Nord universitet: 32 rektorer ber Iselin Nybø holde seg unna

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. juni 2019

I en uttalelse ber 32 rektorer om respekt for oppgaven og ansvaret universitetsstyret er satt til å forvalte.

Det er flere som har ment at forsknings og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) har blandet seg for mye inn i prosessene ved Nord universitet, der flere studiesteder er foreslått nedlagt. Før styremøtet i januar kom hun ubedt til møtet for å snakke om den «alvorlige og spesielle» situasjonen som universitetet befant seg i. Og rett før forrige styremøte sendte hun et brev til styret. Der understreket hun blant annet universitetets samfunnsoppdrag som utdanner av kandidater som det regionale arbeidslivet etterspør. Hun understreket også at flere studenter vil være i en livssituasjon der de har behov for å ta utdanning i nærheten av der de bor.

Nå tar 32 rektorer ved universiteter og høyskoler bladet fra munnen. På det såkalte «rektormøtet» i forkant av Universitets- og høyskolerådets møte 29. mai, vedtok rektorene en uttalelse om Nord universitet. Det skriver Khrono. I etterkant har uttalelsen blitt sendt til de rektorene som ikke var tilstede på møtet. Nesten alle rektorene ved norske universiteter og høyskoler slutter seg til uttalelsen.

Slik lyder uttalelsen:

«Norske universiteter og høyskoler er institusjoner med utvidede fullmakter og institusjonell autonomi. Den institusjonelle autonomien er avgjørende for at universitetene og høyskolene skal fylle sitt samfunnsoppdrag, og den forvaltes godt av institusjonene. Styrene er institusjonenes øverste myndighet og har i henhold til universitets- og høyskoleloven ansvar for at «den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.» Styrene skal påse at institusjonene tilbyr utdanning, utfører forskning, bidrar til innovasjon og samarbeider med samfunns- og arbeidsliv lokalt og regionalt, slik pålagt av vårt øverste folkevalgte organ: Stortinget.

Nord universitet er inne i en krevende omstilling. Norske universitets- og høyskolerektorer ber derfor om respekt for den oppgaven og det ansvar som universitetsstyret er satt til å forvalte i denne prosessen, og at institusjonenes øverste organ vises den helt nødvendige tillit til å fatte vedtak til beste for studentene, regionen og institusjonen.»

  • Les også: