Vil sikre regionenes behov

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 29. august 2013

Senterpartiet vil beholde antall læresteder for å sikre arbeidskraft i regionene og lik rett til utdanning.

Fakta
  • Bolognaerklæringen ble undertegnet i 1999 av 29 av Europas utdanningsministre
  • formålet var å gjøre europeisk høyere utdanning mer konkurransedyktig, sammenlignbar og attraktiv
  • fortsetter nå gjennom European Higher Education Area

Kilde: Europakommisjonen

 

Stortingsvalget 2013: Har partiene en forskningspolitikk som er verdt å støtte? Vi stiller spørsmålene – du avgjør 9. september. Liv Signe Navarsete svarer for Senterpartiet. Hun er partileder og kommunal- og regionalminister.

Les også svarene til RødtHøyreArbeiderpartietKristelig FolkepartiSosialistisk VenstrepartiFremskrittspartietVenstre og Miljøpartiet De Grønne.

 

– Norge ligger på bunn i Norden i andel av BNP som brukes på forskning og utvikling. Hvilke nivå bør Norge ligge på?

– Som det framgår av regjeringens forskningsmelding, fastholder vi ambisjonen og det klare målet å øke den samlede FoU-innsatsen til tre prosent av BNP. Det er et mål vi nærmer oss.

– Norske universiteter og høyskoler rapporterer om milliarder i vedlikeholdsetterslep og enorme behov for forskningsinfrastruktur. Hva er løsningen?

– Senterpartiet har i regjeringen lagt fram, og i Stortinget fått vedtatt, at vi skal lage en tiårig langtidsplan for forskning som skal gi et grunnlag for å gjøre prioriteringer for den kommende tiårsperioden. Den skal legge føringer for investeringene som blant vil omfatte bygg, forskningsinfrastruktur, stipendiater og studieplasser.

– Hva vil dere gjøre for å sikre trygge karriereveier for norske forskere?

– Senterpartiet er ikke tilfreds med nivået på midlertidighet i sektoren. Samtidig er det positivt at statistikken viser at midlertidigheten går ned. Senterpartiet vil ikke utelukke bruk av økonomiske virkemidler. Vi vil styrke rekrutteringen av yngre forskere gjennom mer forutsigbare karriereveier.

– Blir forskningsfeltet godt nok prioritert uten egen forskningsminister? Hvordan vil dere organisere kunnskapsfeltet i regjering?

– Eventuelle endringer i organiseringen av regjeringen er en totalkabal som vi må komme tilbake til når vi har vunnet valget.

– Vi vet at høyskolene vil det, men trenger vi flere universiteter i Norge?

– Vel så viktig som å diskutere antall universiteter er det viktig å opprettholde antall læresteder, slik at tilgangen til høyere utdanning oppfyller kravet om lik rett til utdanning, regionens behov for arbeidskraft og høyskolenes mulighet til å være en tilstedeværende medspiller for nærings- og arbeidsliv. Vi skal ha god tilgang til høyere utdanning og kompetansemiljøer som holder høy kvalitet, i alle deler av landet. Vi trenger derfor breddeuniversitet som kan sikre grunnforskning og utdanningstilbud innenfor sentrale disipliner fordelt over hele landet.

– Forskningen er fri, men det er ikke pengene. Hvor bør balansen gå mellom programforskning og frie midler?

– Det er bred politisk enighet om organiseringen av forskningsmidlene, der det er definert hovedstrategier og tematiske mål for forskningsinnsatsen som skal ligge til grunn for tildelingen av midler gjennom institusjonene, Forskningsrådet, instituttene og helseforetakene. Senterpartiet ønsker å styrke og legge bedre til rette for dristighet og fornyelse i forskningssystemet, blant annet gjennom Forskningsrådet.