SSB spår ikke lærermangel likevel. Men det er ikke fordi det utdannes flere lærere.
LUKK

SSB spår ikke lærermangel likevel. Men det er ikke fordi det utdannes flere lærere.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 15. mars 2021 kl. 21:16

For første gang viser Statistisk sentralbyrås prognoser at det går mot et overskudd av grunnskolelærere.

Nye fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tyder på at det kan bli overskudd av alle typer lærere frem mot 2040.

Og for første gang sier SSBs prognoser at det vil bli et overskudd på grunnskolelærere.

For SSB har flere ganger tidligere spådd mangel på grunnskolelærere.

I 2018 sa for eksempel beregningene deres at det kunne mangle så mange som 5800 grunnskolelærere i 2040.

Men forklaringen på den nye prognosen er ikke at SSB tror at det vil bli utdannet flere lærere enn tidligere antatt.

Derimot tror SSB det vil fødes færre barn enn de tidligere har forutsatt.

«En lav og delvis negativ vekst i antall framtidige barn og unge forklarer overskuddet av lærere», skriver SSB.

Og videre:

«Den negative etterspørselsveksten etter lærere samlet sett
er uvanlig og beror på befolkningsframskrivingene fra 2020. Det er blant barn i grunnskolealder at vi finner en markant nedgang.»

Som denne befolkningsfremskrivningen viser, vil antall barn i grunnskolealder gå ned.

Kilde: SSB/LÆRERMOD 2019-2040

Det er lite endring i hvordan SSB vurderer tilgangen til utdannede lærere. SSB skriver at hvis de hadde brukt befolkningsfremskrivningen fra 2018 i stedet for den for 2020, ville prognosen vist et underskudd på grunnskolelærere i 2040.

Underskudd frem til 2025

I de nye beregningene vil det være en mangel på grunnskolelærere frem til år 2025. Hovedgrunnen til dette er at mange lærere går av med pensjon i denne perioden. Men deretter snur det.

Kilde: SSB/LÆRERMOD 2019-2040

Tallene til SSB viser at både tilbudet av grunnskolelærere vil øke, fra i underkant av 52 000 i 2019 til drøye 60 000 i 2040. Siden etterspørselen også synker, vil det i 2040 være et overskudd på over 10 000 grunnskolelærere, ifølge beregningene.

Fakta
Fakta om LÆRERMOD

SSB framskriver hvert tredje år tilbud og etterspørsel etter lærere for de neste 20 årene, beregnet med modellen LÆRERMOD.

• Framskrivningene gjøres for barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningene, lektor- og faglærerutdanningene, praktisk pedagogisk utdanning allmennfag (PPU), praktisk pedagogisk utdanning yrkesfag (PPU-Y) og samlet for alle lærerne.

• Beregningene i årets rapport baserer seg på statistikk fra 2019.

Kilde: Kunnskapsdepartementet/SSB

SSB understreker at resultatene deres må tolkes med forsiktighet.

Men slår spådommene til, vil være mulig å enten øke lærertettheten eller å redusere antall lærere uten lærerutdanning, ifølge SSBs rapport.

SSB har beregnet tilbud og etterspørsel for fem lærergrupper. Blant disse er det særlig barnehagelærere og lektorerer/faglærere de spår at det vil bli et stort overskudd på.

Les også