Stopp oljeletingen
LUKK

Stopp oljeletingen

Av Marte Eknæs, ph.d.-stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo

Publisert 18. mars 2024 kl. 13:46

Forskerforbundet må ta klimakrisa på alvor, skriver Marte Eknæs. Hun oppfordrer forbundet til å vedta en resolusjon mot videre oljeleting.

Marte Eknæs er ph.d.-stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo.

De fleste av oss er nå innforstått med at klimakrisa er et faktum. Det er ikke et fenomen i en fjern framtid, men en realitet vi allerede lever i. 2023 var det varmeste året som er målt globalt. Selv her i Norge har vi begynt å merke konsekvensene med temperaturendringer og ekstremvær. Ifølge Climate Action Tracker kan vi med dagens globale implementerte politikk forvente en oppvarming på 2,7°C fra førindustrielle nivåer. Det optimistiske scenarioet deres antar en oppvarming på 1,8°C, forutsatt at verdens regjeringer klarer å iverksette alle tiltak for netto null, inkludert både de som allerede er påbegynt, og de som fortsatt er under diskusjon. Vi er på kurs mot en endring av planeten til det ugjenkjennelige, med katastrofale følger for mennesker og natur.

Fagforeninger mot oljeleting

For å kutte utslipp i tråd med Parisavtalen trenger vi en rask og rettferdig global omstilling vekk fra fossil energi. En eskalerende klimakrise vil slå ned i alle deler av samfunnet og endre hvordan vi kan leve og arbeide i framtida.

Den kan derfor ikke skilles fra fagforeningens agenda om arbeidsvilkår og rettigheter. I løpet av 2022 og 2023 gikk en rekke fagorganisasjoner inn for resolusjoner mot videre leting etter olje og gass på norsk sokkel.

Handel og Kontor, Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag krevde at LO skulle arbeide for avgrensing av oljeproduksjonen. Innenfor kulturfeltet utarbeidet filmskapere, billedkunstnere, komponister, dansekunstnere og dramatikere resolusjoner mot videre oljeleting innenfor sine fagorganisasjoner som deres medlemmer stilte seg bak og stemte for. Den norske Forfatterforening har på sitt årsmøte med stort flertall også vedtatt sin egen resolusjon mot oljeleting.

Alle disse fagorganisasjonene har tatt rapporter fra IPPC og IEA og gjentatte advarsler fra FN på alvor og sagt ifra om at denne skremmende utviklingen krever handling.

Også konkret handling

Fakta
Forslaget er skrevet av Prerna Bishnoi, ph.d.-stipendiat, NTNU; Angeline J.H.M. Bruls, ph.d.-stipendiat, NTNU; Marte Eknæs, ph.d.-stipendiat, Kunsthøgskolen i Oslo; Marion Grau, Professor i teologi, MF vitenskapelig høyskole; Dr. Veerle Jaspers, professor i biologi (miljøtoksikologi), NTNU; Lina Nordlie, webredaktør, Diakonhjemmet; Mari Sanden, ph.d.-stipendiat, NTNU; Bror Kristian R. Tandberg, trainee, Vestlandsforsking; Dr. Kristiina Visakorpi, postdoktor, NTNU.

Inspirert av kunstnerorganisasjonenes arbeid gikk en gruppe medlemmer av Forskerforbundet sammen for å utarbeide et tilsvarende forslag til årets landsråd. Vi representerer forskjellige fagretninger og lokallag, men har et felles ønske om at vår fagforening skal ta klimakrisa på alvor. Formuleringen i forslaget bygger på Forskerforbundets rolle i å fremme våre interesser som ansatte innenfor forskning og kunnskapsformidling og forsterke vår stemme utad gjennom politisk innflytelse.

Vi legger også vekt på at et resolusjonsvedtak skal følges opp med konkret handling. Det består derfor av to deler: en resolusjon angående oljeleting og tilleggspunkter til Forskerforbundets arbeidsprogram.

Hva betyr bærekraft i Forskerforbundet?

Forskerforbundet er Norges største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i høyere utdanning, kunnskapsformidling og forskning. Å skaffe seg kunnskap, lete etter nye løsninger og formidle dette som verktøy for framtida er arbeidsfeltet til de fleste medlemmene. Mange av Forskerforbundets medlemmer har over lengre tid bidratt direkte til forskning og kunnskapsformidling om klima og omstilling både i Norge og internasjonalt, og flere har bidratt til FNs klimapanels rapporter. I november 2023 sendte over 200 forskere i Norge et åpent brev til statsminister Jonas Gahr Støre med anmodning om å sette en sluttdato for olje og gass, avslutte all ny olje- og gassutvinning og stanse Equinors investeringer i nye olje- og gassfelt i utlandet. Mange av disse forskerne er også medlemmer av Forskerforbundet.

I forbundets verdiplattform er det nedfelt at «Forskerforbundet lokalt og sentralt skal bidra til at Norge når FNs bærekraftsmål». I arbeidsprogrammet og verdiplattformen for 2022–24 står det blant annet at Forskerforbundet skal være en «miljøbevisst organisasjon som arbeider for redusert klimaavtrykk på en rettferdig måte». Det nevnes også at særlig FNs klimamål 13 har fått stor oppslutning i forbundet: «Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem.»

Vekk fra fossil energi

Dette uttrykker langt på vei det vi ønsker, men unnlater å nevne klare tiltak og Norges ansvar som et olje- og gassproduserende land.

For at klimagassreduksjonen skal gjøres på en rettferdig måte, både nasjonalt og globalt, må vi omstille oss vekk fra fossil energi så raskt som mulig. Forskning har vist hvordan det står til med klimaet, og forskere vil bidra til å finne de beste løsningene framover. Vi forskere må kunne forvente at vår interesseorganisasjon lytter til forskningen når de faglige rådene er så tydelige og samstemte som de er om klimakrisen.

Vi ønsker derfor at Forskerforbundet støtter oss i dette kravet og sier klart ifra om at Norge må slutte med videre leting etter olje og gass.

Utvalg for grønn omstilling

Forskerforbundet knytter sin verdiplattform tett opp mot arbeidsprogrammet. Verdiene forbundet står for, skal være sporbare i det konkrete arbeidet som gjøres på vegne av medlemmene. Vårt forslag er derfor å følge opp en resolusjon med tilleggspunkter til arbeidsprogrammet.

Vi foreslår blant annet at det settes ned et utvalg som skal fremme tiltak for en rask og grønn omstilling internt i organisasjonen. Dette innebærer temaer som akademisk frihet, forskerens og kunnskapsformidlerens uavhengighet av industri samt fremming av interseksjonell klima- og energirettferdighet. Vi ønsker oss støtte i arbeidet for at våre arbeidsgivere skal prioritere klima, og for at vi som ansatte enklere skal kunne ta klimavennlige valg i vår arbeidssituasjon. Vi ønsker at Forskerforbundet skal arbeide for at vitenskapelige råd også blir fulgt i utvinningsnæringen og ved andre naturinngrep. Dette omfatter et krav om at staten stanser prosessen med å åpne for gruvedrift på havbunnen.

Til slutt ønsker vi at Forskerforbundet skal bruke sin påvirkningskraft og arbeide for at Unio og andre fagforeninger følger opp med lignende resolusjoner og gjennomfører klare klimatiltak. Vi må lytte til forskningen og handle nå for en levelig framtid.

Deler av denne teksten er hentet fra «Forslag til resolusjon og punkter angående klima og natur for Forskerforbundets arbeidsprogram», som kan leses og signeres på nettsiden opprop.no.

  • Les også: