Rapport: – Tidligere KhiO-lærer hadde sex og tok narkotika med studenter
LUKK
Annonse

Rapport: – Tidligere KhiO-lærer hadde sex og tok narkotika med studenter

Av Jørgen Svarstad

Publisert 14. august 2019

– Rapporten gir en feilaktig beskrivelse av de faktiske forhold, mener den tidligere læreren ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han ble avskjediget i fjor, men går til sak for å få kjent vedtaket ugyldig.

Det var i desember i fjor at en teaterlærer ved Kunsthøgskolen i Oslo KhiO ble avskjediget. Bakgrunnen var varsler fra studenter.

Læreren godtar ikke avskjeden, men har stevnet sin tidligere arbeidsgiver for retten. Han er organisert i Forskerforbundet, som har sagt ja til å ta saken hans.

Lite har til nå vært offentlig kjent om hva mannen helt konkret skal ha gjort. Men nå har Forskerforum fått innsyn i en sladdet versjon av en inntil nylig hemmeligstemplet rapport som går gjennom varslene mot den tidligere læreren.

Mannen kjenner seg imidlertid ikke igjen i rapporten, og hevder den gir «en feilaktig beskrivelse av de faktiske forhold».

Fikk varsler fra åtte studenter

I rapporten står det at i perioden mai til august 2018 mottok daværende rektor Jørn Mortensen, direktør Annemarie Bechmann Hansen og dekan Jon Refsdal Moe ved Teaterhøgskolen ved KhiO varsler fra åtte studenter om «hendelser som de opplever som kritikkverdige forhold» fra læreren.

Det ble nedsatt en gruppe bestående av rektoren, direktøren og dekanen som skulle kartlegge hva som hadde skjedd. I rapporten deres står det at innholdet i varslene handler om:

  • Uønsket seksuell oppmerksomhet overfor studenter
  • Bruk av rusmidler sammen med studenter og med studenter tilstede
  • Manglende profesjonalitet
  • Illojalitet overfor arbeidsgiver

Rapporten er datert 28 september 2018, som er nesten tre måneder før han ble avskjediget.

– Burde sagt fra

Fem av varslene handler om uønsket seksuell oppmerksomhet. I rapportens konklusjon står det at mannen har «innrømmet å ha hatt gjentagende seksuelle relasjoner til flere studenter ved skolen gjennom år. Han innrømmer at han burde sagt ifra om dette til skolen og styrt unna de situasjoner hvor han som faglig ansvarlig har tatt opp studenter, veiledet og bedømt studenter».   

Varslere hevdet at seksuelle forhold etter hvert gikk over til å bli uønsket seksuell oppmerksomhet og fikk «trakasserende utslag». Men KhiO finner det ikke bevist at det har vært tilfelle, og viser blant annet til at det er strenge beviskrav i likestillings- og diskrimineringsloven. Læreren selv fremholder at det som skjedde var villet fra begge parter. I rapporten står det at KhiO ikke har fått konkrete eller håndfaste bevis som støtter varslernes påstander på dette punktet, men at det er ord mot ord.

I rapporten står det videre at mannen først ikke innrømmet å ha hatt noen seksuelle relasjoner til studenter, men at han fortalte om dette først etter å ha fått oversendt varsler. I et møte skal han ha sagt at han opplever at teatermiljøet etter #metoo-kampanjen driver «organisert ryktespredning/mobbing av ham. Han mente at «varslene virker for organiserte og koorinerte til å tilfeldigvis alle komme akkurat nå».

Ulovlige rusmidler på studietur

I rapportens konklusjon står det videre at mannen innrømmer å ha brukt ulovlige rusmidler sammen med studenter på en studietur. Han skal videre ha bekreftet at han har «slengt bemerkninger som kan skade en kollegas omdømme».

Det står at det, i lys av hans «særskilte ansvar» og den «påvirkningsgrad» han har hatt i sin stilling, «synes utvilsomt at han over en lengre periode og gjentatte ganger har brutt De etiske retningslinjene ved skolen ved ikke å ha utøvd sin virksomhet på en profesjonell og etisk forsvarlig måte.»

Videre står det:

«Han har heller ikke vært bevisst sin rolle som studentenes lærer eller veileder i sammenhenger utenfor Kunsthøgskolen i Oslo. Han har videre brutt retningslinjene ved at han har innehatt flere roller enn den profesjonelle i sin omgang med studenten».

– Skadet omdømme

Kunsthøgskolen trekker også fram at han har hatt flere muligheter til å innrømme at han hatt seksuelle relasjoner til studenter, men at han valgte å holde dette skjult til et møte i september 2018. Skolen mener det er stor sannsynlighet for at mannen har skadet skolens omdømme.

Den avskjedigede læreren har blitt forelagt Forskerforums artikkel. Hans advokat Christoffer Hjelde i Forskerforbundet gir denne skriftlige kommentaren:

«Rapporten inneholder etter min klients syn en feilaktig beskrivelse av de faktiske forhold, og avviker fra det han vil forklare seg om i retten. Utover det har vi ingen kommentar.»

Forskerforbundet har heller ikke villet kommentere hvorfor de mener avskjedsvedtaket er feil. Kommunikasjonsleder Lars Kolltveit uttalte dette til Khrono da stevningen ble kjent i mai:

 – Vi er uenige i den vurderingen som er gjort, og på vegne av medlemmet vårt har vi besluttet å få en rettslig prøving av vedtaket.

«Vist grov uforstand i tjenesten»

Forskerforum har fått innsyn i avskjedsvedtaket fra 18. desember i fjor. Men selve begrunnelsen for avskjeden – med unntak av lovhjemmelen – har KhiO unntatt offentlighet. Mannen ble avskjediget med hjemmel i statsansatteloven § 26, bokstav a, b og d.

Her heter det at en statsansatt kan avskjediges når vedkommende har:

*vist grov uforstand i tjenesten

*grovt har krenket sine tjenesteplikter

* ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

For å avskjedige noen er det tilstrekkelig at et av alternativene er oppfylt, men KhiO mener alle kriteriene er oppfylt.

Dette er for øvrig de samme bestemmelsene som historieprofessor Nils Rune Langeland ble avskjediget etter i 2017.

Vil inngå forlik, men KhiO sier nei

Ifølge referatet fra et planleggingsmøte i Oslo tingrett 24. juni handler uenigheten i saken om hvorvidt saksøkte har brukt loven riktig, om de har foretatt korrekt bevisbedømmelse og om det er begått saksbehandlingsfeil. «De anførte saksbehandlingsfeilene er mangelfull begrunnelse, manglende kontradiksjon, inhabilitet, at det er tatt utenforliggende hensyn og at det ikke er gitt begrunnelse for avslag på innsynsbegjæring i varslene som gjelder saksøker», heter det videre. KhiO bestrider at det er begått feil, og mener dessuten at eventuelle feil ikke har noen betydning for vedtakets gyldighet.

Det fremgår også av referatet at den avskjedigede læreren ønsker rettsmekling. Han er altså interessert i å inngå forlik med sin tidligere arbeidsgiver. Saksøkte ønsker imidlertid i utgangspunktet ikke dette. Men partenes advokater skal diskutere dette seg imellom, går det frem.

  • Les også: