Høyre etterlyser utredning før endringer i Forskningsrådet
LUKK

Statsråden svarer:

Høyre etterlyser utredning før endringer i Forskningsrådet

Av Julia Loge

Publisert 8. februar 2023 kl. 12:56

Forskningsminister Ola Borten Moe mener endringene ikke har vesentlige virkninger.

«Hvordan er utredningsinstruksen fulgt opp i arbeidet med endringer i forskrift om vedtektene til Norges Forskningsråd?» spør Høyres stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes i et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Bakgrunnen er at Kunnskapsdepartementet har foreslått å redusere antallet styremedlemmer i Forskningsrådet og omgjøre rådets vedtekter til en ny virksomhets- og økonomiinstruks. Dette har høstet motstand, for eksempel fra forskningsinstitutter som frykter at styret mister den representative funksjonen det har hatt. Redaktør Per Koch i Forskningspolitikk har spurt om Forskningsrådet er i ferd med å bli gjort om til et direktorat.

Annonse

«Utredningsinstruksen har noen absolutte krav til innhold i grunnlaget for beslutninger av stor viktighet. Det er viktig å avklare hvilke prinsipielle spørsmål som er avklart, samt få en redegjørelse av de positive og negative virkningene av endringene som vurderes gjort», skriver Jønnes.

Ola Borten Moe har varslet en ekstrem oppussing av forskning og høyere utdanning. Foto: Lina Christensen

I svaret sitt legger Borten Moe vekt på at endringene ikke er så store, og at ressursene som brukes til en utredning må stå i forhold til tiltakene som er foreslått.

«Etter departementets vurdering er ikke forslaget om endringer i forskrift om vedtekter til Norges forskningsråd av en slik karakter at det reiser viktige prinsipielle spørsmål eller har vesentlige virkninger», skriver Borten Moe.

Han forklarer at bestemmelsene i vedtektene «i stor grad videreføres og integreres» i den nye virksomhets- og økonomiinstruksen.

«Departementet ønsker å tydeliggjøre, forenkle og samle relevante bestemmelser som regulerer Forskningsrådet ett sted. Hverken virksomhetens formål eller hovedoppgaver vil endres. Kunnskapsdepartementet vil heller ikke gjøre endringer som har betydning for andre departementers oppfølging av sine bevilgninger til Forskningsrådet.»

Men større endringer kan komme: «Rådets roller, oppgaver og funksjon i det norske forskningssystemet vil først gjennomgås i forbindelse med Stortingsmeldingen om forskningssystemet som er varslet i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032.»

Endringene Kunnskapsdepartementet har foreslått er på høring med svarfrist 17. februar, og Borten Moe vil ta svarene med i beregningen: «Når det gjelder antall styremedlemmer, vil departementet vurdere dette i lys av høringsinnspillene.»

  • Les også: