Skal flytte 60 arbeidsplasser ut av Oslo
LUKK
Annonse
Annonse

Skal flytte 60 arbeidsplasser ut av Oslo

Av Jørgen Svarstad

Publisert 14. juni 2017

− Jeg forstår at det er tøft å få beskjed om at jobben din skal flyttes, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Byråkratiet som ligger under Kunnskapsdepartementet står overfor store endringer. Torsdag fortalte  kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om hvordan den nye organiseringen av kunnskapssektoren skal være. I alt 60 arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo. Dette utgjør rundt 10 prosent av arbeidsplassene i Oslo som er berørt av omorganiseringene. Noen vil få beskjed om at jobbene deres skal flyttes allerede til neste år.

Et tidligere forslag om å opprette ett stort «utdanningsdirektorat» for høyere utdanning blir skrinlagt. Innenfor høyere utdanning deler departementet underliggende virksomheter istedet i tre deler som skal ha hovedkontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.  Bibliotek-organet BIBSYS, CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier) og deler av Uninett, som leverer datanett og netttjenester til universiteter og høyskoler, blir til ett organ. Dette skal ha hovedkontor i Trondheim, men også virksomhet i Oslo. NOKUT i Oslo, som kvalitetssikrer høyere utdanning, skal bli utvidet. Det skal også etableres et nytt organ i Bergen med utgangspunkt i aktiviteten til Senter for internasjonalisering av utdanning (se mer detaljert oversikt lenger ned i artikkelen).

Annonse

På pressekonferansen henvendte kunnskapsministeren seg til de ansatte:

– Det er ingen tvil om at en så omfattende omorganisering er vanskelig. Jeg forstår at det er tøft å få beskjed om at jobben din skal flyttes til en annen kant av landet. Det er heller ikke lett å få vite at man skal redusere budsjetter eller løse oppgaver til en lavere kostnad, sa han.

– Jeg mener likevel at det er nødvendig at offentlig sektor omstiller seg. Jeg kan ikke love at det blir lett, men jeg kan love at vi skal behandle alle ansatte skikkelig. Vi skal involvere de tillitsvalgte, at vi skal følge reglene  for omstilling som er i staten.

Her er hovedpunktene i den nye organiseringen:

Nytt utdanningsdirektorat: Innenfor grunnopplæringen skal Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen blir slått sammen fra årsskiftet. Dette skal styrke IKT-satsingen i skolen. Det nye utdanningsdirektoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men vil også ha virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo. Dette blir et nytt direktorat for barnehage, grunnopplæring og IKT, med en ny organisering og et nytt mandat.

Nytt tjenesteorgan: Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter. CERES (Oslo i dag) blir slått sammen med BIBSYS (Trondheim) og får enkelte oppgaver fra UNINETT (Trondheim). Det nye organet vil ha hovedkontor i Trondheim, men vil også ha virksomhet i Oslo.

To nye kvalitetsorganer: I dag har Kunnskapsdepartementet en rekke virksomheter som har oppgaver knyttet til å utvikle kvaliteten i høyere utdanning. Nå blir disse oppgavene samlet i to forvaltningsorganer for kvalitet, bygget rundt dagens NOKUT (Oslo) og dagens Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU, Bergen). NOKUT skal fortsatt akkreditere og godkjenne høyere utdanning og fagskoleutdanning. De skal også føre tilsyn med kvaliteten i utdanningen og godkjenne utenlandsk utdanning. I tillegg vil oppgavene med å føre tilsyn med private høyskoler og fagskoler, som i dag ligger i departementet, bli overført til NOKUT. Nye NOKUT vil ha hovedkontor i Oslo.

Nytt organ i Bergen: Regjeringen vil samle oppgavene til de som forvalter tilskuddsordninger og som skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning. Senter for internasjonalisering av utdanningen (SIU) blir derfor slått sammen med Program for kunstnerisk utviklingssamarbeid (Bergen) og Norgesuniversitetet (Tromsø og Oslo). Hovedkontoret blir i Bergen, men organet vil også ha virksomhet i Tromsø. Det nye organet vil også få ansvar for lærebokutvalget og tilskuddsordningen Senter for fremragende utdanning (SFU), som i dag ligger i Universitets- og høyskolerådet og NOKUT.

Karriereveiledning til Tromsø: Kompetanse Norge (tidligere Vox, Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) fortsetter som en egen virksomhet med hovedkontor i Oslo. Men det skal også opprette et kontor i Tromsø, og allerede neste år vil arbeidsoppgaver bli flyttet. 10 årsverk skal flyttes fra Oslo til Tromsø. Det er Kompetanse Norges karriereveiledningsoppgaver som skal flyttes hit. Formidlingstjenesten utdanning.no ligger allerede i Tromsø.

Foreldreutvalg: Sekretariatene for foreldreutvalgene for barnehagene og grunnopplæringen, FUB og FUG,  blir flyttet fra Oslo til Bø i Telemark i løpet av 2018.

Her kan du se kunnskapsministerens presentasjon i sin helhet: 

Færre ansatte

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa at sammenslåinger vil gi stordriftsfordeler. Dermed blir det behov for færre ansatte. Alle de nye virksomhetene må lage planer for hvordan de skal realisere disse gevinstene og levere billigere tjenester enn i dag.

– Gevinstene må hentes ut over tid. Departementet ønsker å legge til rette for at reduksjon i antall årsverk skjer gjennom naturlig avgang, sa kunnskapsministeren.

Han håper flest mulig ansatte blir med på flyttingen.

– Når en statlig  statlig virksomhet flytte, har dere som ansatte rett til å følge med oppgavene. Den kompetansen og erfaringen dere sitter med er utrolig verdifull. Så jeg håper selvfølgelig at flest mulig av dere ønsker å følge med jobbene, også etter at flyttingen er gjennomført. Vi kommer til å legge til rette for det, sa kunnskapsministeren.

Men han understreket:

− Retten til å følge oppgavene innebærer i hovedsak at man må finne seg en ny jobb hvis man ikke flytter eller pendler. Hvis man ikke får ny jobb før arbeidsplassen flytter, så vil man regnes som overtallig. Da får man ekstern fortrinnsrett til andre stillinger man er kvalifisert for i staten. Vi vil sikre at de ansatte som ønsker det får bistand til å omstille seg dersom de ikke følger med arbeidsoppgavene når de flyttes.

Startet med Gjerdrem-utvalget

Den store omorganiseringen startet med at det regjeringsoppnevnte Gjerdrem-utvalget kom med sin rapport i januar i fjor. Tidligere sentralbanksjef Svein Gjerdrem og tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs mente at Kunnskapsdepartementet har for mange og for små virksomheter under seg.

− Regjeringen vil forenkle, fornye og forbedre det offentlige Norge. Hvis vi skal klare å møte de omstillingene vi står midt oppe i, må vi forbedre offentlig sektor. Derfor vil vi nå omorganisere kunnskapssektoren, sa Torbjørn Røe Isaksen.

− Vi vil legge til rette for at vi lettere kan nå de målene vi har satt oss, at oppgavene blir løst på en mer effektiv måte og at vi får flyttet flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Vi har nå funnet løsninger som bidrar til å nå disse målsettingene.

Gjerdrem-utvalget syntes ansvarsfordelingen mellom organene var for uklar og at det var for lite samarbeid på tvers.  De foreslo blant annet slå sammen flere enheter i universitets- og høyskolesektoren til ett stort forvaltningsorgan for høyere utdanning.

På bakgrunn av rapporten ble det satt ned et prosjekt i Kunnskapsdepartementet som skulle anbefale en ny organisering av sektoren. Omorganiseringen skulle oppnå følgende:

*Bedre måloppnåelse
*Mer effektiv oppgaveløsing
*Flere arbeidsplasser utenfor Oslo

Innenfor høyere utdanning er det disse virksomhetene som er berørt:

  • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) (88 årsverk i Oslo).
  • Senter for internasjonalisering av utdanningen (SIU) (90 ansatte i Bergen).
  • Norgesuniversitetet (NUV) (8 ansatte i Tromsø, 3 i Oslo).
  • Universitetets og høgskolerådet (UHR) (22 ansatte i Oslo).
  • Program for kunstnerisk utviklingssamarbeid (PKU) (2,2 årsverk i Bergen).
  • Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) (7 årsverk i Trondheim).
  • Uninett (108 ansatte i Trondheim).
  • BIBSYS (36 årsverk i Trondheim).
  • Database for statistikk om høyere utdanning (14 ansatte i Bergen. Ligger under Norsk senter for forskningsdata AS).
  • Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier (CERES) (Ca. 120 ansatte i Oslo).