250 nye stipendiatstillinger
LUKK

Revidert nasjonalbudsjett:

250 nye stipendiatstillinger

Av Julia Loge

Publisert 12. mai 2020 kl. 10:25

Regjeringen foreslår å bruke over 400 milliarder oljekroner i revidert nasjonalbudsjett.

Da den første store lekkasjen fra på utdanningsfeltet kom forrige uke, ble det tydelig at regjeringen i dag legger fram et revidert nasjonalbudsjett utenom det vanlige. 4000 nye studieplasser til en prislapp på 196,2 millioner kroner er langt mer enn i normale budsjettår.

Samlet sett øker bruken av oljepenger mye. Handlingsregelen sier at man ikke skal bruke mer enn 3 prosent av oljefondet, men med et unntak for perioder med høy arbeidsledighet. Det unntaket benytter regjeringen seg av, og foreslå å øke uttaket til 4,2 prosent av den anslåtte kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året. Det vil si at regjeringen foreslår å bruke 419,6 milliarder oljekroner i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Nye rekrutteringsstillinger

Den store økningen i studieplassar fører også til behov for flere stipendiater og postdoktorstillinger, ifølge Kunnskapsdepartementet.

– Vi vil sikre at studentveksten ikke går utover kvaliteten og den langsiktige forskingsaktiviteten. Derfor vil vi bruke penger på 250 nye rekrutteringsstillinger. Det skal bidra til å bygge fagmiljø og styrke satsingen på forskingsbasert utdanning, kommenterer forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

I 2020 vil det koste 109,2 millioner kroner. «Helse- og sosialfag og lærerutdanningene vil prioriteres, i tillegg til matematisk-naturvitenskapelige fag med vekt på informatikk og teknologiske fag med vekt på IKT», står det i budsjettforslaget.

Andre tiltak

  • Helse- og medisinutdanningene får 40 millioner ekstra til oppgradering av undervisningsressurser, arealer og utstyr til klinisk undervisning.
  • Diku får 43,9 millioner ekstra til utbygging av desentraliserte utdanningstilbud i en engangsbevilgning, det beløpet inkluderer studiestøtte fordelt gjennom Lånekassen.

Forskning: Mer til kvinner, mindre til Afrika

Forskning på kvinnehelse får 5 millioner kroner ekstra, som Forskningsrådet skal lyse ut.

I forslaget fra regjeringen får Forskningsrådet et kutt på 3,5 millioner kroner. En vesentlig grunn er at 11 millioner kroner skal brukes på Cristin og Nasjonalt vitenarkiv for deponering av vitenskapelige artikler og forskningsdata, og dette hentes fra Forskningsrådets oppsparte midler.

Ifølge budsjettdokumentet forventer regjeringen at koronapandemien vil føre til mindre samarbeid med forskningsinstitusjoner i Afrika i år. Derfor vil de begrense tildelinger til Forskningsrådet over bistandsbudsjettet til avtalefestet nivå og redusere forskningsposten med 27 millioner kroner.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener det er viktig å prioritere forskning i krisetider:

– På den andre siden av koronakrisen venter et næringsliv med stort behov for nyskaping og omstilling. Da er det viktig at det investeres mer i forskning og at det kommer friske midler inn som kan holde forskningssektoren oppe, også i instituttsektoren som er i en veldig sårbar situasjon nå, sier Lind.

Ingen nye byggeprosjekter

Fagforeningen Akademikerne mente regjeringen burde prioritere byggeprosjekter for universiteter og høyskoler som et motkonjunkturtiltak som også vil hjelpe byggenæringen.

– Det er en rekke prosjekter innenfor UH-sektoren som er i planleggingsfasen. Vi mener regjeringen i samarbeid med sektoren må se på hvilke prosjekter som kan framskyndes både i plan- og prosjekteringsfasen, men også se på mulighetene for å igangsette bygging så raskt som mulig, sa leder i Akademikerne, Kari Sollien i en pressemelding.

Arkeologisk museum i Stavanger (UiS) har vært ferdig planlagt i mange år. Flere byggeprosjekter kan muligens framskyndes, blant annet ny campus til NTNU i Trondheim, nytt bygg for Odontologisk fakultet ved UiO, Tromsø museum ved UiT, Ocean Space Laboratories ved SINTEF/NTNU.

I forslaget til revidert statsbudsjett er det ikke satt av penger til slike nye prosjekter. Bevilgningen til å bygge studentboliger er foreslått redusert, blant annet fordi studentsamskipnadene har trukket søknader om utbygging.

  • Les mer om forventningene: