Oppsagt forsker til Høyesterett
LUKK

Oppsagt forsker til Høyesterett

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 17. september 2013 kl. 09:47

- Dette viser hvor vanskelige oppsigelsessaker er, mener forskerens advokat. Det er første gang Forskerforbundet fører en sak for Høyesterett.

oppsagt-forsker-til-h-yesterett


– At Høyesterett tar denne saken, gir et signal til arbeidsgivere om at de bør tenke seg om når de går til et så drastisk skritt som oppsigelse, sier Forskerforbundets advokat Mariann Helen Olsen.

Fakta
<

– Det er både spennende og interessant at vi fått anken igjennom, sier advokat i Forskerforbundet Mariann Helen Olsen. Hun representerer en forsker som er oppsagt fra Universitetet i Tromsø (UiT) og har kjempet for jobben sin i to rettsinstanser.

I tingretten vant Forskerforbundet saken, men tapte så i lagmannsretten. Forskerforbundets styre mente saken var prinsipielt viktig og vedtok å støtte en videre anke. Dette er første gang Forskerforbundet får en anke til Høyesterett godkjent.

Uvanlig sak

– Det er bare 17 prosent av sakene som ankes til Høyesterett som tillates fremmet. Det er også uvanlig at saker som omhandler tjenestemannsloven og stillingsvern i staten kommer opp i Høyesterett. Dette betyr at denne saken er av prinsipiell betydning, sier Olsen.

Den oppsagte forskeren har gjennom en tiårsperiode jobbet på midlertidige kontrakter ved UiT, som forsker innen farmasi. Universitetet mente at mannens arbeid hadde bortfalt fordi hans forskningsprofil ikke lenger passet inn i universitetets nye forskningsstrategi. Arbeidsbortfall kan være en gyldig oppsigelsesgrunn, men Forskerforbundet har ment at arbeidet ikke har bortfalt og at det fortsatt skal finnes en stilling til mannen. Høyesterett vil ta stilling til tolkningen av loven.

­­ – Saken har kommet inn på et rent juridisk grunnlag, som gjelder tolkningen av tjenestemannsloven og oppsigelsesvernet. Rent konkret håper vi på en avklaring rundt hva som ligger i bortfall av arbeid i en kombinert stilling som har 50 prosent forskning og 50 prosent undervisning, sier Olsen.

– Handler om universitetet strategi

Saken kan få betydning for flere i liknende situasjoner og både universitetet og Forskerforbundet har sett frem til en eventuell høyesterettsbehandling.  For universitetet handler saken om hvilken frihet institusjonen skal ha til å styre sin egen virksomhet.

– Det vi ser som det prinsipielt interessante ved saken er hvilken adgang forsknings- og utdanningsinstitusjoner skal ha til å sette mål og strategier for virksomheten, og styre etter de strategiene som er fastsatt, sier personal- og organisasjonsdirektør ved UiT, Odd Arne Pauslen.

– Vi ser frem til å få gjort de nødvendige rettslige avklaringene i denne saken.  Vi mener at anken som er fremmet fra Forskerforbundet er saklig, men at det er uenighet mellom partene. Vårt syn er i stor grad sammenfallende med de vurderingene som er gjort av Hålogaland lagmannsrett – at vilkårene for oppsigelse er til stede og at arbeidet er bortfalt. Det er et juridisk kjernepunkt i saken om det vilkåret er møtt eller ikke, sier Paulsen.

Ressurskrevende sak

Mannens advokat mener at denne saken viser at arbeidsgivere bør gjøre grundige vurderinger før de går til det skritt å si opp sine ansatte.

– At vi nå har fått opp denne saken i Høyesterett, viser hvor vanskelige slike vurderinger er. Jeg mener det også gir et signal til arbeidsgivere om at de bør tenke seg om når de går til et så drastisk skritt som oppsigelse.  I de færreste tilfeller er det en fasit på om oppsigelsen fyller vilkårene i loven. Dette er et godt eksempel på det.

Odd Arne Paulsen ved UiT mener på sin side at saksbehandlingen fra universitetets side har vært god og at det kan  være nødvendig å belyse uenighet i retten.

­– Vårt syn har vært at vilkårene for oppsigelse er til stede, og at saksbehandlingen har vært god. Så er det opp til retten å ta stilling til de rettslige spørsmålene i saken.

– Er det verdt å si opp en ansatt når det må tre rettsrunder til for å avgjøre saken?

– Det er ingen tvil om at det er tid- og ressurskrevende å følge saker gjennom flere instanser. Om det blir slik, vet man ikke fra starten. Dersom det er slik at det er uklare juridiske punkter, vil det være en fordel å få spørsmålene belyst i retten.

Få saker i retten

Det er sjelden Forskerforbundet tar oppsigelsessaker til retten. I de aller fleste tilfeller søker partene løsning på et annet vis.

– For alle parter er det hensiktsmessig å finne en minnelig løsning. Vi har ikke mange oppsigelsessaker som havner i retten, for som regel klarer vi å finne en løsning før det går så langt. Men at vi nå tar en sånn sak til Høyesterett betyr at vi tar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår på alvor, sier Olsen.

Høyesterett vil gi beskjed innen kort tid om når saken skal opp. Saken er berammet til to dager og vil finne sted innen seks måneder.