Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Doktorgradsutdanning:

- Praktiserer kravene ulikt

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 30. november 2011

Det er vanskeligere å oppfylle kravene til doktorgrad i sosiologi enn psykologi, mener forsker.

--praktiserer-kravene-ulikt


– Alt medforfatterskap medfører at det må skrives flere artikler på sosiologi, sier Ketil Skogen. (Foto: Universitetet i Oslo(

--praktiserer-kravene-ulikt


– Vi må kommunisere kravene med eksterne veiledere jevnlig, sier Marianne Elisabeth Lien. (Foto: Universitetet i Oslo)

Fakta

 

  • Naturhistoriske gjenstandar: 9 953 467
  • Arkeologiske gjenstandar: 4 404 473
  • Kulturhistoriske gjenstandar: 3 588 710
  • Kunsthistoriske gjenstandar: 451 895


Døme frå utvalde universitetsmuseum:
 

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo: 
1 699 776 gjenstandar
Nye gjenstandar i 2010: 29 976

Bergen Museum (nå Universitetsmuseet i Bergen): 
3 420 606 gjenstandar
Nye kulturhistoriske gjenstandar i 2010: 19 039

NTNU Vitskapsmuseet: 
2 604 362 gjenstandar
Nye kulturhistoriske gjenstandar i 2010: 7296

Tromsø Museum: 
747 048 gjenstandar
Nye kulturhistoriske gjenstandar i 2010: 2301

 

– Det er urettferdig at det er så enorm forskjell mellom noen fag, sier Ketil Skogen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning.

Han har i en årrekke vært professor II i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Skogen reagerer på det han mener er forskjellsbehandling av doktorgradskandidater innenfor samme fakultet. Mens doktorgradskandidater innen psykologi gjerne kan skrive artikkelbaserte avhandlinger sammen med andre, vil det føre til større arbeidsmengde dersom man gjør det samme innen sosiologi, mener Skogen.

– Uheldige konsekvenser

– Jeg har sett på avhandlingene som ligger ute på Digitale utgivelser ved Universitetet i Oslo. Det er helt tydelig at psykologi er det ene ytterpunktet. På sosiologi er det sånn at man tolker fakultetets retningslinjer veldig strengt. En doktorgradsavhandling kan bestå av tre artikler, men det innebærer tre artikler som er skrevet alene. Alt medforfatterskap medfører at det må skrives flere artikler. Hvis man ser på artikkelbaserte avhandlinger på psykologi, er det vanligste at man har tre artikler med flere forfattere, forteller Skogen.

Han mener ulike publiseringstradisjoner får uheldige konsekvenser, og mener det er helt nødvendig at stipendiater lærer seg å jobbe sammen med andre.

– De som har mange medforfattere, har fått nyte godt av å jobbe sammen med seniorforskere. Man kan få inntrykk av at dette anses som litt suspekt i sosiologi. Det er gammeldags og dårlig yrkesopplæring fordi det er så fjernt fra forskningshverdagen, sier Skogen.

– Noen henger etter

Seniorrådgiver for fakultetets forskerutdanning Svein Erik Grøndahl ser ikke bort fra at det kan være ulike praksiser innen ulike fag, men understreker at det gjøres individuelle vurderinger av arbeidsmengden i hvert enkelt tilfelle. Han forteller at psykologi har mer erfaring med artikkelbaserte avhandlinger og lener seg mer mot en medisinsk tradisjon hvor medforfatterskap er mer vanlig enn i de øvrige samfunnsvitenskapelige fagene.

– Det er nytt at så mange innenfor sosiologi og statsvitenskap har begynt å skrive artikler, så det er først nå vi har erfaringene og kan stille disse spørsmålene, sier Grøndahl, som mener det er aktuelt å undersøke mulige forskjeller.

– Slike sammenligninger på tvers av fag er vanskelig, men dette er et spørsmål som er modent for å se nærmere på. Det vil etter mitt skjønn ikke være et spørsmål bare innenfor vårt fakultet, men også mellom ulike tradisjoner på universitetet.

Like regler

Prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Marianne Elisabeth Lien mener det ikke gjøres noen feil per i dag, og at arbeidsmengden er tilnærmet lik for alle doktorgradsstipendiater. Hun tror likevel omfanget av artikkelbaserte avhandlinger er et tema som bør diskuteres med jevne mellomrom for at alle veiledere skal ha lik forståelse av regelverket.

– Det er et åpenbart behov for å snakke om og presisere og få en felles forståelse for regelverket og hvordan det skal tolkes, sier Lien, som understreker at kravet om at artikkelbaserte avhandlinger skal bestå av tre artikler med kandidaten som hovedforfatter, gjelder for alle.

– Men i psykologi publiserer man ofte innenfor medisinsk tradisjon, og da vil man oftere inkludere flere som medforfattere, mens man i sosiologi oftere ender opp med én forfatter, hvor de andre heller takkes, sier Lien.

Skal evalueres

Forskningsansvarlig ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Anne Lise Ellingsæter kjenner seg ikke igjen i at sosiologer jobber alene, eller at arbeidsmengden skal være for stor.

– Vi har hatt som hovedprosjekt å få omfanget av doktorgradsavhandlingen ned på et nivå som lar seg realisere på normert tid. Diskusjonen Skogen reiser, er interessant, men det er ikke noen problemstilling foreløpig.

Doktorgradsutdanningen i Norge skal evalueres innen sommeren 2012 av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu). Forsker Svein Kyvik forteller at dette temaet vil inkluderes da.

– Vi vil se på hvilke krav som stilles. Fordi fagene er forskjellige, ligger det i sakens natur at reglene ikke kan være like på tvers av alle fag. Og det kan hende at kravene blir praktisert så ulikt at man kan snakke om forskjeller i krav. Men det vet vi ikke noe om, det er ting vi vil se på, sier Kyvik.