Ho har to mastergrader, men tener under 500 000
LUKK

Ho har to mastergrader, men tener under 500 000

Av Johanne Landsverk

Publisert 13. september 2021

Mange høgt utdanna museumspedagogar må ta til takke med låg lønn. Thea Bergsagel fekk draumejobben. – Lønna gjekk litt ned, men det er verdt det.

Thea Bergsagel har to mastergrader, men tener under 500 000.

– Det gode fagmiljøet ved Museum Stavanger er ein viktig grunn til at eg var villig til å gå ned i lønn. Det seier Thea Rønning Bergsagel, som i august begynte i ny jobb som museumspedagog i avdeling for kultur, sjøfart og industri ved Museum Stavanger.

Annonse

Ho hadde fast jobb ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand.

– Men eg har alltid drøymt om å jobbe som museumspedagog her ved Museum Stavanger. Så sjølv om eg har gått litt ned i lønn, er det her eg har lyst til å vere. Eg har tidlegare hatt sommarjobbar og vikariat ved museet, og ønskte å kome tilbake hit.

Lite å skryte av

Fakta
Snittlønn for museumsstillingar
Kurator: 589 717
Konservator: 578 430
Formidlingsleiar/formidlar: 523 942
Museumspedagog/lektor: 519 190
Museumskonsulent: 472 204

Museumspedagog:
Høgare grad 516 128
Lågare grad 520 372

Kjelde: Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for ikke-statlig sektor (NHO/Abelia, Virke, Spekter, KS, Oslo kommune, KA) Tal per 31.12 2020
Ifølgje «Lønnsstatistikk for ikke-statlig sektor», som er utarbeidd av Forskerforbundet, er ikkje lønna til museumstilsette mykje å skryte av. Trass i lang utdanning var gjennomsnittslønna for konservatorar 578 430 kroner og for kuratorar 589 717 kroner ved årsskiftet 2020/2021. Endå dårlegare stilte er formidlarar og museumspedagogar, trass i at mange av dei har like høg fagutdanning som konservatorane. Mange museumspedagogar har ei inntekt på under 509 000, medan snittlønna ligg på i overkant av 519 000 kroner, viser statistikken som er laga på bakgrunn av ei spørjeundersøking blant medlemmene i Forskerforbundet (sjå faktaboks).

Museumspedagog Thea Rønning Bergsagel driv formidling om sjøfolk i krig. Foto: Cathrine Ommundsen/MUST

Bergsagel har lang museumsfagleg utdanning.

– Eg har master i kulturminneforvaltning og i tillegg ein Master of Arts (MA) i museumsstudium frå London.

Likevel har ho i dag ei lønn på under 500 000 kroner.

Tente meir som lærar

Også Ingrid Bull-Njaa har nyleg begynt i ny jobb som museumspedagog i same avdelinga ved Museum Stavanger.

– Eg er utdanna dameskreddar, og har jobba i ni år i vidaregåande skule på vg2 yrkesfag. I tillegg har eg historie og pedagogikk i fagkretsen, fortel ho.

Bull-Njaa gler seg til å jobbe som museumspedagog.

– I skulen var eg adjunkt med opprykk, og med eit tillegg som kontaktlærar tente eg om lag 560 000. No går eg litt ned i lønn, men etter forhandlingar hamna vi på 535 000. Så det er ikkje snakk om kjempestore skilnader, seier ho.

– Kvifor valde du å søkje museumsjobb?

– Eg er snart 42 år, og skal eg bytte jobb, er det kanskje eit godt tidspunkt. Eg såg ikkje føre meg å vere i same stillinga heilt til eg blir pensjonist. Og det er ikkje til å leggje skjul på at det siste året med korona har vore ganske heftig for lærarar i skulen, seier Bull-Njaa. Ho har eitt års permisjon, men trur ikkje ho skal tilbake til skulen.

– Ein del som trekker seg

Mette Tveit er tillitsvald for Forskerforbundet ved Museum Stavanger. Ho seier utlyste stillingar som museumspedagog er svært populære.

– Det er ein god del lærarar som søkjer. Men det er også ein del som trekker seg når dei oppdagar at lønna er lågare her enn i skuleverket, seier Tveit.

– Vi som er museumstilsette, er jo ikkje nøgde med lønna, spesielt ikkje når vi bur i Stavanger og samanliknar oss med lønningane i olja. Det er framleis høg levestandard og høge bustadprisar i Stavanger.

Ifølgje Tveit er det store lønnsskilnader i museet. Dette har også samanheng med museumsreforma, då fleire ulike museum vart konsoliderte, det vil seie slått saman til éi større eining.

– Musea har hatt ulike tradisjonar når det gjeld lønn. Difor jobbar vi mot å få til ei betre samordning av lønnsforholda ved museet framover, seier ho.

  • Les også: