Nord: Rektor snur om nedbygging av studiesteder

Av Jørgen Svarstad

Publisert 21. juni 2019

Rektor ved Nord universitet trekker forslaget om å legge ned sykepleierutdanningen i Namsos. Men hun vil fortsatt legge ned campusen i Nesna.

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet har foreslått å legge ned flere studiesteder og flytte studietilbud. Virksomheten skal konsentreres i Bodø og Levanger. Hensikten er å spare penger og skape bedre fagmiljøer.

Men i forrige styremøte ba styret administrasjonen om å gå en ekstra runde. De ville blant annet ha en analyse av behovet for arbeidskraft i regionen, og ba spesielt om å få en analyse av hva som skal til for å beholde sykepleierutdanningen i Namsos. I det opprinnelige forslaget fra rektor skulle sykepleierutdanningen flyttes til Levanger. Det vakte store protester. Blant annet holdt bandet D.D.E. en gratiskonsert i Namsos, som trakk over 6000 tilskuere, i protest mot forslaget. Og nå snur rektor om Namsos.

«Fagmiljøet og det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres», heter det om studiested Namsos i det nye forslaget fra rektor.

Samtidig varsler rektor en nedtrapping av virksomheten i Namsos. Hun skriver at analysene viser at det «ikke er søkergrunnlag for å opprettholde dagens måltall for antall kandidater».

Og videre:

«En reduksjon i antall studieplasser ved sykepleieutdanningen vil kunne komme til å medføre en reduksjon i vitenskapelige ansatte i fagmiljøet. «

Samtidig vil hun fortsatt legge ned studiestedene i Nesna og Sandnessjøen.

I Nesna tilbys det samlingsbasert lærerutdanning, og i Sandnessjøen er det sykepleierutdanning.

«Grunnlaget for å være til stede på Nesna og Sandnessjøen er ikke lenger til stede, og studiestedene avvikles» , heter det.

Nesna-ordfører: – Dette har vært en skinnprosess

I en pressemelding sier ordfører i Nesna Hanne Davidsen (Ap) at hun er «dypt skuffet over innstilingen til rektor».

– Hvis ikke styret tar ansvar og opprettholder et godt utdanningstilbud på Nesna og Helgeland så må Campus Nesna og Sandnessjøen søke nye samarbeidspartnere. Vi vil ha en fisjon, sier hun.

– Dette har vært en skinnprosess for Nesna sin del. Rektor ved Nord Universitet hadde aldri noen ambisjoner om en reell høring for vår del. Samtidig ser vi i forslaget at både Steinkjer styrkes og Namsos skal berges i full bredde, så det eneste resultatet er at Nesna og Sandnessjøen tas ned. Penger fra Nesna skal gå til å styrke Steinkjer og Bodø, dette er et svik og et ran av vår region. Jeg er selvfølgelig sint og dypt skuffet på våre vegne, på Helgelands vegne og Nordlands vegne, sier Hanne Davidsen.

Foreslår ny lærerutdanning

Nesnas samlingsbaserte lærerutdanning har vært tilbud særlig folk med familiforpliktelser, som ikke har mulighet til å flytte, har benyttet seg av. Nå foreslår rektor istedet å opprette et ny samlingsbasert lærerutdanning.

I det nye forslaget til vedtak står det at det skal «etableres et samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Lofoten og Vesterålen i Stokmarknes, samordnet med tilbudet i Mo i Rana. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø.»

Det opprinnelige forslaget om å legge ned teaterutdanningen i Verdal, står ved lag.

– Dette handler om å finne den beste løsningen for Nord universitet på lang sikt. Vi må ha mer forskning, vi må ha høyere og lik kvalitet i utdanning – og vi må omdisponere ressurser fra infrastruktur til faglig utvikling, sier rektor Hanne Solheim Hansen i en pressemelding.

I en større reportasje har Forskerforum fortalt om hvordan lokalsamfunnet i Nesna vil bli rammet av en nedleggelse, og det store engasjementet for å beholde studiestedet.

– Potensielt stor betydning for lokalsamfunnet

Nord universitet har rundt 60 vitenskapelige årsverk i Nesna. Rektor skriver:

«Vi vil tilrettelegge for fleksible løsninger for våre ansatte med hensyn til flytting og pendling, samtidig som vi også må ta hensyn til arbeidsgivers behov. Det er universitets primære ønske å styrke fagmiljøet for lærerutdanningene i Nordland ved å samle ressursene i Bodø og eventuelt Mo i Rana. Når det gjelder ivaretakelse av ansatte generelt etableres omstillingsplaner og avtaler, samt tett dialog med tillitsvalgte, og etter hvert hver enkelt arbeidstaker. «

Hun skriver videre at nedleggelsen «har potensielt stor betydning for lokalsamfunnet», men at konsekvensene er vanskelige å vurdere før det er kartlagt hvor mange som velger om de vil flytte og bytte jobb.

Det opprinnelige forslaget skulle spare universitetet for 50 millioner kroner årlig. Nå er dette redusert til 30 millioner.

Samtidig skriver rektor at det må påregnes at omorganiseringe vil føre til «usikkerhet og lavere effektivitet i en periode».

«Prosessen har allerede skapt usikkerhet og slitasje i organisasjonen. Det er også risiko for at nøkkelpersoner av ulike årsaker velger å slutte i Nord universtet, eller at fagmiljøer svekkes ved at et større antall slutter».

Her er forslaget i sin helhet:

«1)     Nord universitet skal være tilstede i følgende regioner med tilhørende studiesteder:

 • Region Salten – studiested Bodø
 • Region Innherred – studiestedene Levanger og Steinkjer
 • Region Lofoten / Vesterålen – studiested Stokmarknes
 • Region Helgeland – studiested Mo i Rana
 • Region Namdalen – studiested Namsos
 • Værnesregionen – studiested Stjørdal

Bodø og Levanger som våre største studiesteder i henholdsvis Nordland og Trøndelag benevnes campuser.

Region Salten – campus Bodø

 • Rektor og ledelsen for de fire fakultetene HHN, FSV, FSH og FBA er i Bodø
 • Alle fakulteter har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Bodø
 • Ph.d.-utdanningene er forankret i Bodø
 • Fagmiljøene i Bodø har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder
 • Fagmiljøet for lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningene styrkes ved at fagmiljøene i Bodø og på Nesna integreres
 •  Det utvikles et sterkere fagmiljø for Nord universitet innen paramedisin i samspill med de andre ABIOK-miljøene

Region Innherred – campus Levanger

 • Ledelsen for FLU er i Levanger
 • FLU, FSH og FSV har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Levanger
 • Fagmiljøene i Levanger har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder
 • Samlokalisering av multimediefagene fra Steinkjer, teaterutdanningen fra Verdal med de estetiske og kunstneriske fagmiljøene i Levanger for å styrke utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Alle FSV sine fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag lokaliseres til Levanger

Region Innherred – studiested Steinkjer

 • FBA har aktive forskningsmiljøer og ordinære grønne studietilbud i Steinkjer. Både fagmiljøene og utdanningene skal styrkes, og bidra til utviklingen av InnoCamp
 • HHNs fagmiljø og utdanninger videreføres og styrkes

Region Innherred – studiested Verdal

 • Som følge av flytting av teaterutdanningen har Nord universitet ingen aktivitet på Verdal, og studiestedet avvikles

Region Lofoten og Vesterålen – studiested Stokmarknes

 • Den samlingsbaserte bachelorutdanningen i sykepleie for Lofoten og Vesterålen videreføres i Stokmarknes. Den faglige kvaliteten sikres gjennom en sterkere integrering av fagmiljøene for sykepleie i Bodø og Stokmarknes.
 • Etablering av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Lofoten og Vesterålen i Stokmarknes, samordnet med tilbudet i Mo i Rana. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø.

Region Helgeland – studiested Mo i Rana

 • Det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres og måltallet for kandidater økes. Fagmiljøet innen sykepleie forsterkes ved integrering av miljøene i Mo i Rana og Sandnessjøen til Mo i Rana.
 •  Fagmiljøet og studietilbudet innenfor økonomifagene videreføres. Samspillet med industri- og forskningsmiljøet utvikles videre.
 • Videreføring av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Helgelandsregionen i Mo i Rana, samordnet med tilbudet i Stokmarknes. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø og eventuelt Mo i Rana.

Region Helgeland – studiested Nesna

 • Ved samordning av fagmiljøene for lærerutdanningene i Bodø og eventuelt Mo i Rana, samt etablering av Mo i Rana som et av samlingsstedene, har Nord universitet ingen faglig aktivitet på Nesna. Studiestedet avvikles.

Region Helgeland – studiested Sandnessjøen

 • Ved samordning av fagmiljøene for sykepleierutdanningen i Mo i Rana har Nord universitet ingen faglig aktivitet i Sandnessjøen. Studiestedet avvikles.

Region Namdalen – studiested Namsos

 • Fagmiljøet og det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres. Kapasitet tilpasses behovet og måltallet for kandidater vurderes redusert.
 • Fagmiljøet og bachelorstudiet i vernepleie videreføres. Fagmiljøet skal i sterkere grad integreres med fagmiljøer i Levanger for å bidra til å utvikle BSV-utdanningene.
 • Fagmiljøet og farmasiutdanningen videreføres. Nord universitet initierer en nasjonal vurdering av bachelorutdanningene i farmasi i Norge og Nord universitet sin rolle og rammebetingelsene for denne.
 • Videre utvikling av fagmiljøet i paramedisin og planlagte opptak til studiet stilles inntil videre i bero.

Værnesregionen – studiested Stjørdal

 • Videre utvikling av trafikklærerutdanningen og tilhørende fagmiljø
 • Videreføre MBA tilbudet
 • Utvikles som et senter for etter- og videreutdanning

2)     Mandat –  Utrede muligheter for å utvikle ny kunnskap ved samarbeid mellom økonomifagene og biovitenskap

Rektor nedsetter en arbeidsgruppe som skal utrede hvilke muligheter Nord universitet har for å ta en nasjonal og internasjonal posisjon innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi med basis i fagmiljøene som finnes ved FBA og HHN i Bodø og på Steinkjer. Gruppen skal foreslå ett eller eventuelt to profilområder som det er realistisk å bygge opp på Steinkjer innen bioøkonomi/ sirkulærøkonomi og innovasjon og entreprenørskap knyttet til grønn vekst, med basis i de fagområder som er under oppbygging på Steinkjer. Utredningen bør gi en oversikt over hva som kreves for å lykkes med en slik satsing. Utredningen legges fram for styret i desember 2019.»

 • Les også:

I det opprinnelige forslaget skulle det satses mest på studiestedene i Bodø og Levanger, mens studiestedene i Nesna og Sandnessjøen skulle legges ned. Disse to studiestedene skal fortsatt legges ned. Samtidig skal det opprettes en ny lærerutdanning i Stokmarknes, sammen med sykepleieutdanningen.