Men flere utfordringer står fortsatt uløst. Rektorene ved de tre største universitetene reagerer på statsbudsjettet for 2017.
–Budsjettet bidrar i for liten grad til å løse vedlikeholdsutfordringene i sektoren, mener prorektor ved UiO, Ragnhild Hennum.
718061.jpg
– Vi er spent på hva som blir utfallet etter Stortingets behandling av budsjettet, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

– Dette vil bidra til flere verdensledende forskningsmiljøer, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, etter at regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram torsdag.

– Satsningen på hav og klima- og energiomstilling er bra og samsvarer godt med UiB sin strategi, legger han til.

Regjeringen foreslår å styrke fem av de seks områdene som er prioritert i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. To av disse er «hav» og «klima, miljø og miljøvennlig energi», som er viktige satsingsområder for UiB.

UiB får seks rekrutteringsstillinger i dette budsjettforslaget, alle innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag. Rektor Olsen er glad for de nye stillingene, men samtidig skuffet over at det ikke ligger nye studieplasser i budsjettet.

– Behovet for studieplasser innen havbruk, fornybar energi, IKT, men også lektor- og helsefagutdanning er stort og ville kunne bidratt til omstilling og mere solide arbeidsplasser på Vestlandet, sier han i pressemeldingen.

Savner mer til vedlikehold

Ledelsen ved Universitetet i Oslo er positive til at budsjettet endrer finansieringssystemet, og mener at det vris til å legge økt vekt på kvalitet. Regjeringen har foreslått å endre den resultatbaserte delen av finansieringssystemet, innføre flere indikatorer og justere vektleggingen. På forskningssiden blir blant annet EU-indikatoren utvidet til å inkludere utdanningssamarbeid og interregionalt samarbeid, ikke bare midler fra rammeprogrammene og fra utvalgte randsone- og partnerskapsprogrammer, som nå. Publiseringsindikatoren blir også justert.

UiO er likevel skuffet over at budsjettet ikke i stor nok grad bidrar til å løse utfordringene med vedlikehold. Det legges opp til at UiO får 10 millioner kroner til prosjektering av nytt bygg for Det odontologiske fakultet, men UiO har meldt inn et stort behov for midler for å håndtere et omfattende vedlikeholdsetterslep.

–Budsjettet bidrar i for liten grad til å løse vedlikeholdsutfordringene i sektoren. Moderne bygg er en forutsetning for god studiekvalitet og for å ta i bruk nye læringsmetoder. Dette har ikke regjeringen fulgt opp i sitt budsjettforslag, sier prorektor Ragnhild Hennum i en pressemelding.

– Bra, men ikke grønt nok

Også NTNU-rektor Gunnar Bovim er gjennomgående fornøyd med budsjettet. Budsjettforslaget styrker arbeidet med internasjonalisering gjennom økte bevilgninger til stimuleringstiltak for forskere som vil søke EU-midler, noe NTNU har høye målsettinger for. Bovim ønsker seg imidlertid en sterkere grønn profil på forskningsbudsjettet.

– Vi registrerer en del gode tiltak; som forskning på mer miljøvennlig teknologi for transportsektoren og en bærekraftig utnyttelse av havrommet. Dette er bra. Vi ser likevel et behov for en betydelig opptrapping av satsingen på en bærekraftig samfunnsutvikling i tida som kommer og er spent på hva som blir utfallet etter Stortingets behandling av budsjettet, sier Bovim.

 

LES OGSÅ:

Statsbudsjett 2017: Realvekst til forsking