Inkluder studentene direkte i forskningen
LUKK

Inkluder studentene direkte i forskningen

Av Christina Eide, fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon NSO

Publisert 20. februar 2020 kl. 10:52

Jeg ønsker meg et Norge som ser fordelen av å inkludere studenter i forskningen allerede fra de skrives inn i det akademiske fellesskapet ved studiestart, skriver Christina Eide i NSO.

Forskningen er et gode for samfunnet, verden og alle enkeltmenneskene den består av. Den er premissleverandør for å fremme ny kunnskap, sette agenda og skape debatt. Derfor må den nå ut til folket og gjøres relevant for de problemene forskningen skal løse. 

Statsråd Asheim har overtatt jobben på et spennende tidspunkt. Det pågår for tiden et stort arbeid med mange stortingsmeldinger samt en norsk offentlig utredning om universitet- og høgskoleloven som fort tar all oppmerksomhet. Dette er viktige prosesser, men det er også andre oppgaver og temaer som jeg håper statsråden tar seg tid til å se på.

Utdanning og forskning må være knyttet tett sammen for at studentene får kunnskapen rett fra kilden. Forskningen viser at studenter lærer mer og for et økt læringsutbytte ved aktiviserende læringsformer. Hvorfor ikke da inkludere studentene direkte i forskningsarbeidet?

Studenter er fremtidens forskere, og nettopp derfor vil det være nyttig og tidlig lære om prosessene som ligger bak forskningsartikkelen. Kanskje er smakebiten studentene får her det som gjør at de vil bli i akademia som en karrierevei.

Gjennom forskningsprosjekter vil studenter få innsikt i utviklingen av ny kunnskap, kritisk tenkning og kunne bidra til nødvendig omstilling. Samarbeid med andre aktører utenfor universitet- og høyskolesektoren vil i tillegg kunne vise bredden av forskningsmetoder innenfor studiets egenart. Studenter vil med andre ord ha erfaring med forskningsarbeid, større læringsutbytte og et forskningsnettverk allerede før studietiden er ferdig.

Vi studenter ønsker oss disse mulighetene der vi selv kan prøve oss som forskere. Norsk studentorganisasjon (NSO) legger frem tre ulike former for studentdeltagelse i forskning, i sin nye forskningspolitisk plattform som skal vedtas i april.

  • Studentaktiv forskning – hvor studenten er en aktiv del av en forskergruppe.
  • Forskerlinjer-forskningen som en integrert del av studiet.
  • Studentinitiert forskning – her gjør studenten mer selv enn i studentaktiv forskning.

Vi håper selvfølgelig statsråden gjør det lettere å gjennomføre alle de tre ulike typene, men mye ligger lokalt hos institusjonene. Vi ønsker oss av Henrik Asheim at han legger opp til en kultur der institusjonene ser nytteverdien av studenter som en del av forskergrupper og dermed gir dem muligheten.

Statsråden bør også se på muligheten for å få bærekraftsmålene inn i utdanningen. Kunnskap er den viktigste nøkkelen til omstilling, noe vi i Norge i dag sårt trenger. Bærekraftsmålene er samfunnets felles målsetning for å kunne leve i et bærekraftig samfunn og Norge bør være et foregangsland med gode eksempler på dette.

Jeg ønsker meg et Norge som ser fordelen av å inkludere studenter i forskningen allerede fra de skrives inn i det akademiske fellesskapet ved studiestart. Økt kvalitet i utdanningene, mer bærekraft og økt fokus på studentdeltagelse i forskning er områder jeg håper statsråd Asheim også vil bruke tid på i den kommende perioden.

  • Les mer: