– Det er feil utgangspunkt å si at man har vide fullmakter til å lukke styremøter
LUKK
Annonse
Annonse

– Det er feil utgangspunkt å si at man har vide fullmakter til å lukke styremøter

Av Julia Loge

Publisert 30. september 2019 kl. 09:41

Proffe styrer, som universitetsstyrer burde sette pris på engasjement heller enn å framheve mulighetene de har til å lukke møtet, sier jurist.

– Jeg synes det er merkelig, hvorfor vil de ikke at det skal være åpent?, spurte Catrine Hole fra Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland i en sak i Forskerforum 11. september.

Hun deltok på Nord universitets styremøte samme dag, og hadde blitt stoppet fra å filme møtet.

Dagen etter svarte styreleder Vigdis Moe Skarstein på Forskerforums henvendelse i form av et leserinnlegg.

Forskerforum har snakket med flere av universitetets styremedlemmer. De forteller at Hole filmet møtet mens hun satt på tilhørerbenken. Enkelte sier at det var forstyrrende fordi de ikke visste hvem det var som filmet eller hvor det skulle brukes.

Ikke krav om tillatelse

Kristine Foss er jurist i Norsk presseforbund

Skarstein og flere av styremedlemmene Forskerforum har snakket med, sier at Hole burde ha bedt om lov til å filme på forhånd. Men Kristine Foss, jurist i Pressens offentlighetsutvalg er ikke enig i det.

– Må man be om tillatelse til å filme eller ta bilde?

– Nei, det må man ikke. Det er ofte greit å gi beskjed, men det er ikke krav etter loven. I et sånt møte, som er så etablert og proft, bør de ta motsatt utgangspunkt, og sette pris på at noen kommer og engasjerer seg. Det hadde vært fint om de heller så verdiene av det, sier Foss.

– Kan styret stoppe filming fordi styremedlemmer føler seg ubekvem med å bli filmet?

– Nei, det kan de ikke. Det er ikke et grunnlag for å nekte filming fra et åpent møte. Så lenge møtet er åpent gjelder vanlige regler. Det er ikke hjemmel for å nekte folk å filme eller ta bilde.

Flere av styremedlemmene er nye fra i høst. På septembermøtet deltok: Espen Leirset, Karl Kristian Kroken, Jim Simonsen Jenssen, Emma Svarva Giskås, Reidar Bye, Vigdis Moe Skarstein, Tor-Helge Allern, Bjørg Tørresdal, Sissel Marit Jensen, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Anne Deinboll og Roar Tromsdal (t.h.). Foto: Nord universitet

– Er det forskjell på om det er presse eller private som deltar eller filmer?

– Nei, det er det ikke. Utgangspunktet er at det skal være åpent for alle, retten til å filme gjelder alle, men så er det særlig grunn til å verne om mediene, både fordi de har et informasjonsansvar, og på grunn av presseetikken som gjør at det som kommer ut skal være presseetisk forsvarlig. Men prinsippet om åpenhet er det samme, og det er en viktig rettighet. 

Færre begrensninger enn kommunene

I et punkt er Foss til dels enig med Skarstein, det er ikke riktig å sette likhetstegn mellom åpenhetskravene som stilles til norske kommunestyremøter, og de som stilles til universitetsstyremøter. Møter i universitetsstyrer er omtalt i Universitets- og høyskoleloven.

Fakta
Lov om universiteter og høyskoler
§ 9-6. Styremøter
(6) Styrets møter skal holdes for åpne dører. Styret kan vedta at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av sak etter andre punktum skjer for lukkede dører.

– Har universiteter videre adgang enn kommuner til å lukke møtene?

– Ja, det er ikke de samme strenge kravene. Samtidig er hovedregelen at møtene skal være åpne og det følger klart av både loven og forarbeidene. Jeg mener det blir feil utgangspunkt å si at man har vide fullmakter til å lukke, men det er ikke så strenge begrensninger til når man kan lukke møtene som i kommuneloven.

Skal evaluere

Styreleder Vigdis Moe Skarstein har gitt tilsvar til Forskerforum per e-post.

«Jeg registrerer at juristene har ulike synspunkter på hvorvidt en må be om tillatelse for å filme eller ta bilder i universitetenes styremøter. Nord universitets jurister mener at dette er opp til styret å beslutte, fordi det påvirker styrets arbeidsprosesser, og at loven ikke gir noen generell adgang for at enhver som ønsker det, kan filme møtet.

Jeg ser også at de juristene som uttaler seg i Forskerforum, er like opptatt av en ikke-juridisk debatt. De påpeker at det er viktig og riktig med åpenhet. Der er vi helt enige. Nord universitets styre ønsker åpenhet, og har lagt mye arbeid i å legge til rette for det, bl.a. gjennom strømming av flere møter. Som jeg sa i mitt forrige innlegg, skal vi diskutere i styret hvordan dette best mulig kan gjøres i framtida.

Derfor slår jeg fast enda en gang, at møtene er åpne og vi legger til rette for et reelt innsyn. Det må gjøres på en praktisk måte som gir arbeidsro nok for styret. I det møtet som er utgangspunktet for denne debatten, var det flere styremedlemmer som følte seg ubekvem med at det ble filmet og mente det forstyrret roen i møtet. Det er et hensyn et styre, som har et oppdrag med stort ansvar, må ta.»