Om kort tid går fristen ut. Hvis ikke universitetet har rettet manglene, kan det bli degradert til høyskole.
LUKK

Om kort tid går fristen ut. Hvis ikke universitetet har rettet manglene, kan det bli degradert til høyskole.

Av Lina Christensen

Publisert 3. februar 2022 kl. 09:44

Nord universitetet risikerer å miste universitetsstatusen. 13. februar er fristen for å rette opp i manglene på et av doktorgradsprogrammene.

Doktorgradsprogrammet i studium av profesjonspraksis ved Nord universitet tilfredsstiller ikke kravene for akkreditering, konkluderte Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) i februar 2020.

Nokut mente blant annet at:

  • Programmet ikke var tilstrekkelig definert og avgrenset, og kravet til vitenskapelig helhet og sammenheng ikke var godt nok oppfylt.
  • Fagmiljøet bestod ikke av nok ansatte med relevant kompetanse.
  • Forskningsresultatene var ikke på et tilfredsstillende nivå.

Nord universitet fikk to år på seg til å rette opp manglene i doktorgradsprogrammet, som siden har endret navn til Ph.d. i profesjonsvitenskap.

Ifølge nåværende programbeskrivelse er studiet treårig og «vektlegger profesjonsvitenskap innenfor en mellommenneskelig og samfunnsrelevant kontekst og omhandler fokusområdene språk, relasjoner og handlinger». Stipendiatene forsker blant annet på profesjonsutvikling og profesjonsutøvelse.

Innen fristen 13. februar skal universitetet derfor levere en rapport til Nokut som dokumenterer at doktorgradsprogrammet tilfredsstiller kravene for akkreditering.

Hvis Nokut ikke godkjenner endringene universitetet har jobbet med de siste to årene, sitter de igjen med kun tre doktorgradsprogrammer. For å være akkreditert som universitet stilles det krav om minst fire.

– Det verken er eller kan være et alternativ å miste universitetsstatusen og gå tilbake til å være en høyskole. Det vil være dramatisk for rekruttering både av dyktige fagfolk og studenter, uttalte tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til Forskerforum i 2019.

God kontroll

Nå holder Nord på med siste finpuss av rapporten:

Fakta
Dette er saken:

Nokut vedtok 13. februar 2020 at Ph.d. i studier i profesjonspraksis ikke oppfyller alle kravene til akkreditering i henhold til studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. Dette er en av fire doktorgrader ved Nord universitet. Fristen for å rette opp manglene er 13. februar 2022.

– Vi har så god kontroll som man kan ha, en uke før fristen, sier Ketil Eiane, prorektor for forskning og utvikling, som har vært prosjektleder for arbeidet med å revidere doktorgradsprogrammet.

– Jeg mener vi er i stand til å svare på kravene på en god måte. Jeg mener dette skal gå bra.

Statusen for doktorgradsprogrammet skal også presenteres for universitetsstyret 9. februar.

Har tettet hull og omorganisert

For å imøtegå innspillene til Nokut, har universitetet gjort store endringer i organiseringen av programmet, forteller prorektoren.

– Vi har tettet hull, fått på plass ordninger, og styrket det som den sakkyndige komiteen mente ikke var godt nok utviklet.

Det aktuelle doktorgradsprogrammet er underlagt Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

– Mye har handlet om organiseringen av programmet, og om å få til en bedre samhandling mellom fagmiljøene, som er fordelt på de to fakultetene. Det har vært litt utfordrende i måten dette har blitt gjort tidligere, de spilte ikke godt nok sammen i den organiseringen vi hadde, sier Eiane.

Dette er noen av endringene, ifølge styrepapirene:

  • Fagområdet er videreutviklet. Det er også utarbeidet en ny programbeskrivelse med mer dybde, bredde og avgrensing til profesjonsvitenskap. Språk, relasjoner og handlinger i profesjonsvitenskap vektlegges. Programmets navn er endret til «Ph.d. i profesjonsvitenskap».
  • Det er etablert en tverrfaglig kjerne med vitenskapelig ansatte med ansvar for utvikling innenfor fagområdet og doktorgradsprogrammet.
  • Det er utarbeidet en ny studieplan med beskrivelse av læringsutbyttet og emnebeskrivelser som tydeliggjør sammenheng med fagområdet.
  • Det er etablert en ny organisasjonsmodell med tydelige ansvarsområder og mandater, blant annet et doktorgradsutvalg og et arbeidsutvalg.

Har lagt en plan for stipendiatene

– Nokut pekte på manglende kompetanse. Hva har dere gjort for å følge opp dette?

– Den er vesentlig hevet. Vi har gitt programmet en litt annen faglig vinkling. Vi støtter oss på et bredere fagmiljø, sier han og forteller at dette er definert helt ned på nivå av individuelle CV-er i rapporten.

– Jeg mener nåværende kompetanse og aktivitetsnivå i fagmiljøet er tilstrekkelig for å møte kravene som forskriftene setter for ph.d.-utdanninger.

– Har dere en plan for hva som skjer hvis Nokut ikke godkjenner endringene?

– Ja, det er en del av prosessen. Nokut forventer at vi ivaretar kandidatene som er tatt opp på programmet.

– Hvordan da?

– De skal ivaretas på den måten at de får fullført graden sin. Vi har snakket med flere andre institusjoner om at de kan fullføre graden der, sier Eiane, som forteller at en plan for dette skal sendes til Nokut sammen med rapporten.

Tror ikke de mister universitetsstatusen

– Det kreves minst fire doktorgradsprogrammer for å beholde universitetsstatusen. Hva er planen hvis dere mister den?

Ketil Eiane, prorektor for forskning og utvikling ved Nord universitet. Foto: Nord universitet

– Jeg vet ikke hvordan en eventuell slik prosess blir. Det har vel aldri skjedd før. Men jeg tror ikke det kommer til å bli nødvendig. Arbeidsgruppa og resten av fagmiljøet som har bidratt inn i denne prosessen har gjort en kjempejobb.

Etter at Nord universitet har sendt fra seg rapporten skal Nokut sette ned en sakkyndig komité, som vil gjøre en ny vurdering av hvorvidt doktorgradsprogrammet møter kravene for akkreditering. Et institusjonsbesøk vil være del av denne prosessen. Nord skriver i styrepapirene at de har reservert plass til dette i mars 2022. Basert på konklusjonen til den sakkyndige komiteen skal Nokuts styre ta en endelig beslutning.

  • Les også: