000 kroner

2) UiO, OUS, Akershus univ sykehus, NTNU, NMBU, UiB, UiT
Fagområde: Bioteknologi
Prosjekt: National network of Advanced Proteomics Infrastructure (NAPI)

«NAPI er en nasjonal infrastruktur for proteomikk (proteinanalyser) og bygger på et eksisterende nettverk som ble etablert under FUGE-satsingen. Infrastrukturen er fremhevet på veikartet som støtteverdig. Det er tidligere blitt investert store midler i genanalyser. Nå er tiden inne for investeringer i proteinanalyser.»

Søkt beløp: 101 650 000 kroner

3) NTNU, NINA, SINTEF ENERGI AS
Fagområde: Fornybar energi
Prosjekt: Norwegian Research Centre for Hydropower Technology Laboratories

«Infrastrukturen vil være svært attraktiv for norsk og internasjonal forskning og kunne styrke Norges posisjon som verdensledende på forskning innenfor vannkraft. Vannkraft er av stor betydning for Norge og er høyt prioritert i Energi21. Norsk vannkraft blir viktig i et fornybart energimarked i Europa».

Søkt beløp: 65 220 000 kroner

4) UiB, UiT, NMBU, NTNU, UiO
Fagområde: Bioteknologi
Prosjekt: BioMedData – an infrastructure for data sharing and management

«Infrastruktur for datahåndtering og datadeling innenfor biologisk og medisinsk forskning. Infrastrukturen skal bidra til bedre koordinering mellom etablerte infrastrukturer ved å legge til rette for tettere samarbeid og bedre dataflyt på tvers av de ulike infrastrukturene. Prosjektet støtter oppunder åpen forskning og deling/utnyttelse av forskningsdata. Forankret i ESFRI-prosjektet – ELIXIR.»

Søkt beløp: 17 345 000 kroner

5) NTNU, SINTEF AS
Fagområde: Fornybar energi
Prosjekt:INFRASTRUCTUR APPLICATION ON MATERIALS RESEARCH FOR TRANSPORTING HYDROGEN (SMART-H)

«Forskningsinfrastruktur for å studere materialer for transport av hydrogen. Utfordringen er metallsprøhet forårsaket av hydrogen ved høye trykk. Dette er særlig viktig for gassrør som kan brukes til transport av H2.»

Søkt beløp: 76 294 000 kroner

6) SINTEF ENERGI, SINTEF Industri, IFE, NORSAR
Fagområde: Fornybar energi
Prosjekt:

ECCSEL Research Infrastructure for Norwegian Full-Scale CCS

«Søknaden gjelder oppgradering og videreutvikling av eksisterende fasiliteter som muliggjør forskning på storskala transport og lagring av CO2. Infrastrukturen fikk bevilgning gjennom INFRASTRUKTUR etter utlysningene i 2012 og 2014 og er fremhevet på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Norge er vertskap for ESFRI-infrastrukturen ECCSEL ERIC.»

Søkt beløp: 192 621 000 kroner

7) ST. OLAVS HOSPITAL, UNN, AHUS, HELSE BERGEN, HELSE STAVANGER, OUS
Fagområde: Medisin og helse
Prosjekt: Continuation and strengthening of the Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN) – «NorCRIN 2

«Infrastrukturen skal legge til rette for gjennomføring av kliniske studier av høy kvalitet. Midler går til oppgradering og videreføring der formålet er å ivareta utviklingen av metodikk og krav til kliniske studier og sørge for en langsiktig og bærekraftig drift.»

Søkt beløp: 53 090 000 kroner

8) NTNU, UiB, UiO
Fagområde: Medisin og helse
Prosjekt. Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN) – a large-scale infrastructure for 21st century neuroscience: Stage 3

«Prosjektet gjelder tredje fase av infrastrukturen, som leverer nevroteknologi og forskning i verdensklasse. Fase tre handler om oppgradering, nyinvestering av utstyr og utvidelse av konsortiet med en node ved UiB for å sikre at infrastrukturen hoder seg i den internasjonale forskningsfronten.»

Søkt beløp: 63 800 000 kroner

9) UiB, NHH, NASJONALBIBLIOTEKET, NSD, UiO, UiT 
Fagområde: Humaniora
Prosjekt: Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade (CLARIN)

«Prosjektet gjelder oppgradering av den nasjonale noden i en felleseuropeisk infrastruktur for språkteknologi. Infrastrukturen gir store forskningsmuligheter innenfor språkvitenskap og er nyttig for flere fag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Oppgraderingen vil gi nye tjenester og verktøy for forskningen og sikre at infrastrukturen forblir en del av det europeiske nettverket for språkdatabaser.»

Søkt beløp: 12 563 000 kroner

10) NIVA, NINA, HI, NTNU, NR, Stiftelsen FRID-Arendal
Fagområde: Klima og miljø
Prosjekt: Norwegian Infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone

«Ved hjelp av droner, skylagring, maskinlæring og en web-basert løsning for å vise og laste ned data, vil forskere kunne kartlegge miljøet langs kysten med langt større nøyaktighet enn ved dagens metoder. Dronesystemet vil ha verdi for forskningsmiljøer og havbruksnæringen i hele Norge.»

Søkt beløp: 79 4270 00 kroner

11) UiB, HI, CMR (NORCE), MET.NO, NORCE, NPI, UiB, UiT
Fagområde: Klima og miljø
Prosjekt: The Norwegian node for the European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory

«Det skal etableres en norsk node av et europeisk prosjekt for havbunn- og vannmasseobservasjon. Noden skal oppgradere, drive og vedlikeholde fem observasjonsbøyer i Norskehavet og Framstredet. Prosjektet skal bidra til kunnskap om driverne for endring i vannmassene, havsirkulasjon, forsuring og utveksling av varme og kjemi. Formålet er blant annet å forbedre modeller og varsling om endringer.»

Søkt beløp: 71 328 000 kroner

12) SINTEF OCEAN AS, NTNU, SINTEF
Fagområde: Maritim teknologi
Prosjekt: Ocean Space Field Laboratory Trondheimsfjorden

«Med Ocean Space Center ønsker SINTEF og NTNU å etablere fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Feltlaboratoriet de får støtte til er en viktig brikke i etableringen av senteret, og blir samtidig en nasjonal forskningsinfrastruktur med langt bredere relevans for norske marintekniske fagmiljøer.»

Søkt beløp: 184 235 000 kroner

13) NTNU NanoLab, SINTEF AS, UiO, UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
Fagområde: Nanoteknologi og avanserte materialer
Prosjekt: Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III

«NorFab er en ressurs for forskning og innovasjon innenfor mikro- og nanoteknologi. Renromsfasiliteten skal nå oppgraderes med nyutviklet utstyr og sikres langsiktig drift.»

Søkt beløp: 185 427 000 kroner

14) SINTEF Industri, UiS, NORCE, NTNU
Fagområde: Petroleumsenergi
Prosjekt: Norwegian P&A Laboratories

«Plugging og avstenging av oljebrønner er et fagområde som er prioritert i næringen, den nasjonal OG21-strategi og i de nasjonale programmene PETROMAKS2/ DEMO2000.»

Søkt beløp: 99 125 000 kroner

15) SSB, OUS, NSD
Fagområde: Samfunnsvitenskap
Prosjekt: National Microdata Platform for Norwegian and International Research and Analysis

«Prosjektet bygger på RAIRD-infrastrukturen, som gjør SSBs registerdata tilgjengelige for forskning i anonymisert form. Microdata.no skal gi forskere forenklet tilgang til disse dataene gjennom et system der forskerne får ut anonyme resultater på grunnlag av metadata, uten å se eller laste ned data. Plattformen vil gjøre det mulig å kombinere egne data i analysene. Infrastrukturen vil også være attraktiv for forskning internasjonalt.»

Søkt beløp: 69 974 000 kroner

16) UNINETT SIGMA2 AS
Fagområde: E-infrastruktur/IKT

Prosjekt: E-INFRA 2018 – a national e-infrastructure for science.

«Prosjektet skal sikre at den nasjonale e-infrastrukturen for tungregning og stordatalagring vil kunne betjene de forventede behovene hos norske forskningsmiljøer de kommende årene. Prosjektet er sentralt for at dataintensiv forskning i Norge skal kunne fortsette på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.»

Søkt beløp: 357 857 000 kroner

Les også: