Vikingtidsmuseet får penger
LUKK
Annonse
Annonse

Regjeringsplattformen

Vikingtidsmuseet får penger

Av Julia Loge

Publisert 17. januar 2019

Regjeringen slår fast gratisprinsippet, og lover å styrke FriPro, øke forskningsbevilgningene til én prosent og begynne å bygge på Bygdøy.

UiO-rektor Svein Stølen sprettet champagnen torsdag kveld da den nye regjeringserklæringen fra Høyre, Venstre, KrF og Frp ble lagt fram. Regjeringen forplikter seg til å starte arbeidet med Vikingtidsmuseet.

Les også museumsdirektør Håkon Glørstads reaksjoner her: – Fantastiske nyheter at vikingskipene blir reddet.

Annonse

Her er regjeringens løfter:

Forskning:

 • Over tid øke den offentlige forskningsinnsatsen ut over én prosent av BNP i en omstillingsfase, og særlig prioritere muliggjørende teknologier og forskning som bidrar til økt verdiskaping.
 • Følge opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og opptrappingsplanene som er en del av denne.
 • Ha som mål at økte forskningsbevilgninger skal utløse økte private investeringer.
 • Styrke Forskningsrådets åpne programmer som legger avgjørende vekt på kvalitet, som Fri Prosjektstøtte, Sentre for fremragende forskning, Sentre for forskningsdrevet innovasjon og forskningssentre for miljøvennlig energi.
 • Arbeide for og stimulere til økt internasjonalisering av forskning, herunder prioritere styrket deltakelse i EUs rammeprogrammer.
 • Tilrettelegge bedre for kommersialisering av forskning blant studenter og forskere.
 • Sikre god utnyttelse av instituttsektoren ved å ta i bruk hele bredden av forsknings- og kunnskapsmiljøene.
 • Stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling med akademia.
 • Gjøre forskningen mer tilgjengelig ved å stimulere til mer åpen forskningsformidling og mer åpne data.
 • Forenkle byråkratiet rundt søknader om forskningsmidler.
 • Styrke eksisterende forskningsmiljøer og stimulere til flere verdensledende forskningsmiljøer.

Høyere utdanning:

 • Øke antall studieplasser i tråd med arbeidslivets behov og studentenes ønsker.
 • Videreføre gratisprinsippet i høyere utdanning.
 • Gjennomføre Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning og Humaniorameldingen.
 • Styrke kvaliteten på utdanningene gjennom styrking av Dikus kvalitetsprogrammer.
 • Videreutvikle ordningen med Sentre for fremragende undervisning (SFU).
 • Legge til rette for at utdanningsinstitusjonene kan ta i bruk supplerende inntaksformer.
 • Stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg, samt innføring av digital vurdering og eksamen i fag der det er naturlig.
 • Legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant arbeidspraksis under studiene.
 • Legge til rette for mer innovasjon og entreprenørskap innenfor høyere utdanning.
 • Legge frem en stortingsmelding om samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanningsinstitusjoner, med vekt på praksis.
 • Starte arbeidet med bygging av Vikingtidsmuseet.

Les også: