NOKUT skal vurdere NLAs høyskolestatus

Av Julia Loge

Publisert 10. desember 2019

NOKUT har varslet NLA Høgskolen (NLA) om at akkrediteringen som høyskole skal revideres.

Revideringen innebærer en gjennomgang av om NLA tilfredsstiller alle gjeldende krav for akkreditering som høyskole i lov og forskrifter. Det gjelder blant annet hvordan høyskolen forholder seg til universitets- og høyskolelovens bestemmelser om akademisk frihet, og om den oppfyller de faglige kravene til akkreditering som høyskole i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift og NOKUTs studietilsynsforskrift.

Dette er første gang NOKUT gjennomfører revidering av en institusjonsakkreditering.

– NOKUT skal bidra til at samfunnet skal kunne ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning. Derfor følger vi med på utviklingen ved universitetene og høyskolene med utgangspunkt i kvalitetskrav satt i lov og forskrifter. For å forsikre oss om at NLA fortsatt oppfyller alle krav vil vi revidere akkrediteringen høyskolen har hatt siden 2006, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Bakgrunnen for at NOKUT vil revidere høyskolens akkreditering er at det over tid har kommet bekymringsmeldinger om NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet, forhold som har blitt avdekket gjennom mediene samt at tilgjengelig offentlig informasjon, som evalueringer i Forskningsrådet og data fra Database for høyere utdanning, har indikert lav og synkende forskningsproduksjon.

Kan miste statsstøtte

NOKUT gjennomfører revideringen ved å oppnevne en sakkyndig komité som skal vurdere om kravene til akkreditering som høyskole er oppfylt. Det er til slutt NOKUTs styre som vil fatte vedtak i saken på grunnlag av innstilling fra den sakkyndige komiteen.

En eventuell tilbaketrekking av en høyskoleakkreditering innebærer at høyskolen må søke NOKUT om å etablere nye studietilbud også på bachelorgradsnivået. Høyskolen kan også på lengre sikt risikere å miste finansiering over statsbudsjettet, siden institusjonsakkreditering fra 2025 vil være et vilkår for å motta statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet.

  • Les mer: