Flere presiseringer om lovforslag
LUKK
Annonse
Annonse

Flere presiseringer om lovforslag

Av Julia Loge

Publisert 17. august 2022 kl. 12:45

Regjeringen ønsker ikke å fjerne bistillinger og heller ikke å lage nye begrensninger for postdoktorer.

Flere av forslagene i regjeringens høringsnotat om ny universitets- og høyskolelov åpnet for misforståelser. Nå kommer Kunnskapsdepartementet med presiseringer.

Bistillingene får bli

Etter oppslag om at regjeringen ville fjerne adgang til å ansette i professor II og andre bistillinger kommer det nå en presisering fra Kunnskapsdepartementet.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel sier til Khrono at de foreslår å ta bort formuleringen om bistillinger fra universitets- og høgskoleloven, men at det ifølge departementet ikke vil være til hinder for å ansette i bistillinger. Forskjellen er at stillingene da vil være regulert av statsansatteloven i offentlig sektor og arbeidsmiljøloven i privat sektor.

Begge lovene gir fortsatt anledning til å ansette på deltid i enten tre eller fire år, også uten forutgående utlysning.

Bistillinger brukes ofte for å hente inn spesialkompetente undervisere enten fra yrkesfeltet eller andre universiteter og høyskoler. Slik loven er formulert nå kan disse ansettes i maksimalt 20 prosent, fra to til seks år. Hvis denne særbestemmelsen fjernes vil det bli mulig å ansette i større stillingsprosenter, men i færre år.

– Vi har gjort en kritisk gjennomgang for å se om forhold er regulert i andre lover. Slik som bistillingsparagrafen som i all hovedsak er dekket opp av statstilsatteloven og arbeidsmiljøloven. Vi mener derfor at det ikke er behov for en egen paragraf i uh-loven for denne type stillinger, sier Hoel til Khrono.

Begrepet bistilling brukes bare i universitets- og høyskolesektoren, resten av statlig sektor bruker ofte uttrykket ekstraverv om disse stillingene.

Vil likevel tillate flere postdoktorperioder

I høringsnotatet som regjeringen sendte ut like før sommeren sto det at de ville gå videre med Aune-utvalgets forslag om å sette en begrensning på maks en postdoktorperiode.

«Departementet anser forslaget som hensiktsmessig for å få ned midlertidigheten, og tar sikte på å gå videre med utvalgets forslag og fremme en slik endring i lovproposisjonen om ny universitets- og høyskolelov», står det i notatet.

Aune-utvalgets forslag ble tolket som at de foreslo å stramme inn reglene, fra dagens forskrift som åpner for flere postdoktorperioder på ulike institusjoner, til at begrensningen skal gjelde uavhengig av arbeidssted.

I NOUen fra Aune-utvalget står det nemlig «En innskjerping av regelen vil bidra til å fokusere på stillingens formål og oppfyllelsen av dette. Flere påfølgende åremålsperioder for en ansatt i postdoktorstilling støtter ikke opp under formålet med denne stillingskategorien».

Men nå skriver Khrono at det ikke var dette Kunnskapsdepartementet mente, og heller ikke det Aune-utvalget mente. De foreslår bare å lovfeste noe som allerede er fastsatt i forskrift, at det ikke skal være lov å ta flere postdoktorperioder ved samme institusjon.

  • Les også: