Lærerutdanningene og skolen har felles interesse for unntak fra karakterkravene
LUKK

Lærerutdanningene og skolen har felles interesse for unntak fra karakterkravene

Av Karl Øyvind Jordell, professor emeritus, Universitetet i Oslo

Publisert 4. april 2024 kl. 09:56

Unntak fra karakterkrav og økonomiske insentiver trengs for å lokke lærere til utkantene, skriver Karl Øyvind Jordell.

Karl Øyvind Jordell er professor emeritus ved UiOs Institutt for pedagogikk

Jeg trodde rektor Mohn ved UiS hadde vært særdeles uheldig med timingen da jeg kunne lese på Forskerforum 3.4. at han hadde uttalt at «… nå er det arbeidsgiverne som må gjøre en innsats for å få tak i flere lærere og sykepleiere». Umiddelbart før hadde jeg nemlig lest Khronos lekkasje om at regjeringen vil oppheve karakterkravene for opptak til sykepleierutdanning, mens man, hva angår lærerutdanning, vil begrense seg til å «… opprettholde muligheten for at utdanningsinstitusjonene kan søke om unntak fra dagens karakterkrav».

Men det var ikke noe galt med timingen. Mohn hadde uttalt seg 8. mars – en høvelig dag for å uttale seg om kvinneyrker … .

I Forskerforum heter det videre om Mohns synspunkter: «Universitetene bidrar allerede med alt det de kan, mener han. Som eksempel viser han til at UiS allerede tilbyr så mange studieplasser i sykepleie at det er like før alle i regionen som vil studere sykepleie, får studere sykepleie. Lærerutdanningene har også ledige plasser.» Mohn siteres direkte: «Hvis søkerne ikke står i kø, så hjelper det ikke så mye hva vi gjør.»

Men nå har altså departementet tatt steg for å skape køer til sykepleie, og betonet muligheten for at UiS og alle andre lærerutdanningsinstitusjoner kan søke om å skape køer til lærerutdanningene – eller i det minste fylle studieplassene. Søke har de saktens kunnet før også, men til nå har alle fått avslag. For å fortsette å bidra ‘alt det de kan’, må institusjonene heretter fremme søknader.

Khrono skrev 26.2.: «Nye beregninger gjort for Khrono viser at lærerutdanningene fra 2025 og framover vil miste opp mot 600 millioner kroner i årlige inntekter. Årsaken er svikten i rekrutteringen til utdanningene.»

Institusjonene vil derfor ha interesse av å få opp rekrutteringen. Og skolen har interesse av å dempe lærermangelen. Dersom søknader om unntak fra kravene fremmes og behandles raskt, vil institusjonene kunne ta inn flere allerede ved suppleringsopptaket på sensommeren.

La meg likevel minne om at dersom vi ca 2010 hadde justert karakterkravet fra 3,5 til 3,4 ville dagens lærermangel vært borte: En slik justering ville gitt anslagsvis ca 300 flere kvalifiserte førstevalgsøkere per år, som etter frafall ville gitt 200 flere lærere per år, det summerer seg til 3000 lærere over 15 år, i år mangler vi ca 2800 årsverk. Elevenes læring ville ikke blitt påvirket av noen få lærere med snitt på 3,4.

At alle, eller de fleste institusjonene, søker om å ta opp flere eller alle søkere, vil være en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å få bukt med lærermangelen i utkantene: Selv om vi siden 2005, da opptakskravene ble innført, har fått ca 10000 flere årsverk i skolen, har antallet som ikke tilfredsstiller kompetansekravene for tilsetting i grunnskolen, mer enn doblet seg, fra under 1200, til ca 2800 årsverk. (Utkantproblematikk er kanskje ikke så aktuelt for Mohn i Stavanger, men Suldal har fra 2020 til 2023 økt fra 9 til 28 prosent ufaglærte, og Stavanger ligger langt høyere enn Bergen og Trondheim, antagelig fordi en lærer må ha en partner som leser Dagens Næringsliv for å ha råd til å bo der.)

Økningen i ufaglærte er en klar indikasjon på at de økonomiske insentivene som finnes for å lokke lærere til utkantene, ikke er sterke nok. En del kommuner tilbyr derfor økt begynnerlønn. Men heller ikke dette er tilstrekkelig. Derfor har i hvert fall en kommune, Lebesby, som på trinn 1-4 har en lærermangel på 63 prosent, tilbudt lærere økt lønn også for å bli. Jeg tror man vil komme lengst der en slik ordning innebærer at belønningen øker år for år, inntil en øvre grense, som kan være sju år, altså et barneskoleløp.

Dette bør imidlertid ikke være en form for tiltak som den enkelte kommune må ta ansvaret for. De aktører som, med departementet i spissen, i februar gikk sammen om en strategi for rekruttering, bør gå sammen om Lebesby-tiltak i utsatte kommuner, finansiert ved særskilt tilskudd fra staten. Tiltaket må innebære fortrinnsrett for lærere som har tjenestegjort i en utkantkommune, til stilling i et par kommuner som de måtte ønske seg til.

Det helt grunnleggende i denne saken er at det alltid må være en voksen til stede i klasserommet. De institusjoner som ikke vil søke om unntak fra dagens karakterkrav, må forklare foreldre i sin region hvorfor man legger til grunn at det i deres region er fordelaktig at den voksne ikke har lærerutdanning. Dersom departementet avslår en søknad, må statsråden forklare det samme. Og hvis man ikke utvider strategien for rekruttering av lærere med Lebesby-tiltak, må statsråden forklare hvordan man da skal få lærere i utkantene.

  • Les intervjuet med Mohn: