Her er valgkomiteens liste

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 16. september 2015

Forskerforbundets valgkomité har avlagt sin innstilling til forbundets hovedstyre for perioden 2016-2018. Hovedstyret velges av Forskerforbundets øverste organ, Representantskapet. Representantskapsmøtet avholdes hvert tredje år, og neste møte finner sted i Oslo fra 20. til 21. oktober. Representantskapets medlemmer kan fremme andre lister som alternativ til valgkomiteens liste.

Les også: Vil bytte hele styret i Forskerforbundet

Valgkomiteens liste er som følger:

Leder:

Petter Aaslestad (62), professor, NTNU

her-er-valgkomiteens-liste

Valgkomiteens begrunnelse: Forskerforbundet står også i neste periode overfor store utfordringer, som strukturreform og ny finansieringsmodell i UoH-sektoren, endringer i tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven, modernisering av hovedtariffavtalen, endringer i pensjonssystemet, tid til FoU og faglig utvikling innenfor akademia, instituttsektoren, ABM-sektoren, helseforetakene og offentlig forvaltning. Dette vil stille Forskerforbundets leder og styre overfor krevende arbeids­oppgaver. Valgkomiteen er av den oppfatning at Petter Aaslestad sammen med det foreslåtte styret vil kunne løse disse oppgavene på en best mulig måte for forbundets medlemmer.

 

Styremedlemmer:

Ellen Karoline Dahl (54), universitetslektor og hovedtillitsvalgt, UiT
her-er-valgkomiteens-listeValgkomiteens begrunnelse: Dahl har fra 2010 vært hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Foruten ordinært fagforenings-arbeid gjennom mange år som tillitsvalgt og i lokalt styrearbeid, har hun mye erfaring fra store omstillingsprosesser gjennom strukturendringer og fusjoner, blant annet fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø, og Universitetet i Tromsø i 2009 og etableringen av UiT – Norges arktiske universitet. Dahl har vært med og ledet en stor streik i staten og har ledet lokalt konfliktberedskapsarbeid i Unio. Hun har også vært medlem i regionalt nettverk for Unio, YS, LO, Akademikerne og KMD. Valgkomiteen mener at Dahl gjennom sin brede fagforeningserfaring lokalt og sentralt har mye å tilføre styret i en periode hvor fusjoner og strukturendringer preger hverdagen til våre medlemmer i flere sektorer.

 

Tom Roar Eikebrokk (52), professor og nestleder i lokallaget, UiA

her-er-valgkomiteens-listeValgkomiteens begrunnelse: Eikebrokk har vært tillitsvalgt på fakultetsnivå ved Høgskolen i Agder/Universitetet i Agder i 15 år. I de siste årene har han vært medlem av lokallagsstyret og arbeidsutvalget, og er nå nestleder i lokallaget. Eikebrokk har vært vararepresentant i Forskerforbundets hovedstyre i de siste to periodene (2010–2015). Valgkomiteen mener at Eikebrokk gjennom sin faglige bakgrunn og erfaring fra to perioder i hovedstyret vil være et viktig styremedlem som også representerer kontinuitet.

 

 

 

 

 

May-Britt Ellingsen (59), seniorforsker og tillitsvalgt, Norut

her-er-valgkomiteens-listeValgkomiteens begrunnelse: Siden 2011 har Ellingsen vært tillitsvalgt ved Norut i Tromsø. Hun har hatt mange ulike styre- og tillitsverv i en rekke organisasjoner og virksomheter i tillegg til sine mer enn tjue års erfaring som oppdragsforsker i privat instituttsektor. Valgkomiteen mener derfor at Ellingsens kompetanse på blant annet innovasjon og erfaringer med tverrsektorielt samarbeid vil være en styrke for hovedstyret.

 

Brita Haugum (45), klinisk ernæringsfysiolog og tillitsvalg, Akershus universitetssykehus

her-er-valgkomiteens-listeValgkomiteens begrunnelse: Haugum har lang fagforeningserfaring fra sykehussektoren i en periode med store omorganiseringer og utfordrende prosesser. Hun har hatt ulike roller og blant annet vært lokalt verneombud og foretaks-/hovedtillitsvalgt samt leder av Forskerforbundets lokallag. Hun har også vært vararepresentant i foretaksstyret ved Ahus. Haugum har vært en sentral tillitsvalgt i Forskerforbundet gjennom sitt organisasjonsarbeid i KEFF (Kliniske ernærings¬fysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet), både som styremedlem og leder. I dag er hun medlem av fagpolitisk utvalg i KEFF. Gjennom arbeidet i KEFF har hun også fått mye erfaring i å drive politisk påvirkningsarbeid overfor helsemyndigheter, politikere og andre fagforeninger. Hun er opptatt av de fagpolitiske foreningenes autonomi, potensiale og muligheter som ressurser for å ivareta medlemmenes profesjons- og profesjonsfaglige interesser.  Valgkomiteen mener at Haugum vil bidra til å gjøre Forskerforbundet til en mer tydelig samfunnsaktør ved å fremme kunnskapens og kunnskapsarbeidernes legitimitet og tillit i samfunnet, noe som er avgjørende for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

 

Kristian Mollestad (49), forskningskonsulent og hovedtillitsvalgt, UiO

her-er-valgkomiteens-listeValgkomiteens begrunnelse: Mollestad har vært medlem og varamedlem i universitetsstyret ved Universitetet i Oslo (UiO) og nestleder og styremedlem i Forskerforbundet ved UiO. Han har også erfaring fra styret i FAP – Forskerforbundets forening for administrativt personale (nå: FFTA). Ved siden av å være hovedtillitsvalgt, har Mollestad hatt viktige tillitsverv i organisasjonen. Han har vært medlem av forhandlingsutvalget i Unio stat fra 2010. Han har hatt nestleder-funksjonen i sentralt konfliktberedskapsutvalg i Unio stat, og han har vært leder og nestleder i lokalt konfliktberedskapsutvalg, Unio stat – Oslo i en lengre periode. I 2012 deltok han på kurset til Den nordiske folkehøgskolen Runö Folkhögskola i Genève. Valgkomiteen mener at Mollestads lange tillitsvalgterfaring og sterke engasjement, særlig for lønns- og arbeidsvilkår, vil bety en god forsterkning av styret.

 

Steinar Vagstad (52), professor og lokallagsleder, UiB

her-er-valgkomiteens-listeValgkomiteens bgrunnelse: I 2007 ledet Vagstad en utredning for Kunnskapsdepartementet (den såkalte Vagstad-rapporten). Han satt også i Duckert-utvalget, og sitter i Forskerforbundets eget ekspertutvalg for UH-finansiering (oppnevnt da Duckert-utvalget ble nedlagt).Av profesjonelle verv har Vagstad vært instituttleder (Institutt for økonomi, UiB), han har vært leder av Nasjonalt fagråd i samfunnsøkonomi, og han har vært redaktør av tidsskriftene Samfunnsøkonomen og Norsk Økonomisk Tidsskrift. Vagstad kom inn som tillitsvalgt i lokallaget ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2012, og har siden 2013 vært lokal-lagsleder og hovedtillitsvalgt. Valgkomiteen mener at Vagstad vil tilføre styret viktig kompetanse og erfaring på områdene samfunnsøkonomi og utdanningsfinansiering, ved siden av at han har et sterkt engasjement for Forskerforbundets virksomhet.

 

Varamedlemmer:

1. varamedlem: Kristin Ran Choi Hinna (54), førstelektor og hovedtillitsvalgt, HiB

her-er-valgkomiteens-listeValgkomiteens begrunnelse: Hinna har allsidig erfaring fra fagforeningsarbeid og har hatt lokale tillitsverv før hun ble lokallagsleder og hovedtillitsvalgt ved Høgskolen i Bergen fra 2011. Hun er medlem av sentralstyret i Forskerforbundets forening for lærerutdanning. Valgkomiteen mener Hinna vil være en god representant for den store gruppen av lærerutdannere i Forskerforbundets medlemsmasse og for høgskolene.

 

2. varamedlem: Rolf Borgos (66), høgskolelektor og hovedtillitsvalgt, HiL

her-er-valgkomiteens-listeValgkomiteens begrunnelse: Borgos har vært hovedtillitsvalgt ved Høgskolen i Lillehammer siden 2012 og aktiv i Forskerforbundet lokalt og sentralt. De siste årene har han vært med og ledet arbeidsutvalget for sektorseminar i høgskolesektoren. Han har også sittet i arbeidsutvalget for planlegging av innholdet i landsrådene de to siste årene. Borgos har og har hatt en rekke styreverv i ulike organisasjoner, og var styreleder i Norsk Fredssenter 2008-2010. Valgkomiteen mener at Borgos med sin varierte og internasjonale yrkesbakgrunn kombinert med bred ledelseserfaring og fagforeningserfaring, vil tilføre styret viktig og relevant erfaring.

 

3. varamedlem: Inger Auestad (46), førsteamanuensis og lokallagsleder HiSF

her-er-valgkomiteens-listeValgkomiteens begrunnelse: Auestad har vært leder av lokallaget ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) siden 2012. Som tillitsvalgt er Auestad opptatt av at vitenskapelig ansatte skal ha gode vilkår for å drive forskning. Auestad har bred organisasjonserfaring og har en rekke lokale verv. Hun er ansattrepresentant i styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane, en høgskole som er under sterkt fusjonspress. Hun er også valgt inn i planleggingsgruppen for sektorseminaret for høgskolene i 2016. Strukturendringene i UH-sektoren er en av de store utfordringene Forskerforbundet står overfor i neste periode. Valgkomiteen mener Auestad gjennom sin kompetanse og erfaring som tillitsvalgt og høyskolestyrerepresentant vil være en viktig ressursperson for Forskerforbundets hovedstyre.