Universitetet i Bergen med ny oversikt.

Universitetet i Bergen (UiB) har presentert en oversikt over hvor mye det forskes på fornybar energi og petroleum, skriver universitetsavisa På Høyden.

Den kommer et år etter at Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi  (NENT) ba institusjonene om å fremskaffe oversikt over balansen mellom petroleumsrettet og fornybar forskning. Oversikten fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB viser at det er 13 pågående prosjekter innen fornybar energi, og 36 petroleumsrelaterte prosjekter. Det er 8 prosjekter innen ukonvensjonell energi, hydrater, som i denne sammenheng føres som petroleumsforskning, og 9 prosjekter innen karbonfangst og -lagring som føres som fornybar. Totalanslaget blir da 44 prosjekter på petroleumssiden og 22 på miljøsiden. Fakultetet understreker at oversikten er «grov og skjønnsmessig», men rektor Dag Rune Olsen mener den er viktig for universitetet.

UiO og NTNU sier nei

– Den er en forutsetning for å følge utviklingen i balansen mellom forskning på fornybare og ikke-fornybare energikilder. Dette er hva NENT etterlyste i sin etikkvurdering fra juni i fjor. Nå har vi et godt grunnlag for en god diskusjon på styremøtet senere denne høsten.

UiB er først ute med en oversikt over bærekraften i forskningsprosjektene. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO har ikke laget en tilsvarende, og kommer heller ikke til å gjøre det.

– Vi har vurdert det som lite hensiktsmessig, sier dekan Morten Dæhlen til avisa. – Dette er en svært tidkrevende jobb. For vår egen del har vi de senere årene hatt en stor dreining av vår forskning rettet mot fornybar, miljø og klima relativt til petroleumsrettet aktivitet. Videre er store deler av vår forskning generisk og grunnleggende, med anvendelse på mange områder. En kartlegging vil derfor vanskelig gi et presist bilde, noe jeg også har fortalt NENT i debatter jeg har deltatt i.

Uklare grenser

– Eksempelvis kan forskningsmiljøer innen informasjonsteknologi ha forskningssamarbeid med IKT-industrien som videre yter tjenester til oljebransjen, men disse bedriftene kan også levere tjenester til en rekke andre samfunnsområder, for eksempel helseområdet, sier Dæhlen.

Heller ikke det petroleumstunge NTNU i Trondheim har laget en oversikt som NENT etterspør.

– Vi kan stille oss bak det Oslo sier, sier Johan Hustad, prorektor for nyskaping, som mener det tette samarbeidet med Sintef er en ytterligere kompliserende faktor for å lage en slik oversikt for NTNU alene.