HK-dir delte ut 150 millioner basert på kommunenavn
LUKK
Annonse
Annonse

Desentralisert utdanning:

HK-dir delte ut 150 millioner basert på kommunenavn

Av Asle Olav Rønning og Julia Loge

Publisert 14. april 2023 kl. 09:17

Universitets- og høgskolerådet mener kriteriene for tildeling ble endret underveis.

150 millioner kroner ligger i potten når Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) med frist i dag ber om søknader om støtte til desentralisert og fleksibel utdanning.

Også i fjor ble det delt ut 150 millioner kroner til fagskoler, høgskoler og universiteter gjennom samme støtteordning. HK-dir endrer imidlertid rutinene fra i fjor.

Da var søknadsfristen 1. juni og direktoratet hadde bråhast med å få fordelt pengene før sommeren. En rangering av norske kommuner etter hvor sentrale eller usentrale de er, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå, var viktigere enn en grundig vurdering av kvaliteten på søknadene.

Resultatet ble en tildeling som utløste kritiske spørsmål fra flere hold, blant annet Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Agder (UiA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR).

− Vi er opptatt av at det er kvalitet og behov som er styrende for hvem som får tildeling, sier Sunniva Whittaker, som er styreleder for UHR og rektor ved UiA.

Også UiB var blant kritikerne. I et brev fra prorektor Pinar Heggernes og avdelingsdirektør Christen Soleim, som Forskerforum har fått innsyn i, stilles det spørsmål ved kriteriene som ble lagt til grunn ved tildelingen. UiB etterlyste også forankring i regionenes reelle faglige behov.

Se oversikt over hvem som fikk støtte i Forskerforums artikkel fra juli i fjor.

Støre-regjeringen vil ha desentralisering

Bakteppet for saken er at Støre-regjeringen har desentralisering av utdanning som en av sine flaggsaker. Da tildelingen for 2022 ble annonsert la forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe vekt på at fagskoler, høgskoler og universiteter skal opprette flere fleksible og desentraliserte tilbud.

Borten Moe viste til sammenslåinger og sentralisering under Solberg-regjeringen.

«Det er ei utvikling vi skal snu. No har vi prioritet å gje pengar til utdanningstilbod der det er lokale, regionale og nasjonale behov, slik som profesjonsutdanninger, teknologi, digitalisering og grønt skifte,» sa Borten Moe i departementets pressemelding.

De fire områdene statsråden nevnte var de som var blinket ut for å få penger. Det ble imidlertid søkt om mer enn det var penger til, og mange fikk avslag. Blant dem var UiA og UiB.

Tildelinger fulgte SSB-indeks

En lite kjent indeks utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB), den såkalte sentralitetsindeksen, ble tatt i bruk av HK-dir i tildelingen. Denne rangerer norske kommuner etter hvor sentrale eller usentrale de er.

1 er mest sentralt og 6 er mest usentralt. Indeksen er basert på kompliserte utregninger av gjennomsnittlig reisetid til arbeidsplasser og tjenestetilbud.

De 150 millionene rakk til å gi støtte til 35 prosjekter med aktivitet lagt til kommuner med en skår på mellom 4,2 og 6 på indeksen. I tillegg ble det gitt støtte til noen søknader med skår 4. Ingen søknader under dette nådde opp.

UHR mente ifølge et kritisk brev fra november i fjor at kriteriene for tildeling ble endret underveis. SBB-indeksen var ikke nevnt i utlysningen. I HK-dirs tildeling ble også nettbaserte tilbud nedprioritert til fordel for fysiske samlinger.

Avdelingsdirektør Ann-Tove Eriksen i HK-dir. Foto: HK-dir

Skal ikke bruke SSB-indeks i år

I år skal pengene tildeles på en annen måte. Kritikk fra sektoren kan ha bidratt til det.

− Vi har hatt en veldig positiv og grei dialog med HK-dir. Vi opplever at dette var et engangstilfelle som ikke vil gjenta seg, sier Whittaker.

HK-dir opplyser at sentralitetsindeksen ikke skal brukes i årets tildeling. Avdelingsleder Ann-Tove Eriksen skriver i en epost til Forskerforum at pengene skulle fordeles raskt, noe som krevde en enkel søknadsbehandling.

«I 2022 la HK-dir til rette for at midlene skulle gå ut så raskt som mulig. Utlysningen ble kunngjort på nettsidene våre 7. april med søknadsfrist 1. juni. Det var også viktig at tildelingene ble gjort før sommerferien. Den geografiske dimensjonen skulle også tillegges større vekt enn ved tidligere tildelinger. De justerte føringene i oppdraget og tidsfristene i 2022 gjorde at vi i samråd med Kunnskapsdepartementet konkluderte med at det var mer hensiktsmessig å gjøre en forenklet administrativ søknadsbehandling internt i HK-dir,» skriver Eriksen i sin epost.

Ingen ekstern vurdering

Det skal heller ikke i år brukes en ekstern komite til å vurdere innholdet i søknadene. I stedet skal to saksbehandlere i HK-dir med god kjennskap til tilskuddsordningene for fleksible og desentralisert utdanning gå gjennom søknadene.

Forskerforum har spurt Kunnskapsdepartementet om direktoratets tildeling i 2022 var gjort på et forsvarlig grunnlag. Svaret er at departementet har tillit til at tildelingen i 2022 møter kravene til forsvarlighet og føringene som lå til grunn for ordningen. Departementet skriver også i en epost at det forutsettes at institusjonene selv sikrer den faglige kvaliteten på utdanningstilbudene.

«Det kom inn søknader for over 600 mill. kroner. Det vil derfor være mange søknader der det er lokale og regionale behov, men som dessverre ikke fikk midler gjennom utlysningen i 2022,» står det i svaret til Forskerforum.

Whittaker i UHR mener at regjeringen selv i en fersk stortingsmelding, Utsynsmeldingen, har gitt en definisjon av desentralisert utdanning som er bedre enn å bruke den omtalte SSB-indeksen. I Utsynsmeldingen heter det at desentralisert utdanning er utdanning som blir gitt på et sted der det ikke er fagmiljø for denne utdanningen fra før.

Les også: