Ekstrabevilgning til kunnskapssektoren i revidert budsjett
LUKK
Annonse
Annonse

Revidert nasjonalbudsjett 2023:

Ekstrabevilgning til kunnskapssektoren i revidert budsjett

Av Lina Christensen og Asle Olav Rønning

Publisert 11. mai 2023 kl. 11:01

I revidert nasjonalt budsjett foreslår regjeringen å tilføre kunnskapssektoren i overkant av 1 milliard kroner.

Mesteparten går til universitetene og høyskolene, slik at de kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå også i år. En stor sum går også til forskningsfinansiering gjennom Norges forskningsråd.

– Jeg er veldig glad for at vi nå får på plass en ekstrabevilgning til universitetene og høyskolene våre. Slik legger vi gode og trygge rammer som gjør at vi kan videreføre et høyt aktivitetsnivå i sektoren, uten usikkerheten knyttet til prisveksten generelt i det norske samfunnet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding. 

Se fordelingen mellom universiteter og høyskoler nedenfor.

Regjeringen vil bevilge til sammen 937 millioner kroner til statlige universiteter og høyskoler. Mesteparten går til å kompensere for at lønns- og prisveksten blir høyere enn det som ble lagt til grunn da budsjettet ble vedtatt.

Men noe av dette beløpet går også til å dekke de økte kostnadene som følger av at regjeringen i fjor økte arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750 000 kroner midlertidig.

I tillegg foreslår regjeringen å gi 47 millioner kroner ekstra til private høyskoler for å kompensere for den økte pris- og lønnsveksten.

− Budsjettet i fjor var mer innstrammende enn det som var målsettingen til både regjeringen og Stortinget, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under framleggelsen.

Forslag til fordeling på statlige universiteter og høyskoler:

Forslag til fordeling for private høyskoler:

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til drift av Norges forskningsråd med 25,1 millioner kroner. 18,6 millioner kroner går til å dekke opp for økt pris- og lønnsvekst og for økt arbeidsgiveravgift. I tillegg foreslår regjeringen økte bevilgninger til forskningsprosjekter innen klima, naturvern, cybersikkerhet, og energi.

Det nye samfunnsoppdraget om inkludering av barn og unge, som ble varslet i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, skal nå i gang med et eget sekretariat.

Også bevilgningen til forskningsfinansiering gjennom Norges forskningsråd øker. Disse bevilgningene er fordelt på mange departementer, med Kunnskapsdepartementet som det største. Det er foreløpig ikke laget noen samlet oversikt, men postene på Kunnskapsdepartements budsjett alene øker med 95,8 millioner kroner.

Flyingeniørutdanning og forskningsstasjon i Antarktis

I tillegg foreslår regjeringen dette:

  • Økt bevilgning til EUs rammeprogram for forskning med 56,2 millioner kroner. Det skyldes at det har kommet nytt anslag på hva Norges kontingent skal være og valutajusteringer. I tillegg økes Norges bidrag til ulike internasjonale grunnforskningsprogrammer, blant annet CERN, med 31,8 millioner kroner.
  • Regjeringen vil bruke to milliarder kroner på å oppgradere forskningsstasjonen Troll i Antarktis. I dag er det kummerlige forhold for forskerne som jobbar på Troll. De har verken egne kontor eller andre lokaler de kan disponere fast gjennom sesongen. Stasjonen skal stå klar i 2030.
  • Regjeringen vil etablere en flyingeniørutdanning ved NTNU. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det å bruke 5 millioner kroner til 25 studieplasser i året. Studietilbudet skal være oppe å gå fra studieåret 2024/2025.
  • I fjor fikk norske universiteter og høyskoler tildelt 500 ekstra studieplasser til flyktninger fra Ukraina. Regjeringen foreslår å videreføre studieplassene, men at disse skal fases ut i 2026.
  • Regjeringen foreslår å bruke 20 millioner kroner til å dekke utgifter til reise og bosted for studenter på helse- og sosialfag. Hensikten er å gjøre det enklere å ta i bruk praksisplasser langt unna campus.
  • Mer penger til Havforskningsinstituttets forskningstokt. Dette skal finansieres av en eksisterende ordning der norsk fiskerinæring er pålagt å betale en avgift på 1,35 prosent av fangstverdien. Fiskeridirektoratet beregner at det vil komme inn 71,6 millioner kroner ekstra på denne ordningen i år. Regjeringen vil hente 46 millioner kroner herfra og bruke det til forskningstokt. Økte drivstoffutgifter har gjort at den opprinnelige bevilgningen i statsbudsjettet fra i høst ikke var tilstrekkelig til opprettholde dagens toktaktivitet.
  • Regjeringen gir 2,5 millioner kroner til Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen. Formålet er å styrke den undersøkende journalistikken i lokale- og regionale aviser i et år med lokal- og fylkestingsvalg, skriver Journalisten

Les også: