Høgskulen på Vestlandet: Fjern ledelse med Widerøe, Kystbussen og Skype
LUKK
Annonse
Annonse

Høgskulen på Vestlandet: Fjern ledelse med Widerøe, Kystbussen og Skype

Av Julia Loge

Publisert 21. juni 2019 kl. 16:47

Ansatte mener at flercampus-modellen ved Høgskulen på Vestlandet gir uklar informasjonsflyt og beslutningsstruktur, viser ny rapport fra NIFU.

NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, er i gang med en forskningsbasert følgeevaluering av fusjonsprosessen på Høgskulen på Vestlandet. I en ny rapport oppsummerer de funnene etter 49 fokusgruppeintervjuer med om lag 200 personer på ulike nivåer og ved alle høyskolens fem studiesteder.

1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund til HVL. HVL har i dag fire fakulteter med 17 institutter, og 11 av instituttene holder til på mer enn ett studiested, og administrasjonen er også spredd. Da NIFU gjorde intervjuene i april i år, var det enkelte som ennå ikke hadde møtt sin nærmeste leder.

En av informantene kalte den nye modellen med fjernledelse for «fjern ledelse» og for ledelsen har Widerøe og Kystbussen fått en ny rolle.

Avgjørelser tas langt unna

Denne organisasjonsstrukturen «pekes på som en medvirkende årsak til at det generelt er vanskelig å få tatt beslutninger. Både ansatte og ledere fremhever at de er usikre på hvor de skal henvende seg og hvem som har myndighet til å bestemme».

 «Både administrativt og faglig ansatte ved alle campuser opplever at viktige avgjørelser blir tatt langt unna, når man ikke har nærmeste leder på samme campus», skriver NIFU.

Mange møter holdes over Skype, og flere ansatte etterlyser de mer uformelle møteplassene som følger med fysiske møter.

Uklar medbestemmelse

Ifølge rapporten er det en generell tilbakemelding at det har vært for mange parallelle omorganiseringsprosesser som har kommet til feil tid og tatt for lang tid. Ansatte som har deltatt i noen av de mange høringene sitter igjen med en følelse av at de ikke ble hørt.

«Intensjonene med bred høring har ikke blitt realisert fordi alle har hatt for dårlig tid – både ansatte og ledere. Vår konklusjon er at det er behov for bedre koordinering for å få til en mer helhetlig, strategisk og effektiv styring av prosessene», skriver NIFU.

Mange er likevel positive til at det vil bli en endring til det bedre. «Vi anser at det nå er særlig viktig at disse positive forventingene til den umiddelbare fremtid, møtes», skriver NIFU.

Positive til størrelse

Spesielt de administrativt ansatte framhever at det er positivt med større fagmiljøer, ifølge rapporten. De kan diskutere sine spesialfelt i større fora enn før og mener det vil øke kvaliteten på de administrative tjenestene. Samtidig er noen bekymret for at størrelsen gir mer kompleksitet og svekker gode lokale løsninger.

I rapporten skriver NIFU at de vitenskapelig ansatte også er positive til større fagmiljøer, men at de uansett samarbeider med de det er relevant for dem å samarbeide med. Noen mener også at størrelsen gjør det lettere å konsentrere seg om eget interessefelt og at de etter fusjonen har mer fokus på forskning og bedre administrativ støtte til søknader.

«Midt i en tidkrevende fusjonsprosess har ikke alle hatt god nok tid til egen forskning, men det er nå en del positive forventninger knyttet til en ny felles og forenklet ordning for å få FoU tid», skriver NIFU.

Ifølge NIFU har HVL presisert at alle fem campus skal holdes levende, men de ansatte har lagt merke til diskusjonene som har pågått ved andre læresteder om potensiell nedlegging av studiesteder, og hos noen er det en bekymring at dette også vil bli en konsekvens for HVL etter en periode.

Les også: