Administrativt ansatte er fornøyde med jobben, men ikke med karrieremulighetene
LUKK

Undersøkelse om teknisk-administrative ansatte:

Administrativt ansatte er fornøyde med jobben, men ikke med karrieremulighetene

Av Asle Olav Rønning

Publisert 26. februar 2024 kl. 16:45

Åtte av ti er fornøyd med jobben sin. − Jeg kjenner meg igjen, sier forskningsrådgiver Marit Eldholm ved UiO.

I en ny undersøkelse sier 80 prosent av teknisk-administrativt ansatte ved universiteter og høgskoler at de er enten ganske fornøyd eller svært fornøyd med jobben. Samtidig er lønnsnivået og manglende muligheter til karriereutvikling forhold som trekker ned.

Rapporten er utført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Forskerforbundet, og kan leses her. Den er basert på en spørreundersøkelse der Forskerforbundets medlemmer blant teknisk-administrative ansatte har deltatt.

Fakta
Disse deltok i undersøkelsen
- Deltagerne i spørreundersøkelsen har følgende arbeidsområder (andel av totalt antall deltagere i parentes):
- Studieadministrasjon (25 %)
- Forskningsadministrasjon (17 %)
- Personal/HR (8 %)
- Økonomi (5 %)
- IT (5 %)
- Eiendom (1 %)
- Samfunnskontakt/innovasjon (2 %)
- Kommunikasjon (7 %)
- Bibliotek (10 %)
- Annet (23 %)
(annet er dels de som har sammensatte oppgaver som er fordelt på flere områder, eller som ikke passer inne i en av kategoriene, for eksempel lab).

Kilde:
Wiers-Jenssen m.fl.: Teknisk-administrativt ansatte i universitets- og høyskolesektoren. Karriereutvikling, arbeidsvilkår og jobbtilfredshet. NIFU. Rapport 2024:2.

− Jeg kjenner meg igjen. Det er spennende arbeidsoppgaver og det er en stadig utvikling, sier forskningsrådgiver Marit Eldholm ved Universitetet i Oslo.

Eldholm er teamleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, der hun har ansvar for forskerstøtte og kompetansebygging innen eksternfinansiering. Det dreier seg blant annet om mobilisering av ideer, utforming av søknader og drift av forskningsprosjekter.

− Denne typen stilling fantes ikke en gang før det ble mer vanlig med ekstern finansiering av forskning, og særlig finansiering gjennom EUs forskningsprogrammer, påpeker hun.

Spennende jobbhverdag

1331 personer svarte på undersøkelsen. Den viser at mange opplever at jobbhverdagen har blitt mer spennende, selv om det også er betydelig tidspress og problemer med å rekke over alt.

Eldholm ble intervjuet av Forskerforum i fjor, i forbindelse med en reportasje om arbeidshverdagen for administrativt ansatte på universiteter og høgskoler. Det var i forbindelse med at hun arbeidet ved ARENA Senter for for europaforskning.

Nå arbeider hun i forskningsseksjonen i fakultetsadministrasjonen. Eldholm har ikke selv deltatt i undersøkelsen. Hun kjenner seg likevel igjen i beskrivelsen av at mange ansatte i teknisk-administrative stillinger trives godt, og ofte har lang fartstid hos samme arbeidsgiver.

Hun kjenner seg også igjen i at mulige karriereveier ikke alltid er like tydelige. Det er i noen grad opp til den enkelte å opprettholde og utvikle egen kompetanse.

− Det er viktig å ta ansvar for å oppdatere seg om man skal være en god forskningsrådgiver, sier Eldholm.

Samtidig må også arbeidsgiver legge forholdene til rette. Eldholm sier at hvor mye arbeidsgiver er villig til å satse, nok kan variere.

Fornøyd med jobben sin

Forskningsleder Jannecke Wiers-Jenssen ved NIFU. Foto: NIFU

− Folk er fornøyd med arbeidsoppgavene og jobben sin. Men det er to ting de ikke er fornøyd med, og det er lønn og videre karrieremuligheter, sier forskningsleder Jannecke Wiers-Jenssen ved NIFU, som har vært prosjektleder for arbeidet med rapporten.

I tillegg til administrativt ansatte og teknisk ansatte, omfatter rapporten også ledere i sektoren.

Arbeidsoppgavene for disse gruppene har endret seg betydelig de siste åra. Fusjoner, digitalisering, mer spesialiserte arbeidsoppgaver og krav om effektivisering er blant stikkordene.

− Det er mer enn halvparten som sier at det har blitt mer interessante arbeidsoppgaver, og bare ganske få som sier at arbeidet har blitt mer rutinepreget, sier Wiers-Jenssen til Forskerforum.

Samtidig er det mange som forteller at det har blitt mer rapporteringskrav. 4 av 10 oppgir dette. Wiers-Jenssen antar at det er store ulikheter mellom institusjonene om hvordan disse kravene utformes i praksis.

Bare en liten andel av de som svarte i undersøkelsen oppgir at de er midlertidig ansatt. Dette skiller seg fra situasjonen for de vitenskapelig ansatte, der det har vært betydelig fokus på ustrakt bruk av midlertidighet. Wiers-Jenssen sier at det å ha fast jobb trolig bidrar til høyere tilfredshet.

Opplever at de ikke blir prioritert

En faktor som trekker ned for mange, er opplevelsen av manglende utsikter til framtidig karriereutvikling. I rapporten vises det til at karrierestigen ikke har så mange trinn for denne gruppa. Samtidig etterlyser mange ansatte et bedre system for karriereutvikling.

− De opplever at deres karriereutvikling ikke prioriteres på samme måte som de vitenskapelig ansatte, sier Wiers-Jenssen.

Med til bildet hører også at mange har jobbet lenge hos samme arbeidsgiver. Over halvparten har vært ansatt samme sted i mer enn ti år. Dette viser at mange blir i jobben sin, står det i rapporten.

Samtidig har mange, i likhet med Eldholm, skiftet stilling ganske nylig. Dette kan skyldes ulike forhold, som omorganisering på tvers eller at man har rykket opp til en stilling med mer ansvar.

Lang utdanning

Spørreundersøkelsen gikk kun til medlemmer i Forskerforbundet, som utgjør 13 prosent av de teknisk-administrative ansatte ved universiteter og høgskoler. Forskerforbundets medlemmer er ikke representative på alle områder.

De har blant annet et høyere utdanningsnivå og er eldre enn gjennomsnittet.

Hele 18 prosent av de som har deltatt i undersøkelsen har doktorgrad. 61 prosent har utdanning på masternivå. 18 prosent, like mange som de som har doktorgrad, har utdanning som bachelor eller tilsvarende.

Teknisk ansatte er lønnstapere

NIFU har også sett på lønnsutviklingen for teknisk-administrative ansatte. Her bygger rapporten på data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) blant alle ansatte ved universiteter og høgskoler, altså langt flere enn de som har svart på spørreundersøkelsen.

Rapporten viser at administrative ansatte har hatt en lønnsvekst på 24 prosent i perioden 2015-2022. Lederne har i samme periode hatt en lønnsvekst på 23 prosent. Teknisk ansatte har hatt dårligst lønnsutvikling, med kun 13 prosent lønnsøkning i perioden.

Blant de administrativt ansatte er det et skille mellom de lang høyere utdanning og de med kort høyere utdanning (bachelor eller tilsvarende). De med kort høyere utdanning hadde dårligere lønnsutvikling enn de med lengre utdanning.

For lederne var det ingen forskjell. Lederne hadde god lønnsutvikling uavhengig av hvor mye utdanning de hadde. For teknisk ansatte var det heller ingen forskjell. Her var lønnsutviklingen dårlig uavhengig av hvor lang utdanningen var.

Lavere lønnsvekst enn andre sektorer

NIFU har også hentet inn data fra SSB for tilsvarende stillingstyper i andre deler av samfunnslivet, både i privat næringsliv og i det offentlige.

Her viser tallene at for administrativt ansatte ligger universitets- og høgskolesektoren lavere enn gjennomsnittet av andre sektorer. Lønnsutviklingen for disse gruppene var noe lavere på universiteter og høgskoler enn gjennomsnittet for resten av samfunnet. Nærmere bestemt var lønnsveksten 1,4 prosentpoeng svakere i perioden. Universiteter og høyskoler ligger lavere enn finans, jus og politi, og på linje med administrativt ansatte ved sykehus.

Teknisk ansatte lå i begynnelsen av perioden noe over gjennomsnittet for samme stillinger i andre deler av samfunnslivet, men de hadde lavere lønnsvekst, og var i 2022 falt under snittet. Teknisk ansatte ved universiteter og høgskoler ligger for eksempel lønnsmessig under tilsvarende stillinger innen politisektoren og jus.

Les mer om teknisk ansatte: