Den akademiske friheten er under press over hele Norden, mener de nordiske universitets- og høyskoleansattes fagforeninger.

Fakta

Nordisk møte

På møtet deltok til sammen 30 representanter fra Sveriges Universitets-lärarförbund (SULF), Dansk Magisterforening (DM), Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF), Forsker-forbundet og Universitetslærerforbundet (YLL) i Finland, Professor-forbundet og Universitetslærerforbundet i Island, og Forskerforbundet i Norge.

Organisasjonene møtes årlig for å ta opp aktuelle tema i de nordiske land og felles utfordringer for universitets- og høyskolepersonalet. Neste møte arrangeres i Finland i juni 2013.  

De nordiske fagorganisasjonene for universitets- og høyskoleansatte har vedtatt en felles resolusjon om akademisk frihet.

Kommersiell ensretting

Det skjedde på organisasjonenes årlige felles møte, som i år fant sted på Hurtigruta med Forskerforbundet som vertskap. I resolusjonen enes de ni organisasjonene om at den akademiske friheten er under press.

«I løpet av de siste ti til femten år har vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler i de nordiske landene opplevd at den akademiske friheten er kommet under sterkt press. Det skjer en ensretting og kontroll av virksomheten ut fra økonomiske interesser og kortsiktige nyttevurderinger, og kommersielle interesser dominerer,» skriver foreningene i resolusjonen.

Påvirker fri forskning

De mener at ensrettingen går ut over den enkelte ansattes forskningsfrihet,  at midlene til fri og bred grunnforskning har blitt redusert og at integreringen mellom forskning og undervisning er vanskeligere å gjennomføre. Resolusjonen kommer etter en tid med store omorganiseringer i universitets- og høyskolesektoren i Norden og Europa. Reformer i høyere utdanning og sammenslåinger av utdannings- og forskningsinstitusjoner finner sted på tvers av de nordiske landene.  Fagforeningene mener disse prosessene har sine konsekvenser og at de ansvarlige politikerne må ta ansvar:

«Frihet for forskning og læring er en uomtvistelig forutsetning for et moderne demokratisk samfunns videre utvikling. I kunnskaps-samfunnet er det nødvendig at utdanning og forskning får utfolde seg integrert, innovativt, kreativt og kritisk; under vilkår som respekterer kollegialt medansvar og den enkeltes forskningsfrihet. Undervisningen og forskningen ved universiteter og høyskoler må være universell og kunnskapsbærende, og ikke påvirkes av konjunkturavhengige interesser,» skriver organisasjonene.

Krever politisk løsning

Organisasjonene krever nå at regjeringene i alle de nordiske landene etterlever UNESCOs anbefalinger angående utdanningspersonell innen høyere utdanning. Anbefalingene inkluderer sikring av akademisk og organisasjonsmessig frihet for universiteter og høyskoler.

«Vi krever at de ansvarlige politikere i de nordiske landene i dialog med de ansattes organisasjoner finner veien til en fremtidig utvikling av universitetene som sikrer akademisk og utdanningsmessig frihet og kvalitet,» skriver organisasjonene.