Endringer skaper trøbbel for Kulturrådet
LUKK

Endringer skaper trøbbel for Kulturrådet

Av Lina Christensen

Publisert 2. mars 2023 kl. 15:23

Forskerforbundet mener Kulturrådets krav på sekretariat bør komme tydelig fram i den nye kulturrådsloven.

1. januar endret Norsk kulturråd navn til Kulturdirektoratet. Navnendringen skulle tydeliggjøre skillet mellom fagetaten Norsk kulturråd og rådskollegiet Kulturrådet. Fagetaten utfører oppgaver på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet og fungerer som et sekretariat for rådskollegiet, mens rådskollegiet forvalter Norsk kulturfond og bevilger penger til kunst og kultur på armlengdes avstand fra myndighetene.

Det er altså fagetaten som har endret navn til Kulturdirektoratet, mens rådskollegiet beholder navnet Kulturrådet.

Men navnendringen har fått flere til å frykte for armlengdeprinsippet til kulturrådet.

«En langsom død for armlengdes avstand? Eller er det politikerne som ønsker et vingeklippet Kulturråd? Eller skyldes det hele at direktoratets ledelse kjører sin helt egne agenda? Og i så fall hvorfor?» spør kunstner Amund Sjølie Sveen i en kommentar i kulturavisen Subjekt.

Tidligere denne uken gikk flere kunstnerorganisasjoner ut i Klassekampen og advarte mot umyndiggjøring av Kulturrådet etter navnendringen.

– Opprinnelig var sekretariatet med de administrativt og faglige ansatte til for Kulturrådet. Når er ting helt snudd på hodet: Kulturrådet er blitt en underavdeling i Kulturdirektoratet, sier Heidi Marie Kriznik, leder i Forfatterforeningen, til Klassekampen.

Ønsker tydeligere krav om sekretariat

I utgangspunktet skal ikke navnendringen medføre endringer i arbeidsoppgavene for de ansatte. Sekretariatet for Kulturrådet består som før, men som en del av Kulturdirektoratet.

Men i høst foreslo Kulturdepartementet også at kravet om et sekretariat ikke lenges skal være lovfestet i kulturrådsloven.

Endringsforslagene har vært på høring, og departementet jobber nå med en proposisjon som skal fremmes for Stortinget i løpet av våren.

Forskerforbundet, som organiserer rundt 60 ansatte i Kulturdirektoratet, skrev i sitt høringssvar at Kulturrådets krav på et sekretariat bør tydeliggjøres i lovteksten.

«Lovforslaget beskytter i liten grad sekretariatet for armlengdesorganet, kun organet isolert sett» skriver fagforeningen i sitt høringssvar.

Kulturdepartementet presiserer imidlertid i tildelingsbrevet, departementets årlige instruks til Kulturdirektoratet, at en av direktoratets viktigste oppgaver er å være et sekretariat for rådskollegiet.

– Jobb å gjøre

De fagansatte i Kulturdirektoratet har fått mange flere oppgaver de siste årene, og de har blant annet forvaltningsansvaret for museumssektoren og en rekke andre kulturinstitusjoner. Når Forskerforbundet peker på kravet om et sekretariat, er det for å bidra til å sikre ressurser til Kulturrådets arbeid, forteller lokallagsleder for Forskerforbundet Rannveig Sjøvaag.

– Man kan tenke seg at dette lett kan bli sårbart under vekslende ledelse, både politisk og i direktoratet, hvis det ikke er lovfestet, sier Sjøvaag.

Sekretariatet leser søknader og gir råd til Kulturrådet i en rekke saker. I tillegg henter de inn og behandler informasjon fra søkere og andre aktører i kunstfeltet, utreder beslutningsgrunnlag til blant annet høringer og budsjettsøknader, og administrerer utrednings- og forskningsprosjekter på vegne av rådet.

– Her er sekretariatet helt essensielt. Sekretariatet sitter med mye informasjon som de opparbeider seg ved å lese søknader og ved å ha bred kontakt med kunstfeltet.

Rannveig Sjøvaag, lokallagsleder for Forskerforbundet i Kulturdirektoratet. Foto: Ilja C. Hendel

Sjøvaag mener det er avgjørende å opprettholde et godt samarbeid med Kulturrådet og at sekretariatet har de ressursene som er nødvendig for å få gjort en god jobb for rådet og søkerne.

Det viktigste for mange av medlemmene til Forskerforbundet er at direktoratet klarer å være et stabilt og forutsigbart sekretariat for Kulturrådet, forteller hun.

– Mange av medlemmene i Forskerforbundet har dette som sin kjerneoppgave. Det ønsker vi å fortsette å gjøre på best mulig måte. Det håper vi at direktoratet vil jobbe sammen med rådet om å få til framover, sier Sjøvaag, som mener direktoratet, rådet og ansatte i direktoratet må sette seg ned å snakke sammen for å få til dette.

– Det er ingen tvil om at det er en jobb å gjøre. Jeg er opptatt av ytrings- og samarbeidsklimaet internt, fortsetter hun.

Ønsker seg et stabilt sekretariat over tid

– Er du enig i ønsket fra Forskerforbundet sentralt om at kravet om et sekretariat bør lovfestes?

– Vi støtter høringssvaret, men det skal også sies at jeg ikke har god nok kjennskap til alt som ligger i lovverket, sier Sjøvaag, som her viser til departementets høringsnotatet der de påpeker at Kulturdirektoratet er underlagt tjenestemannsloven og tjenestetvistloven.

Nå jobber Kulturdirektoratet med å definere hvilke oppgaver sekretariatet skal ha.

– Det er essensielt at lovverket og definisjonen av sekretariatsoppgavene til sammen blir et godt grunnlag, slik at vi kan være et stabilt sekretariat over tid uavhengig av sittende politiske ledelse og ledelsen i direktoratet, sier Sjøvaag.

  • Les også: